با توجه به روند رو به رشد پروژه هاي عمراني در بخش هاي مختلف و به تبع آن افزايش فعاليت هاي پيمانكاري در سطح كشور طي سال هاي اخير شاهد افزايش تعداد حوادث و كاهش سطح ايمني، بهداشتي و تخريب محيط زيست در سطح طرح ها، پروژه ها و در ميان كاركنان و كارگران بوده ايم. همين امر لزوم برنامه ريزي صحيح، آموزش مناسب، ارزيابي و اعمال نظارت هاي لازم در كار پيمانكاران و مشاوران را ايجاب مينمايد. لذا به منظور دستيابي به عملكردهاي پيشرفته با هدف صيانت از نيروي انساني و محيط زيست و همچنین ساير منابع پروژه ها نظير ماشين آلات، كارفرمايان موظف به انتخاب دقيق پيمانكاران و مشاوران، تشريح صريح مسئوليت هاي آنان در قرارداد مربوطه، آموزش كافي، ايجاد سيستم گزارش دهي موثر، مميزي مناسب و ارزيابي عملكردها در موضوع ايمني و بهداشت كاري ميباشند. در ادامه يك دستورالعمل و برنامه ايمني، بهداشت و محيط زيست ارايه مي گردد كه توصيه ميشود به منظور لازم الاجرا شدن از سوي مرجع مربوط (دستگاه اجرايي) مورد تاييد و تصويب قرار گرفته و پس از انجام اصلاحات متناسب با هر دستگاه در سـطح پروژه ها ابلاغ گردد. بدین منظور دستورالعمل “مديريت ايمني در كارگاه هاي عمراني ” از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور کشور تحت نشریه با شماره 447 تدوین گردیده است.

برای دانلود دستورالعمل کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه