عوامل موثر بر نشست پی ها

نشست در واقع تغییر شکلهای توده خاک می باشد که در سطح زمین بصورت فرورفتگی ظاهر مـی شـود. در واقع هر گونه تغییر در شرایط تنش در لایه های زیرین زمین باعث وقوع نشست می شود. نشست سازه ها بر اثر تغيير شكل و جابجايي […]