درخواست بازنگری تعرفه خدمات مهندسی 1400

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 1400/01/17 در نامه ای به دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از شیوه تعیین نرخ تعرفه خدمات مهندسی، تعرفه های ناچیز را موجب نابودی  “حرفه مهندسی” […]