معاونت امور مسکن و ساختمان اصلاحیه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي را در دی ماه 1391ابلاغ نمود. برای دریافت فایل PDF مذکور کلیک نمایید.

دانلود PDF شیوه نامه

بسمه تعالي

شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي

پيرو ابلاغ شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره 43686/420 مورخ 27/8/88 و برگزاري دوره هاي آموزشي، پس از بررسي نظرات و پيشنهادات استان ها درخصوص انجام اصلاحات در شيوه نامه  مذكور و در جهت بهبود روند برگزاري دوره ها اصلاحيه شيوه نامه  مذكور به شرح زير تدوين ميشود

ماده1- تعاريف

در اين شيوه نامه  اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار ميروند

1 -1 -دفتر: دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت راه و شهرسازي

1 -2 -سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان

1 -3 -اداره كل استان: اداره كل راه و شهرسازي استان

1 -4 -سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

 1 -5 -كميته آموزش استان: كميته آموزش حرفه اي مهندسي ساختمان استان است كه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تشكيل ميگردد

1 -6 -مدرس: مدرس شخص حقيقي است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي حداقل پايه دو اصلي با مدرك تحصيلي حداقل كارشناسيارشد در يكي از رشته هاي اصلي و مرتبط ساختمان و با حداقل 5 سال سابقه آموزش دانشگاهي و يا آموزش حرفه اي مهندسي بوده و توانائي علمي و تجربي او در حوزه رشته هاي مهندسي مربوطه توسط كميته آموزش استان مورد تأييد قرار گرفته باشد.

تبصره1 -منظور از آموزش حرفه اي مهندسي، آموزش در زمينه هاي فني و مهندسي مرتبط با ساختمان از قبيل آموزش نرم افزارهاي مهندسي، جوشكاري و امثال آنها ميباشد

تبصره2 -در مورد برخي از عناوين و دروس كه متخصصين رشته هاي ديگر (بجز 7 رشته اصلي) صلاحيت تدريس آنها را دارند، نظير جوشكاري، آسانسور و امثال آنها، مدرس كسي است كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر بوده و به پيشنهاد سازمان استان مورد تأييد دفتر قرار گيرد

ماده 2 -عوامل مؤثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي عوامل مؤثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي عبارتند از

2 -1 -شركت در دوره هاي آموزشي

 2 -2 -شركت در سمينارها و همايشها

 ماده3 –مدرسان

 3 -1 -كليه اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي واجد شرايط مندرج در «بند 1-6 ماده 1 «اين شيوه نامه كه تمايل به تدريس در دوره هاي آموزشي و بازآموزي مهندسي ساختمان را دارند، بايد نسبت به اخذ صلاحيت آموزش اقدام نمايند

3 -2 -صلاحيت آموزش توسط اداره كل استان صادر ميگردد و هر شخص حقيقي واجد شرايط حسب مورد ميتواند براي يك يا چند دوره درخواست صلاحيت نمايد. كسانيكه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار ميباشند، صلاحيت آموزش ايشان در پشت پروانه درج خواهد شد

3 -3 -صلاحيت آموزش سراسري بوده و مدرسان مذكور ميتوانند با هماهنگي استان هاي مبدا و مقصد در كليه استان هاي كشور فعاليت نمايند

3 -4 -صلاحيت آموزش به مدت 3 سال معتبر بوده و تمديد آن درصورت مطابقت با شرايط ابلاغ شده بلامانع ميباشد

3 -5 -كليه مدرساني كه صلاحيت آموزش دريافت نموده اند بايد كليه ابلاغيه ها و اطلاعيه هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي را رعايت نمايند. در غير اينصورت صلاحيت آنان حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال ميگردد

3 -6 -مدرسان نميتوانند رأساً نسبت به برگزاري دوره اقدام نمايند و بايد در چهارچوب فعاليت هاي سازمان استان و يا مجري آموزشي فعاليت نمايند

3 -7 -مدرسان در طي دوران محروميت مجازات هاي انتظامي مجاز به تدريس نميباشند

ماده4 -مجري آموزشي

4 -1 -سازمان استان ها از طريق دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي و يا مراكز معتبر آموزشي نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي اقدام مينمايند. مراكز ياد شده در صورت دارا بودن شرايط ميتوانند از سازمان استان درخواست مجوز فعاليت به عنوان «مجري آموزشي» نمايند. فهرست دانشگاه ها و مراكز معتبر آموزشي توسط دفتر امور مقررات ملّي ساختمان به ادارات كل استان و سازمان استان ها اعلام خواهد شد

4 -2 -مجري آموزشي موظف است كه در برگزاري دوره ها كليه مصوبات مربوطه را رعايت نمايد.

4 -3 -مجوز فعاليت مجري آموزشي كه توسط سازمان استان صادر ميگردد در محدوده همان استان معتبر است و چنانچه مجريان آموزشي مذكور بخواهند در استان هاي ديگري فعاليت نمايند، بايد از سازمان استان مربوط نيز مجوز فعاليت دريافت نمايند.

4 -4 -مجوزهاي صادره به مدت 3 سال معتبر بوده و امكان تمديد آن درصورت مطابقت با ضوابط مربوطه امكانپذير است.

4 -5 -مجري آموزشي موظف است تنها از مدرسان داراي صلاحيت آموزش در تدريس دوره ها استفاده نمايد.

 4 -6 -هيچيك از اعضاي هيات مديره و كميته آموزش استان نميتوانند به عنوان شريك يا سهامدار يا مشاور در مجري آموزشي فعاليت داشته باشند

ماده5 -كميته آموزش استان كميته آموزش استان توسط سازمان استان به شرح زير تشكيل ميشود

5 -1 -كميته آموزش متشكل از هفت نفر از مهندسان و صاحبنظران در رشته هاي اصلي موضوع قانون داراي پروانه اشتغال به كار حداقل پايه 2 اصلي با 5 سال سابقه كار مفيد آموزشي (تدريس يا مديريت آموزشي) بوده كه بمدت 3 سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. از هر يك از چهار رشته اصلي معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي حداقل يك نفر در كميته آموزش عضويت خواهد داشت.

5 -2 -نماينده اداره كل استان ميتواند بدون داشتن حق رأي در جلسات كميته آموزش شركت نمايد. مصوبات كميته آموزش ميبايست به اداره كل استان ارسال شود. در صورتيكه اداره كل استان ظرف مدت 20 روز نسبت به آن اظهارنظري نكند، مصوبات ياد شده لازم الاجرا تلقي ميشود.

 5 -3 -اعضاي هيات مديره سازمان استان به هيچ وجه نميتوانند عضو كميته آموزش استان باشند.

5 -4 -يكنفر از اعضاي هيات مديره سازمان استان در يكي از رشته هاي معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي و يا تاسيسات برقي به عنوان نماينده هيات مديره و بدون داشتن حق رأي در جلسات كميته آموزش شركت مينمايد.

5 -5 -نظامنامه داخلي كميته آموزش استان ها، توسط سازمان تهيه و يك نسخه از آن به دفتر امور مقررات ملّي ساختمان ارسال ميگردد. در صورتيكه دفتر ياد شده ظرف مدت 30 روز نسبت به آن اظهارنظري نكند، نظامنامه مزبور لازم الاجرا تلقي ميشود

ماده6 -وظايف كميته آموزش استان

6 -1 -نظارت مستمر بر كيفيت و كميت دوره هاي آموزشي

6 -2 -نظرخواهي از شركتكنندگان در دوره ها و بررسي اعتراضات، پيشنهادات و نظرات به منظور برطرف نمودن نواقص وكمبودهاي دوره هاي آموزشي.

 6 -3 -ارائه گزارش برگزاري دوره ها به هيأت مديره سازمان استان.

 6 -4 -ارائه پيشنهاد درخصوص سرفصل ها، مدت زمان دوره ها و دوره هاي آموزشي خاص مورد نياز استان به سازمان استان.

 6 -5 – بررسي صلاحيت متقاضيان دريافت صلاحيت آموزش و تطابق شرايط آنان با معيارهاي ابلاغ شده از طرف دفتر و اعلام اسامي افرادي كه صلاحيت آنها در كميته آموزش استان مورد تأييد قرار گرفته به منظور ارائه به اداره كل استان جهت تأييد و درج صلاحيت آموزش. كميته آموزش استان تسهيلات لازم را در اين خصوص براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها فراهم خواهد آورد.

6 -6 -ارزيابي مستمر عملكرد مدرساني كه صلاحيت آموزش دريافت نموده اند و ارائه گزارش در صورت لزوم.

6 -7 -اعلام نظر درخصوص تمديد يا لغو صلاحيت آموزش مدرسان در مقاطع لازم جهت ارائه به اداره كل استان.

 6 -8 -پيشنهاد ميزان شهريه براي هر دوره آموزشي به سازمان استان.

 6 -9 -بررسي مقدماتي درخواستهاي مراكز آموزشي معتبر جهت صدور مجوز مجري آموزشي و ارائه به سازمان استان جهت ارسال به دفتر براي تصويب نهائي.

ماده7 -وظايف سازمان استان

7 -1 -انتخاب اعضاي كميته آموزش استان و تشكيل آن.

 7 -2 -معرفي نماينده هيات مديره موضوع بند 5-4 اين شيوه نامه.

 7 -3 -انجام تمهيدات لازم در برگزاري و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي و عملكرد مجريان آموزشي.

7 -4 –اطلاع رساني عمومي و گسترده به منظور شناسايي مدرسان و مجريان آموزشي و انعقاد قراردادهاي آموزشي با مجريان آموزشي داراي صلاحيت.

 7 -5 -صدور گواهينامه موفقيت در پايان دوره آموزشي با هماهنگي اداره كل استان.

 7 -6 -نظارت بر عملكرد مدرسان داراي صلاحيت آموزش و ارزشيابي مدرسان

7 -7 -ارسال نظر كميته آموزش استان در خصوص بررسي صلاحيت مراكز معتبر آموزشي مورد تأييد به دفتر جهت تصويب نهائي.

 7 -8 -انجام كليه مكاتبات و اعلام مصوبات كميته آموزش استان به مراجع ذيربط.

 7 -9 -نظارت بر برگزاري آزمون هاي پايان دوره هاي آموزشي.

 7 -10 -چنانچه مدرسان داراي صلاحيت آموزش، مشمول محروميت ناشي از مجازات هاي انتظامي گردند، سازمان استان مكلف است مراتب را به كليه مجريان آموزشي اعلام نمايند.

ماده8 -وظايف اداره كل استان

8 -1 -نظارت بر حسن اجراي دوره ها و سمينارهاي آموزشي و آزمون هاي پايان دوره و تأييد آن.

 8 -2 -نظارت بر عملكرد كميته آموزش استان و ارائه گزارش به دفتر.

8 -3 -بررسي، تأييد نهائي و اعطاي صلاحيت آموزش براي افراد معرفي شده از طرف كميته آموزش استان.

 8 -4 -اخذ و بررسي گزارش عملكرد مدرسان دوره هاي آموزشي در زمان تمديد صلاحيت آموزش از كميته آموزش استان و اقدام لازم در جهت لغو صلاحيت آموزش مدرسان فاقد صلاحيت

. 8 -5 -بررسي عملكرد مجريان دوره هاي آموزش حرفه اي مهندسي ساختمان در استان

ماده9 -وظايف سازمان

9 -1 -نظارت عاليه بر حسن اجراي وظايف سازمان استان وفق بند (هـ) ماده 21 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.

9 -2 -تهيه نظامنامه ي داخلي كميته آموزش استان ها جهت ارائه به دفتر

9 -3 -نظارت عاليه بر كيفيت دوره ها و سمينارهاي آموزشي برگزار شده مربوطه موضوع ماده 21 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.

9 -4 -پيشنهاد سرفصل ها و عناوين دوره هاي آموزشي و سمينارهاي آموزشي جهت ارائه به دفتر.

 9 -5 -تهيه برنامه هاي توسعه آموزشي جهت بالابردن دانش فني مهندسان و ارائه دفتر

9 -6 -اعلام شرايط برگزاري دوره هاي آموزشي جهت تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع ماده 14 اين شيوه نامه

ماده10 -وظايف دفتر

10-1 -نظارت عاليه و ارزيابي عملكرد كميته آموزش، سازمان استان و اداره كل استان در جهت هر چه بهتر برگزار شدن اين شيوه نامه و دستور اقدام در راستاي اصلاح موارد.

 10-2 -بررسي و تأييد صلاحيت مجريان آموزشي و بررسي و جمع بندي پيشنهادات واصله از اداره كل استان و صاحب نظران درمورد دوره هاي آموزشي اجرا شده.

 10-3 -اعلام سرفصل ها و عناوين دوره هاي آموزشي جديد و اصلاح دوره هاي قديم و تهيه منابع آموزشي يكسان براي دوره هاي آموزشي حرفه اي مهندسان در سراسر كشور.

10-4 -بررسي شكايات، نظرات و پيشنهادات ارسالي در موارد مرتبط با موضوع آموزش از كليه استان ها و اقدام در راستاي اصلاح موارد مطرح شده

10-5 -نظارت عاليه بر دوره ها و سمينارهاي آموزشي برگزار شده در استان ها.

 10-6 – تهيه و ابلاغ مصوبات و دستورالعمل هاي مورد نياز.

10-7 -لغو دوره ها يا سمينارهاي آموزشي كه مطابق با ضوابط اعلام شده برگزار نگرديده است.

10-8 -اصلاح و ابلاغ شرايط و مشخصات متقاضيان اخذ صلاحيت آموزش در صورت لزوم.

10-9 -اصلاح و ابلاغ شرايط و مشخصات متقاضيان مجريان آموزشي در صورت لزوم.

10-10 -نظارت عاليه بر عملكرد مدرسان داراي صلاحيت آموزش و ارزشيابي موردي و اقدام لازم در جهت لغو صلاحيت آموزش مدرسان فاقد صلاحيت.

10-11 -بررسي، تأييد و اعلام فهرست جديد دانشگاه ها و مراكز معتبر آموزشي به ادارات كل استان و سازمان استان ها.

10-12 -برگزاري جلسات دورهاي به منظور هماهنگي و همانديشي درخصوص دوره هاي آموزشي با حضور روساي سازمان استان و كميته آموزش استان ها و نمايندگان سازمان.

 ماده 11 -عناوين و سرفصلهاي دوره ها و سمينارهاي آموزشي

11-1 -عناوين و سرفصلهاي دوره ها و سمينارهاي آموزشي و نحوه امتيازبندي آنها جهت تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان در تمامي رشته ها و پايه ها در مقاطع مختلف، پس از تهيه و تصويب توسط دفتر اعلام ميشود

ماده 12 -تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي كليه دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي موظفند در اجراي ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند. دفتر در مقاطع مشخص و به منظور تمديد پروانه هاي اشتغال به كار مهندسي، فهرست دوره ها و يا سمينارهاي آموزشي مورد نياز تمديد بانضمام عناوين و سرفصل هاي آموزشي مرتبط با آنها را به ادارات كل و سازمان استان ها ابلاغ خواهد نمود. الزام به شركت در دوره ها و يا سمينارهاي آموزشي صرفاً در شرايطي صورت خواهد پذيرفت كه دستورالعملهاي فني يا مباحث جديدي توسط دفتر تدوين و ابلاغ شده و يا به مجموعه مباحث مقررات ملّي ساختمان اضافه شده باشد و يا فناوري نوين و شرايطي كه ضرورت رعايت آن به تصويب وزارت راه و شهرسازي رسيده باشد. سازمان و سازمان هاي استان ها موظفند نسبت به تأمين شرايط لازم براي برقراري دوره ها و يا سمينارهاي آموزشي اقدام نمايند. پروانه هاي اشتغال به كار مهندسي كليه متقاضياني كه بدين ترتيب دوره هاي آموزشي را طي مينمايند، توسط ادارات كل استاني تمديد خواهد شد. بديهي است چنانچه دستورالعملهاي فني يا مباحث جديدي توسط دفتر براي تمديد پروانه هاي اشتغال به كار مهندسي ابلاغ نگردد، تمديد پروانه هاي اشتغال بدون گذراندن هرگونه دوره و يا سمينار بلامانع خواهد بود.

ماده 13 -ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي دفتر در مقاطع مختلف زماني ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي را مشروط به گذراندن دوره هاي آموزشي و يا سمينارهاي خاص مينمايد. عناوين و سرفصل هاي آموزشي مرتبط با اين دوره ها و يا سمينارها از طريق دفتر به ادارات كل استان و سازمان استان ها ابلاغ خواهد شد. آزمون پايان دوره هاي آموزشي مورد نياز براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي از طريق سازمان هاي استان و توسط مؤسسات معتبر آموزش عالي و با نظارت ادارات كل استان ها برگزار ميگردد. در اجراي ماده 11 آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان، ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي متقاضياني كه به موجب ماده 12 اين شيوه نامه  نسبت به تمديد پروانه اقدام نموده اند، درصورت تكميل سنوات مربوطه، صرفاً در شرايطي صورت خواهد پذيرفت كه نسبت به گذراندن دوره هاي آموزشي و يا سمينارهاي ياد شده و همچنين طي دوره هاي موضوع ماده 14 اين شيوه نامه  اقدام نموده باشند

ماده 14 -برنامه هاي توسعه آموزش به منظور بهنگام نگاه داشتن دانش فني مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي، سازمان در رشته هاي مختلف برنامه هاي آموزشي را تهيه و پس از تأييد دفتر به وسيله سازمان هاي استان ها به اجرا ميگذارد. گذراندن دوره هاي مذكور با شرايطي كه سازمان اعلام ميكند، براي تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي ضروري است

ماده 15 -اين شيوه نامه  در 15 ماده تصويب و از اول بهمن ماه سال1391 لازم الاجرا خواهد بود. از اين تاريخ اصلاحيه مذكور، جايگزين شيوه نامه  شماره 43686/420 مورخ 27/8/88 ميگردد. در موارد سكوت يا ابهام، نظر دفتر ملاك عمل ميباشد.

نوشتن دیدگاه