پایه

۹۹۰۰۰ تومان/ ماهانه

استاندارد

۱۲۰۰۰۰ تومان/ ماهانه

پریمیوم

۱۹۹۰۰۰ تومان/ ماهانه

پشتیبانی