پایه​

۹۹۰۰۰ تومان/ ماهانه

استاندارد​

۱۲۰۰۰۰ تومان/ ماهانه

پریمیوم

۱۹۹۰۰۰ تومان/ ماهانه

پشتیبانی