دیوار غیر باربر از بلوک هاي بتني سبک هوادار اتوكلاونشده (.C.A.A.N)

1-حداكثر وزن مخصوص خشك ظاهري اين نوع بلوك ها كه مطابق با استاندارد شماره 8595 ملي ايران تعيين ميشود، به  kg/m3 1000  محدود ميشود. بر اين اساس، رده بندي وزن مخصوص خشك ظاهري اين محصول مطابق جدول ذيل است: 2-حداقل مقاومت فشاري لازم براي اين […]