مطابق طرح تفضیلی تهران تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه پهنه ها طبق آنچه در ادامه مطرح میکنیم الزامی است. صدور پروانه براساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها ، منوط به تامین پارکینگ های مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و یا در صورت احراز و تایید عدم امکان تامین پارکینگ در ساختمان (قطعه) مربوطه ، در پارکینگ هایی دارای اسناد حقوقی ، در شعاع حداکثر 250 متر ، از ساختمان ، بلامانع است .

 • تعداد پارکینگ های مورد نیاز ساختمان ها و مجتمع هایی که از عملکردها ، کاربری ها و فعالیت های متنوعی برخوردار است ، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ های لازم برای هر یک از کاربری و فعالیت ها ، براساس ضوابط تامین پارکینگ در پهنه های استفاده از اراضی است .
 • تامین پارکینگ مورد نیاز آژانس های تاکسی و مسافربری ، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های مشابه که نیازمند پارکینگ است ، در خود ملک و یا خارج از ملک مذکور ، الزامی است .
 • کلیه ی ادارات ، ارگان ها ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، عمومی و خصوصی و بیمارستان ها که مراجعین زیادی دارند ، در زمان احداث یا تجدید بنا ، ملزم به تامین 30درصد پارکینگ مازاد بر پارکینگ مورد نیاز برای مراجعین طبق ضوابط مربوطه ، در همان ساختمان و یا در پارکینگ عمومی اطراف تا شعاع 250 متر می باشند .
 • فروشگاه ها و مجموعه های بزرگ، با مقیاس عملکرد ناحیه ای ، منطقه ای و فرا منطقه ای ، (به جز هتل ، هتل آپارتمان و سایر مواردی که در بند قبل ذکر شد) به ازای هر 100 متر مربع زیربنای مفید ، ملزم به تامین حداقل 2 واحد پارکینگ ، علاوه بر پارکینگ مورد نیاز می باشند .
 • احداث پارکينگ مازاد بر ضوابط، در کليه پهنه هاي شهر، در طبقات زيرهمکف (منفي)، با رعايت سـطح اشـغال ٨٠ درصد در منفي يك و ساير ضوابط قانوني در صورت اخذ مجوز از مراجع قانوني مربوطه، و با رعايـت قـانون حفظ و گسترش فضاي سبز، بلامانع است. تامین پارکینگ اضافی در هر ساختمان ، در صورت تامین قطعی پارکینگ های الزامی ساختمان طبق همین بند مجاز است .
 • احداث پارکینگ های اختصاصی محلی در محدوده هایی از شهر که تامین پارکینگ امکان پذیر نیست ، به ویژه در بافت های فرسوده ، طبق شرایط مصوبه ی شماره ی 502 کمیسیون ماده ی 5 ، مجاز است.
 • ایجاد پارکینگ مازاد به صورت مزاحم در کلیه ی پهنه ها ( به استثنای واحدهای مسکونی با پارکینگ مزاحم ، صرفا متعلق به یک واحد ) ، مجاز است .

ضوابط تامین پارکینگ در پهنه سکونت

تامین پارکینگ برای کلیه ی واحدهای مسکونی ، در پهنه ی سکونت ، متناسب با اندازه واحد مسکونی ( سطح خالص هر واحد مسکونی ) طبق جدول زیر الزامی است .

همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز برای خدمات پشتیبان سکونت ، در واحدهای انتفاعی محلات مسکونی ، طبق جدول زیراست.

 • در پهنه های مسکونی (R) ، احداث صرفا یک واحد پارکینگ مزاحم به صورت یک به یک ، بلامانع است .
 • پارکینگ مزاحم منوط به اینکه متعلق به یک واحد باشد و مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند ، بلامانع است .
 • توسعه ی رمپ دسترسی پارکینگ به خارج از مرز قطعات (پلاک ها) بعد از رعایت برهای اصلاحی و در فضای عمومی همجوار (فضای پیاده رو) ، مطلقا ممنوع است .
 • پیش بینی راه های ورودی مجزا برای دسترسی به فضای پارکیگ (رمپ) و ورودی پیاده به ساختمان ، در اراضی و املاک با بر 6 متر و بیشتر ، الزامی است .
 • چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه ، باید به گونه ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی ، مطابق مقررات ملی ساختمان به سهولت انجام پذیرد .

ضوابط پارکینگ در پهنه های فعالیت و مختلط

ضوابط احداث پارکینگ برای کارکنان و مراجعان در پهنه های فعالیت و مختلط براساس نوع و مقیاس فعالیت ( محلی و ناحیه ای ، منطقه ای ، فرامنطقه ای و شهری ) طبق جداول زیر است .

 • در زیر پهنه ی مختلط تعداد پارکینگ های مورد نیاز ساختمان ها و مجتمع هایی که از کاربری های متفاوت برخوردارند ، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ های لازم برای هر یک از انواع کاربری ها ست.
 • ایجاد پارکینگ مزاحم یک به یک ، در صورتی که مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند ، در کاربری های غیر مسکونی پهنه های فعالیت و مختلط ، بلامانع است .

ضوابط پارکينگ در پهنه هاي حفاظت

ضوابط احداث پاركينگ در زيرپهنه هاي فضاهاي سبز عمومي (G1)، ها شامل انواع پارک طبق جـدول زیر است. تأمين پارکينگ مورد نياز كاربري هاي مجاز به استقرار در زيرپهنه هاي حفاظت ( G3 )، ضروري بوده و به ازاي هر صد مترمربع زيربناي مفيد، تامين دو پاركينگ براي مراجعان و كاركنان الزامي است.

به منظور تامين پارکينگ هاي عمومي مورد نياز شهر به عنوان يکـي از فضـاهاي خـدمات عمـومي ، در كليـه پهنه هاي استفاده از اراضي (به استثناي پهنه G و R24 و كليه قطعات و پـلاك هـاي داراي رأي بـاغ )، احـداث پاركينگ عمومي در قطعات با حداقل مساحت ١٠٠٠ متر مربع (طبق سند مالکيت) با تاييـد شـهرداري منطقـه مجاز است. اولويت براي محل احداث پارکينگهاي مذکور در کنار رينگهاي شهري، مراکز و گستره هاي کار و فعاليت (خصوصاً در مقياس منطقه اي و فرامنطقه اي). است

حداقل مساحت ملک براي احداث پارکينگ هاي طبقاتي محـله يا بـه صـورت رمپي، ٣٠٠ مترمربـع (براسـاس صورتجلسه شماره ٥٠٢ کمیسیون ماده پنج شهر تهران) و براي پارکينگ هاي مکانيزه محله اي، ٥٠ مترمربع است.

در کليه زير پهنه هاي استفاده از اراضي، تامين ٥ درصد از کل ظرفيت پارکينگ به منظـور اسـتفاده معلـولين، ضمن رعايت مفاد مصوبه «ضوابط و مقـررات شهرسـازي و معمـاري بـراي عبـور و مـرور معلـولين »، مـورخ /٠٨/ ٠٣ ١٣٦٨ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، الزامي است

ابعاد پاركينگ

حداقل فضاي خالص براي پارکينگهاي مسقف و غير مسقف، متناسب با تعداد واحد و به ترتيب براي يك واحـد 2.5×5 متر، براي دو واحد 4.5×5 متر و براي سه واحد 6.5×5 متر است.

عرض مفيد راه عبـوري پاركينـگ، نيز حداقل ٣ متر و براي مازاد بر سه واحد به ازاء هر واحد خودرو ٢ متر به عرض مفيد افزوده ميشود.

تبصره (١ :(حداقل عرض مفيد لازم براي پاركينگ معلولان، حداقل 3.5 مترو به ازاء هر واحد پارکينگ اضافه شـده معلـول، ٣ متر و براي پاركينگهاي عمومي، تابع ضوابط و مقررات مربوطه است.

ارتفاع پاركينگ

حداكثر ارتفاع تمام شده پيلوت، به شرط استفاده براي پاركينگ 2.6 متر است. در صورت عدم احداث زيـرزمين ، ارتفاع تمام شده تا 2.6 متر، بشرط پايين تر بودن سطح فونداسيون از گذر، تا ٦٠ سانتيمتر ، بلامانع است.

 • براي مجتمع هايي كه داراي بيش از ٢٥ واحد پاركينگ است، و يا مساحت پاركينگ ها آن بـيش از ١٠٠٠ متـر مربـع است، حداکثرارتفاع پاركينگ در زيرزمين و ها همکف ٣ تا متر، مجازاست.
 • ارتفاع پيلوت براي تأمين پارکينگ در مواردي که منطبق بر مبحث ١٥ مقررات ملي ساختمان است، متناسب بـا نـوع پارکينگ مکانيکي مورد تقاضا ،و بر اساس ضابطه مربوطه ، تعيين ميشود .

شيب و شعاع گردش پاركينگ

 اجراي شيب مثبت و معكوس، جهت رمپ پاركينگ، با رعايت ضوابط نورگيري زيرزمين و ساير مقررات بلامانع است.

 • حداكثر شيب رمپ دسترسي براي پاركينگ خصوصي ١٥ درصد وبراي پاركينگ عمومي حداكثر ١٢ درصد است.
 • .شعاع گردش رمپ، به غير از پارکينگ های عمومي، حـداقل 6.5 متـر، بـراي خودروهـاي سـواري اسـت (شـعاع از آكس رمپ قوسي).

راه ورودي و رمپ پاركينگ

يك راه ورودي براي پاركينگ از هر خيابان ، مجاز است. در صورتي كه بر ملک ٢٠ متر و بيشتر باشد ، (صرفاً در پاركينگ هاي عمومي و موارد تجميع قطعات با حداقل بر ١٤ متر) با اولويت به تامين پاركينگ ملك، استفاده از دو درب ورودي براي پاركينگ مجاز است. راه ورودي رمپ پاركينگ از قسمت فضاي آزاد سـاختماني بلامـانع بوده، و راه ورودي ، جزء فضاي پاركينگ ساختمان نيست . رمپ پاركينگ در فضاي باز ساختمان نيز، در کليـه جهات قطعه، جزء زيربنا محسوب نميشود.

 • در قطعاتي كه سطح پاركينگ بيش از ١٠٠٠ متر مربع وسعت دارد يا داراي بيش از ٢٥ واحد پاركينگ است، تـأمين دو رمپ ورودي و خروجي ، به عرض مفيد حداقل 3.5  متر و يا يك رمپ به عرض مفيد حداقل ٥، ، متر با رعايت ضوابط آئين نامه مربوطه ، براساس مقررات ملي ساختمان، الزامي است.
 • به منظورايجاد زمينه تأمين پارکينگ، احداث رمپ در حياط املاک جنـوبي بـا حـداقل عـرض قطعـه ١٠ متـر، (در محل اجراي رمپ) بلامانع است.
 • برخورداري از خروجـي اضـطراري و دسترسـي مسـتقيم بـه طبقـات و فضـاهاي مشـاعي سـاختمان، بـه وسـيله پلـه از زيرزمين (پاركينگ) الزامي است.
 • دسترسي مستقيم پاركينگ از طريق پله به طبقات و فضاهاي مشـاعي، الزامـي اسـت و در صـورتي کـه ملـک داراي آسانسورباشد، دسترسي توامان به پارکينگ از طريق و پله آسانسور، نيز الزامي است.

نوشتن دیدگاه