سیستم نوین سازه ای-ساختمان های با بلوک خشتی مسلح

اين سيستم ساختماني، متشكل از ديوارهاي باربر مسلح و يك سيستم ساختماني با مصالح بنايي ميباشد. در اين سيستم از بلوك هاي خشت تثبيت شده در ساخت ديوارهاي باربر مسلح استفاده ميشود. اين سيستم ساختماني ميتواند، به عنوان راه حلي در تامين مسكن روستايي ارزان […]