ضوابط عام بلندمرتبه سازی (مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران)

مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه سازی رئيس محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور استانداران محترم كليه استان ها شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ١٦/٧/١٣٩٧ ،پيرو تصميم مورخ ١٢/١٢/١٣٩٥ خود پس از استماع گزارش کميته […]