مرحله اول:

کلیه متقاضیان واجد شرایط (دارای پروانه اشتغال به کار نظارت) براساس فاکتور های زیر دارای امتیازی شده و براساس امتیاز متعلقه، اولویت بندی خواهند شد.

 • پایه متقاضی
 • تعداد و متراژ کار طراحی انجام شده توسط متقاضی از ابتدای سال 92
 • تعداد و متراژ کار نظارت در دست انجام متقاضی در ابتدای سال 92
 • محکومیت های انتظامی براساس نوع محکومیت
 • گروه ساختمانی انتخاب شده توسط متقاضی

تبصره: عوامل زیر باعث خروج متقاضی از صف ارجاع کار نظارت تا زمان برطرف شدن عامل مربوطه خواهد شد.

 • اعتبار پروانه اشتغال کمتر از 9 ماه
 • اعمال تبصره 7 ماده صد قانون شهرداریها
 • محکومیت جاری انتظامی
 • درخواست متقاضی

مرحله دوم:

پس از اولویت بندی شدن کلیه متقاضیان محترم، سیستم سامانه به صورت خودکار و براساس عوامل زیر یکی از مهندسان متقاضی را به منظور ارجاع کار انتخاب می نماید:

 • اولویت امتیاز
 • صلاحیت متقاضی
 • گروه ساختمانی انتخاب شده از سوی متقاضی
 • حوزه انتخاب شده از سوی متقاضی

مرحله سوم:

پس از انتخاب ناظر توسط سیستم، مشخصات کار ارجاعی به ناظر اعلام می گردد . ناظر موظف است موافقت و یا عدم موافقت خود را در قبول کار ارجاعی در مدت مشخص اعلام نماید.

اگر ناظر انتخابی کار نظارت ارجاعی را قبول نماید موضوع در سیستم ثبت و امتیاز و اولویت جدید نامبرده مشخص خواهد شد سپس نامبرده به مالک معرفی و ضروریست قرارداد بین طرفین منعقد و تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهر گردد تا اسکن و وارد سیستم شود.

اگر ناظر انتخاب شده کار نظارت ارجاعی را به هر دلیل قبول ننماید و یا در زمان مشخص شده پاسخ ندهد سیستم بصورت خودکار تا سه مرتبه هر مرتبه … درصدی از امتیاز نامبرده را کسر و ایشان را دوباره با امتیاز جدید در اولویت بندی ارجاع کار قرار می دهد پس از سه مرتبه اگر مجددا متقاضی از قبول کار ارجاع شده خودداری نماید برا ی بیش از سه مرتبه عدم پذیرش کار ارجاعی برای مدت مشخص از لیست ارجاع کار حذف گردد

. توضیحات: – به محض ثبت کار طراحی، امتیاز متقاضی با درنظر گرفتن تعداد کار طراحی انجام شده و متراژ آن بصورت خودکار اصلاح و اولویت بندی جدید تعیین خواهد شد.

– ارجح است درصورتیکه هر یک از متقاضیان امکان پذیرش نظارت را در مقطع زمانی خاصی نداشته باشند فارغ از اینکه دلیل آن چیست (مسافرت، بیماری، مشغله زیاد و …) میبایست قبل از ارجاع کار نظارت مراتب را در سامانه معرفی ناظر ثبت نمایند تا موجب کسر امتیاز بدلیل عدم قبول نظارت نگردد.

نوشتن دیدگاه