دستورالعمل جدید ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ«پ» ﻣﺎده (4) و ﺑﻨﺪ «پ» ﻣﺎده (23) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ «ج» ﻣـﺎده (12) قـﺎﻧﻮن ﺑﺮگـﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت و ﺑﻨـﺪ«...

ادامه مطلب