پانل هاي ديواري غيرباربر بتني سبك، در عرض 85 تا 100 سانتيمتر و در ضخامت هاي متنوع از جنس بتن سبك با وزن مخصوص 400 تا 500 كيلوگرم بر متر مكعب توليد ميشوند. در اين پانل ها به منظور به حداقل رساندن بار مرده، حفراتي در طول ديوار تعبيه شده است. با توجه به وجود حفرات طولي در لبه پانل ها لازم است، تمهيداتي براي پايدارسازي پانل ها در زمان اجرا به كاربسته شود. بتن سبك به كار رفته در اين پانل ها از نوع فوم بتن ميباشد و در مقايسه با ساير انواع بتن سبك متعارف از ضريب جذب رطوبت پايين تري برخوردار ميباشد. اين پانل ها به دليل ابعاد بزرگتر مي توانند در افزايش سرعت اجراي ديوارهاي غيرباربر و جداكننده هاي داخلي نقش به سزايي داشته باشند. اين پانل ها به عنوان ديوارهاي غيرباربر و جداكننده هاي داخلي در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد بررسي قرار گرفته و استفاده از آن در محدوده الزامات ارائه شده مجاز است.

الزامات پانل هاي ديواري غير باربر بتني سبک

 1-استفاده از اين پانل ها صرفاً به عنوان، ديوارهـاي جداكننـده غيـر باربر داخلي ساختمان ها مجاز است.

2-در نصب و اجرا، اين پانل ها بايد براي تحمل بارهاي حـين اجـرا كنترل شوند.

3-اتصال اين ديوارهاي غيرباربربه سيستم سازه اي بايد بـه نحوي باشد كــه ضمن تـامين پايداري آنها در برابـر بارهاي وارده، از اندركنش آنها و سازه اصلي تا حد امكان جلوگيري شود.

4-كنترل پايداري ديوارهاي غيرباربر در مقابل نيروي زلزله ناشي از جرم ديوار، مطابق استاندارد 2800 ايران انجام شود.

5-حـداكثر ارتفاع خـالص مجاز ديوارهاي غيربــاربر 3.2 متر ميباشد.

6-نوع بتن سبك به كاررفته درپانل ها بايد الزامات مندرج دراسـتاندارد 129 C ASTMرا برآورده سازد. از جمله ميتوان به موارد مهـم زيراشاره نمود:

-حداقل مقاومت فـشاري هـيچ يـك ازنمونـه هـا نبايـد كمتـراز 3.45Mpa و مقاومت فشاري ميانگين سه نمونه نبايد كمتـراز 4.14 Mpa باشد.

 – حداكثر جمع شدگي مجاز برابر با 0.065 ميباشد.

7-كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سـازه اي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره بايـد بـر مبناي مقررات ملي ساختمان ايـران و يـا آئـين نامـه هـاي ملـي يـا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تاييد بكار گرفته شود.

8-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحد هاي مستقل بايـد مطـابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين شود.

9-رعايـت مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنـين الزامـات نـشريه شــماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعـاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجـزاء سـاختماني الزامـي است.

10-چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين نامه در خصوص اين محصول توسط اين مركز انتـشار يابـد، شـركت هـاي توليـد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكـاران ملـزم بـه رعايـت آن ميباشند.

11-اخذ گواهينامه فني براي محـصول توليـدي، پـس از راه انـدازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

نوشتن دیدگاه