شاخص‌های قطعی تعديل سه ماهه اول و دوم 1400

به استناد نظام فنی و اجرايی يکپارچه کشور(مصوبه هيات وزيران به شماره 25254/ت 57697 هـ مورخ 08/03/1400 ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آيين نامه استانداردهای اجرايی طرح های عمرانی، »شاخص های تعديل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1400 »از نوع […]

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سال 1399

با استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور شاخص‌های تعدیل پس از تصویب شورای عالی فنی کشور در بازه های زمانی مشخص اعلام و ابلاغ می گردد. شاخص های سه ماهه اول تا چهارم سال 1399 رابرای استفاده مهندسین […]

شاخص های تعدیل از 1390 تا 1399

با استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور شاخص‌های تعدیل پس از تصویب شورای عالی فنی کشور در بازه های زمانی مشخص اعلام و ابلاغ می گردد.ما نیز کلیه شاخص های تعدیل از سال 1390 تا 1399 را گردآوری […]