در اینجا تلاش نموده ایم تا تعدادی از دستورات پرکاربرد اتوکد را برایتان نمایش دهیم. همچنین می توانید از راهنمای زیر استفاده کنید:

🔗فایل Pdf کامل میانبرهای دستورات اتوکد 2020

F1 help
F2Text Screen
F3 Object Snap
F43DO Snap
F5 جهت تعیین صفحه ترسیم ایزومتریک بین صفحات XY , Xz , YZ 
F7صفحه شطرنجی
F8تبعیت موس از محور های مختصات  Ortho Mode
F9 Snap Mode
F10 Polar Tracking ترسیم خطوطی با زوایای مختلف  
F11 Object Snap Tracking  مشاهده امتداد فرضی خطوط به صورت خط چین  
F12 Dynamic Input  فعال و غیر فعال کردن نمایش دینامیکی وضعیت مختصات طول و زاویه
Ctrl+ Shift+S As Save کردن
Ctrl+S Save کردن
Ctrl+C Copy کردن
Ctrl+X Cut کردن
Ctrl+V Paste کردن
Ctrl+Shift+V Paste کردن به صورت یک بلوک
Ctrl+A انتخاب کلی ترسیمات
Ctrl+N باز کردن صفحه جدید
Ctrl+O باز کردن پنجره Open
Ctrl+P Plot گرفتن
Ctrl+Q خارج شدن از اتوکد
Ctrl+Z Undo کردن
Ctrl+Yاز بین بردن عملکرد آخرین Ctrl+Z ,  Redo کردن
Ctrl+Rجابجایی سریع بین نماهای مختلف
ctrl + W Selection Cycling : در صورت فعال بودن ، میتوان از بین چند
موضوع ترسیمی که روی هم قرار دارند موضوع مورد نظر را انتخاب کرد
ctrl + 0بزرگنمایی صفحه اتوکد و برگشت به حالت اولیه
Ctrl+1فعال کردن دستور Properties برای باز کردن جعبه ابزار مشخصات
شی و فراهم کردن امکان تغییر مشخصات
Ctrl+2باز کردن جعبه ابزار طراحی شامل بلوک‌های آماده اتوکد
Ctrl+9فعال یا غیر فعال کردن خط فرمان command line
Ctrl+Tabجابجا شدن بین پنجره‌های بازشده در اتوکد (رفتن به پنجره بعدی)
Ctrl+Shift+Tabرفتن به پنجره قبلی
]+Ctrl یا \+Ctrlخارج شدن از دستور فعلی (مشابه عملکرد کلید Esc)
Ctrl+Page Upرفتن به زبانه قبلی در مدل فعلی
Ctrl+Page Downرفتن به زبانه بعدی در مدل فعلی
Aترسیم کمان (Arc)
AA محاسبه مساحت Area
Cترسیم دایره (Circl)
Dسبک اندازه گذاری (dim. style)
Mحرکت دادن ((Move
Lترسیم خط (Line)
XLترسیم خط (XLine)خطوط نامحدود
Z بزرگنمائی (Zoom)
X تجزیه ی موضوعات
Hهاشورزدن (Hatch)
Uبرگشت (Undo)
Dliاندازه گذاری خط صاف (linear dim)
Dalاندازه گذاری تحت زاویه (aligned dim)
Ddiاندازه گذاری قطر دایره(diameter dim)
Draاندازه گذاری شعاع دایره (radius dim)
Danاندازه گیری زاویه (angular dim)
Dcoاندازه گذاری متداول (continue dim)
Dbaاندازه گذاری روی هم (baseline dim)
Dorاندازه گذاری مختصاتی (ordinate dim)
Dceتعیین نقطه مرکز کمان (center mark)
MA هم رنگ کردن (MatchPro)
Lnمشاهد اندازه طول خط (Lengthen)
LEترسیم فلش اندازه (quick leader)
RE اصلاح نقشه (Regen)
Expمشاهده تاریخ ترسیم (Export)
Sتغییرطول (Strech)
DIاندازه گیری طول (Distans)
Cha پخ زدن (Chamfer)
EL ترسیم بیضی (Ellipse)
ED تصحیح کردن (Edit)
SE اجرای جدول تنظیمات drafting setting
PU پاک سازی لایه (Purge)
SC مقیاس دادن (Scale)
RO چرخاندن (Rotate)
POLترسیم چند ضلعی (Polygon)
TRکوتاه کردن (Trim)
EXامتداد دادن (Extend)
E پاک کردن (Erase)
F منحنی زدن (Fillet)
T تایپ کردن (Mtext)
ZA بزرگنمائی کلی (Zoom All)
MI آینه کردن (Mirror)
B یکی کردن (Block)
TOLدرج علایم انطباق درمحیط ترسیمTOLERANCE
TO اجرای جدول customize وتغیرات نوار ابزارهاTOOLBAR
TIورود از حالت مدل به فضای کاغذ و برعکسTILEMODE
THانتخاب و تغیر ضخامت موضوعات ترسیم شدهTHICKNESS
SPE ویرایش خطوط منحنیSPLINEDIT
SPLANE برش موضوعات سه بعدی با استفاده از صفحه ی برشSECTIONPLANE
TA درج و ترسیم جدولTEXTALIGN
-T درج متن به روش خطی
T درج متن به روش محاوره ایMTEXT
SU کسرکردن دوحجم دارای نقاط مشترک از یکدیگرSUBTRACT
ST انجام تنظیمات جدول متنSTYLE
SSM نمایش جدول شیتهای تعین شده SHEETSET
SPL ترسیم خطوط منحنیSPLINE
SP تصحیح املایی فرمانهای و واژه های اتوکدSPELL
SO ترسیم س طوح توپر در محیط دوبعدیSOLID
SN انجام تنظیمات پرش مکان نما به روش خطیSNAP
SL برش زدن موضوعات سه بعدیSLICE
SHA تعیین روش های مختلف نمایش موضوعات در اتوکدSHADEMODE
SEC ترسیم صفحه ی برش در موضوعات سه بعدیSECTION
SC تغییر مقیاس موضوعات ترسیم شدهSCALE
RW نمایش جدول رندر اجرا شدهRENDERWIN
RR اجرای فرمان رندر درمحیط سه بعدی RENDER
RO چرش موضوعات ترسیم شده ROTATE
REV چرخش سطح حول محور REVOLVE
WHELL فعال کردن نماد چرخشی نمایش موضوعات NAVSWHEEL
WE ترسیم گوه WEDGE
W ایجاد فایل الگوی بلوک WBLOCK
VSM اجرای پالت VISUALSTYLES
VS نمایش موضوعات به روش های مختلف در محیط اتوکد VSCURRENT
VP تنظیمات زوایای محورهای مختصات DDVPOINT
-V انتخاب دید تصاویر به روش خطی VIEW
V فعال کردن جدول نمایش دید VIEW
UNI ترکیب کردن موضوعات دارای برخوردسه بعدی UNION
UN تنظیم واحدهای ترسیم اتوکد UNITS
UC انجام تنظیمات مربوط به جدول محورهای مختصات  UCSMAN
TS انجام تنظیمات مربوط به جدول TABLESTYLE
TR قطع خطوط محدود بین اضلاعTRIM
TP فعال کردن پالت ابزارها TOOLPALETTES
TOR ترسیم تیوپ و حلقه ی سه بعدی  TORUS
REN تغییرنام بلوک و لایه های ایجاد شدهRENAME
REG ایجاد ناحیهREGION
REC ترسیم مستطیل RECTANG
RE باز سازی مجدد محیط ترسیم REGEN
RC راندو کردن قسمتی از موضوع سه بعدیRENDERCROP
QCUI انجام تنظیمات مربوط به نوارابزارهاQUICKCUI
QC انجام محاسبات در محیط اتوکدQUICKCALC
PYR ترسیم هرمPYRAMID
PU حذف موارد انتخاب شده ی بکارنرفته درترسیم PURGE

نوشتن دیدگاه