آشنایی با دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (شهرتهران)

دستورالعمل ماده۱۴ قانون زمین شهری(شهرتهران) ، سند اصلي مصوب طرح جامع شهر تهران1386ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش واقع در محدوده شهر، موضوع ماده ( 14 ) قانون زمين شهري، به […]