سازمان نظام مهندسی تهران در راستای کنترل آیین نامه اجرایی ماده 33 (قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) برای پروژه های مشمول (متراژ بالای 2000 مترمربع ) و بررسی میزان انطباق این پروژه ها با مقررات ملی اختمان و نقشه های مصوب سازمان چارتی را ارائه نموده است که بازرسان مطابق آن به بررسی ساختمان و در نهایت صدور شناسنامه فنی اقدام می نمایند.

نوشتن دیدگاه