طرح جامع مسکن براي سال هاي 1393 تا 1405 براساس اسناد فرادست شامل؛ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، سیاست هاي کلی نظام و سیاست هاي اقتصاد مقاومتی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با پشتوانه 10 طرح مطالعاتی تهیه شده است.

در مطالعات اولین طرح جامع مسکن کشور که از سال 1382 آغاز و در سال 1384 به اتمام رسید، هدف اصلی، تدوین نقشه راهی منسجم و به هم پیوسته براي ارتقاء وضعیت بخش مسکن در کلیه ابعاد آن بود که حول 9 محور به تدوین 55 برنامه اجرایی انجامید. بعد از سال 1384 و به دنبال روي کار آمدن دولت نهم، نظام مدیریت و برنامه ریزي توسعه کشور و به تبع آن مدیریت بخش مسکن دچار تحولات اساسی شد. در دوران هشت ساله دولت نهم و دهم، سیاستهاي بخش مسکن به برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمین در قالب طرح مسکن مهر محدود شد. تحولاتی که بازنگري و به روزآوري طرح جامع مسکن را به امري گریزناپذیر تبدیل کرد،

بازنگري طرح جامع مسکن شامل اسناد زیر است:

  • سند راهبردي: شامل آسیب شناسی کلی وضع موجود و ترسیم چشم انداز.
  • اسناد موضوعی: شامل مطالعات جمعیت، برنامه نیازسنجی مسکن استان ها، بازار زمین و برنامه هاي توسعه شهري، مسکن گروه هاي کم درآمد، صنعت ساختمان، بافتهاي مسأله دار شهري، نظام تأمین مالی مسکن، بازار اجاره مسکن و مسکن روستایی.
  • سند راهبردي و اجرایی تفصیلی شامل اهداف، راهبردها، سیاستها، برنامه هاي اجرایی
  • سند شهري: شامل برنامه نیازسنجی زمین و مسکن شهرهاي با جمعیت بیش از 25 هزار نفر.

نوشتن دیدگاه