به استناد نظام فنی و اجرايی يکپارچه کشور(مصوبه هيات وزيران به شماره 25254/ت 57697 هـ مورخ 08/03/1400 ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آيين نامه استانداردهای اجرايی طرح های عمرانی، »شاخص های تعديل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1400 »از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که به تصويب شورای عالی فنی رسيده است، در 37 صفحه ابلاغ میشود، تا برای پيمان های مشمول تعديل آحادبها- حسب مورد- با رعايت نکات زير به مورد اجرا گذاشته شود:

: 1 شاخص های مندرج در پيوست3 مورد استفاده برای محاسبه تعديل پيمان هايی که:

1-1- براساس فهرست های پايه سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا میشوند.

1-2ـ براساس فهرست های پايه سال 1381 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسليم پيشنهاد پيمانکار، در سال 1382 منعقد شده اند.

1-3- براساس فهرست های غيرپايه و شاخص مبنای سه ماهه اول سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا میشوند.

2ـ در شـاخص های پيوسـت 3 تغييـرات دسـتمزد نيـروی انسـانی، کرايـه ماشـين آلات، هزينـه حمـل و نقل و نرخ تمام مصالح در دوره های مربـوط منظـور شـده اسـت و هيچ گونـه تفـاوت بهـای مصـالح (بـه جز قير در کارهای آسفالتی فهرست بهای پايه راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری) به آنها تعلق نمیگيرد.

3ـ از تاريخ 1397/01/01 در شاخص های تعديل کارهای آسفالتی در فهرست های واحد پايه رشته های راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری، تغييرات بهای قير لحاظ نمیشود و تفاوت بهای قير به طور جداگانه اعمال میگردد. نحوه محاسبه تعديل و مابه التفاوت بهای قير و کسر بهای قيرهای تحويلی مطابق مندرجات « نحوه محاسبه مابه التفاوت قير در کارهای آسفالتی رشته های راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری»، در اين بخشنامه میباشد.

همچنين هزينه تمام شده قيرهای تحويلی به پيمانکار براساس قوانين بودجه سنواتی طبق نرخ های اعلامی اين بخشنامه به حساب بدهکاری پيمانکار منظور می شود.

4ـ با توجه به مطالب مندرج در بند 7 بخشنامه شماره 99406/100 مورخ 1388/10/19 ،شاخصهای مندرج در پيوست 2 برای دوره های سه ماهه سال 1388 و پس از آن، ابلاغ نخواهد شد.

چنانچه برخی از دستگاه های اجرايی پيمان هايی را در دست اجرا دارند که بر طبق مفاد پيمان بايد از شاخص های تعديل پيوست 2 استفاده کنند، لازم است در هر مورد اطلاعات کامل قراردادی و دلايل توجيهی متقن پايان نيافتن کار را همراه با برنامه زمانی و تاريخ خاتمه کار به دبيرخانه شورای عالی فنی ارسال دارند، تا چنانچه پرداخت تعديل به اينگونه پيمان ها مورد تصويب شورای عالی فنی قرار گيرد، شاخصهای مربوط در پيوست 2 برای کار مربوط ابلاغ شود.

 5ـ برای تعديل هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه در پيمانهای منعقده و همچنين پيمانهايی که پس از تـاريخ اين بخشنامه منعقد خواهد شد، ميانگين شاخص رشـتهای فهرسـت بهای واحـد پايـه منضـم بـه پيمـان و فهرست بهای واحد پايه ابنيه، ملاك عمل خواهد بود. در پيمانهايی که بيش از يك فهرست پايه مبنای تهيـه برآورد باشد، شاخص رشته ای فهرستی که بالاترين برآورد را دارا است، مورد استفاده در رابطه بـالا خواهـد بود.

6 ـ تعديل مبلغ کارکرد رديف های پايه ای که واحد اندازه گيری آنها “مترمکعب کيلومتر” باشد و بهای حمل آنها در فصل هايی غير از فصل حمل منظور شده باشد، برای کارکردهای از 1399/01/01 به بعد، با شـاخص های تعديل فصل حمل همان رشته محاسبه میشود. به اين منظور، مبلغ هر فصل به بخش حمل رديف های با واحد مترمکعب کيلومتر و ساير رديف ها، تفکيك میشود. تعديل مبلغ کارکرد بخش حمل براساس شـاخص های تعديل فصل حمل (با لحاظ شاخص دوره مبنا و دوره انجام کار مربوط به فصـل حمـل) و تعـديل مبلـغ کارکرد بخش مربوط به ساير رديفها، با شاخص همان فصل محاسبه میشود.

🔗دانلود شاخص‌های قطعی تعديل سه ماهه اول و دوم 1400

نوشتن دیدگاه