اين پانل هاي مركب بتني و فولادي LCP (Light Composite Panel) متشكل از ناوداني سرد نورد شده، ورق فولادي ذوزنقه اي با ضخامت 0.5ميليمتر و بتن سبك با دانه هاي پلي استايرن با وزن مخصوص 600 كيلوگرم بر متر مكعب ميباشد.

براي اتصال كافي بين دو ورق رويه و تحتاني و عملكرد يكپارچه پانل از قوطي هاي عرضي استفاده ميشود. ورق ها به ناوداني ها و قوطي ها پيچ ميشود. فواصل قوطي ها با توجه به طول پانل تعيين ميگردد و حداكثر 1.30 متر ميباشد.

پانل هاي باربر با يك فاصله اي بين 5 تا 15 سانتيمتر از يكديگر قرار ميگيرند. براي اتصال پانل ها به يكديگر در بال پايين از يك ورق سرتاسري به ضخامت حداقل 3 ميليمتر استفاده ميشود. اين ورق با جوش تخت منقطع به بال زيرين ناوداني متصل ميشود. براي اتصال بال هاي بالايي ناوداني از ورق هايي به ابعاد حداقل 3×80×80 ميليمتر و با فواصل حداكثر 100 سانتيمتر استفاده ميشود. اين ورقها نيز با بعد جوش 3 ميليمتر به بال بالاي ناوداني متصل ميشوند. براي ايجاد صلبيت در سقف ها از مهاربندهاي افقي بر روي آنها استفاده ميشود. مقطع اين مهاربندها براساس محاسبات انجام شده تعيين ميشود.

الزامات پانل هاي سقفي پيش ساخته سبك موسوم به LCP

1-استفاده از پانل هاي سقفي پيش ساخته مورد نظر در سازه هاي فولادي فقط به عنوان سيستم باربر ثقلي مورد استفاده قرار ميگيرند.

2-در صورتيكه از اين پانل هاي سقفي در كاربري مسكوني با بار مرده 250 كيلوگرم بر متر مربع (شامل وزن مرده پانل، كف سازي و سقف كاذب) و بار زنده 300 كيلوگرم بر متر مربع (با احتساب وزن تيغه بندي) استفاده شود لازم است ناوداني ها در اين پانل ها از مقاطع سرد نورد شده با ضخامت حداقل 3 ميليمتر، ارتفاع حداقل 140 ميليمتر و پهناي بال حداقل 35 ميليمتر به كار رود. بديهي است كه بسته به تلاش هاي وارده و مقدار خيز مجاز مقاطع ناوداني هاي مورد استفاده در پانل بايد طراحي شوند.

3-در صورتيكه از اين پانل هاي سقفي در ساير كاربريها براي حداكثر بار مرده 450 كيلوگرم بر متر مربع (شامل وزن مرده پانل، كفسازي، سقف كاذب و تاسيسات) و حداكثر بار زنده 600 كيلوگرم بر متر مربع مورد استفاده قرار گيرد لازم است ناوداني هاي مورد استفاده در اين پانل ها از مقاطع سرد نورد شده با ضخامت حداقل 3 ميليمتر، ارتفاع حداقل 160 ميليمتر و پهناي بال حداقل 35 ميليمتر به كار رود. بديهي است كه بسته به تلاش هاي وارده و مقدار خيز مجاز مقاطع ناوداني هاي مورد استفاده در پانل بايد طراحي شوند.

4-لازم است محصول پانل LCP توانايي تحمل بارهاي نقطه اي متناسب با شرايط كاربري و بر اساس ضوابط بند 6-5-3 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان (ويرايش1392) را دارا باشد و در اين خصوص تمهيدات لازم پيش بيني گردد.

5-پانل هاي سقفي پيش ساخته مورد نظر با پهناي 50 تا 60 سانتيمتر طراحي و ساخته ميشوند.

6-حداكثر طول دهانه سقف كه با اين نوع پانل ها پوشش داده ميشود، 5 مترميباشد.

7-حداقل تنش تسليم فولاد مورد استفاده در ساخت مقاطع ناوداني سرد نورد نبايد كمتر از 240 مگاپاسكال و ازدياد طول نسبي آن در طول 50 ميليمتر نبايد از 10 درصد كمترباشد.

8-بتن سبك مورد استفاده در هستة مياني پانل پيش ساخته بايد از نوع بتن سبك سلولي (بتن كفي) با دانسيتة حداقل 500 و حداكثر 700 كيلوگرم بر متر مكعب باشد. در اين الزامات پانل هاي سقفي پيش ساخته سبك موسوم به LCP پانل ها مقاومت فشاري 28 روزه نمونه هاي مكعبي بتن سبك، به ابعاد 100×100×100 ميليمتر، نبايد كمتر از 2.5 مگاپاسكال باشد.

9-ورق هاي پوشش سطوح رويه و تحتاني پانل ها بايد با مقطع ذوزنقه اي، از نوع ورق گالوانيزه با حداقل ضخامت 0.4ميليمترباشد.

10-براي اتصال كافي بين دو ورق رويه و تحتاني و عملكرد يكپارچه پانل از قوطي هاي عرضي استفاده ميشود. ورق ها به ناوداني ها و قوطي ها پيچ ميشود. فواصل قوطي ها با توجه به طول پانل تعيين ميگردد و حداكثر 1.30 مترميباشد. پانل هاي باربر با يك فاصله اي بين 5 تا 15 سانتيمتر  از يكديگر قرار ميگيرند. براي اتصال پانل ها به يكديگر در بال پايين از يك ورق سرتاسري به ضخامت حداقل 3 ميليمتر استفاده ميشود. اين ورق با جوش تخت منقطع با فواصل مركز به مركز 600 ميليمتر، به طول50 ميليمتر و بعد جوش حداقل 3 ميليمتر به بال زيرين ناوداني متصل ميشود. بال هاي بالايي ناوداني توسط ورق هايي به ابعاد حداقل 3×80×80 ميليمتر و با فواصل حداكثر 100 سانتيمتر به هم متصل ميشود. اين ورقها نيزبا بعد جوش 3 ميليمتر به بال بالاي ناوداني متصل ميشوند.

11-اتصال پانل هاي باربر به تيرهاي پيراموني با قراردادن پانل بر روي تير و جوش بال ناوداني به بال تير به طول حداقل 30 ميليمتر و بعد 3 ميليمتر اجرا ميشوند. ايجاد اين اتصال با پيچ نيز ميسر ميباشد. درصورت كاربرد پانل ها به صورت تودلي، اتصال از طريق نبشي نشيمن توسط جوش يا پيچ الزامي است. اتصال به نبشي هاي نشيمن بايد در ابتدا و انتهاي هريك از ناوداني هاي پانل پيش ساخته صورت گيرد.

12-تامين ديافراگم صلب و انسجام لرزه اي براي رفتار داخل صفحه ديافراگم متشكل از پانل هاي سقفي پيش ساخته سبك از طريق مهاربندهاي ضربدري افقي و اتصال مناسب آنها به سازه اصلي و پانل هاي پيش ساخته سقف الزامي است.

13-تهميدات لازم در ايجاد اصطكاك و چسبندگي كافي بين لايه هاي كفسازي و سطح صاف رويه اين پانل ها بايد مدنظرقرار گيرد

14-محاسبه و كنترل مقدار خيز آني و درازمدت در حد مقادير مجاز مطابق مبحث دهم مقررات ملي ساختمان براي سقف هاي متشكل از اين نوع پانل هاي پيش ساخته، الزامي است.

15-به منظور پيشگيري از ارتعاشات قابل درك و ايجاد تشديد براي مقاصد طراحي ، بايد فركانس طبيعي اين گونه سقف ها از 8 هرتز كمتر نشود و درصورت امكان فركانس نزديك به 10 هرتزمراعات گردد.

16-ملاحظات مربوط به ابعاد و موقعيت بازشوها بايد از قبل در طراحي و ساخت پانل ها پيشبيني شود. ضروريست با توجه به ابعاد بازشوها تقويت لازم در پيرامون آنها به عمل آيد.

17–ضروريست به منظور محافظت از پانل هاي پيش ساخته مورد نظر در برابر حريق تمهيدات لازم از جمله اجراي سقف هاي كاذب مناسب به عمل آيد. رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.

18-در صورت استفاده از مخلوط ذرات پلي استايرن در بتن سبك پركننده روي پانل ها براي مقاصد كف سازي، پلي استايرن مورد استفاده بايد از نوع كندسوز باشد همچنين در اين صورت آزمون قابليت نسوختن بايد بر روي بتن سبك صورت گيرد.

19-رعايت تمهيدات لازم متناسب با شرايط اقليمي و محيط هاي خورنده ايران الزامي است.

20-رعايت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان، جهت صرفه جويي درمصرف انرژي الزامي است.

21-صدابندي هوابرد و كوبه اي سقف بين طبقات ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين شود

22-كليه مسئوليت هاي مربوط به طراحي، كيفيت مصالح مصرفي و اجراي سقف با پانل هاي LCP بر عهده شركت طراح و مجري اين سيستم ميباشد و مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه