چارت بازرسی کنترل ماده 33 نظام مهندسی برای دریافت شناسنامه فنی ساختمان

سازمان نظام مهندسی تهران در راستای کنترل آیین نامه اجرایی ماده 33 (قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) برای پروژه های مشمول (متراژ بالای 2000 مترمربع ) و بررسی میزان انطباق این پروژه ها با مقررات ملی اختمان و نقشه های مصوب سازمان چارتی را […]

راهنمای جامع ضوابط کنترل و بازرسی مطالعات ژئوتکنیک نظام مهندسی

واحد ژئوتکنیک نظام مهندسی نسبت به کنترل مطالعات صحرایی و گزارش های ژئوتکنیک پرونده های ساختمانی اقدام می نماید. در این راستا مستندات مطالعات صحرایی و گزارش های ژئوتکنیک ساختمان به این واحد ارسال میگردد. و کارشناسان مربوطه در سازکان نظام مهندسی پس از کنترل […]

شیوه ارجاع کار برای ناظران حقیقی

مرحله اول: کلیه متقاضیان واجد شرایط (دارای پروانه اشتغال به کار نظارت) براساس فاکتور های زیر دارای امتیازی شده و براساس امتیاز متعلقه، اولویت بندی خواهند شد. پایه متقاضی تعداد و متراژ کار طراحی انجام شده توسط متقاضی از ابتدای سال 92 تعداد و متراژ […]