آشنایی با قانون زمین شهری

ماده 1 – بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه ‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره ‌برداری هر چه صحیح‌ تر و وسیع ‌تر […]