یک پروژه از عوامل مختلفی برای پیشبرد کار تشکیل شده است. این عوامل به 3 دسته نیروی انسانی، مواد و مصالح و ماشین آلات و ابزار تقسیم بندی میشوند. سازمان برنامه و بودجه هرساله نرخ این عوامل را منتشر میکند و مبنای قیمت گذاری ردیف های فهرست بها هستند. در هنگام تهیه آنالیز بها باید برای هر کدام مقدار و بهای واحد تعیین کنیم. که می توان ازاین نرخ ها استفاده نمود. جهت دانلود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

نرخ دستمزد نيروي انساني سال 1399 دانلود
نرخ کرایه ماشين‌آلات و ابزار سال 1399 دانلود
نرخ مصالح سال 1399دانلود
اکسل نرخ کلیه عواملدانلود

برای دانلود فهرست بهای پایه سال 1400 از این لینک استفاده کنید.

برای دانلود نرخ عوامل موثر در فهرست بها سال 1400 ازاین لینک استفاده کنید.

برای دانلود فهرست بهای پایه سال 1399 از این لینک استفاده کنید.

نوشتن دیدگاه