انتشار تجديد نظر دوم آيين‌نامه بتن ايران (آبا)

امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران تجديد نظر دوم آيين‌نامه بتن ايران (آبا) ضابطه شماره 120 را در تاریخ 1400/03/29 منتشر کرد. لازم به ذکر است از تاريخ 1401/01/01 براي همه قراردادهايي كه از محل وجوه عمومي ويا به صورت مشاركت عمومي و خصوصي […]

نشریه ها و آیین نامه های داخلی در مهندسی عمران

نشریه ها و آیین نامه های داخلی غیر از مباحث مقررات ملی ساختمان برگرفته از مراجع بین المللی و تفسیر تکمیلی با توجه به شرایط محیطی حاکم در کشور بوده و مختص استفاده داخلی مهندسان تدوین گردیده است. این نشریات فراخور فعالیتهای تخصصی در حوزه […]