آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

1375.11.17 – .123379ت17496ه – 1375.11.28 – 306هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پیشنهاد شماره 100.15079 مورخ 1375.9.28وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (42) قانون‌نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر […]