آشنایی با مجریان انبوه ساز

مطابق ماده 10 مبحث دوم مقررات ملی، مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه ، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز مجموعه های ساختمانی را دارند، می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز […]