سيستم سقف بيگيت به عنوان يك اختراع در سـال 1389 در كشـور به ثبت رسيده است. اين سيستم، نوعي سقف مركب فولادي-بتني است كه از قالب فولادي قوسي شـكل بـا نـام تجـاري بيگيـت در قالـببنـدي سـطح زيرين دال بتن مسلح استفاده شده است. قالـب بيگيـت از ورق گـالوانيزه بـه ضخامت 0.6 يا 0.7 ميليمتر ساخته شده و با شكل قوسي و كنگـرهاي خـود قابليت تحمل بارهاي حين اجرا را دارا ميباشد. اين قالب در سقف بيگيـت از نوع ماندگار بوده و در باربري و عملكرد سازه اي سقف هيچگونه نقشـي براي آن در نظر گرفته نميشود. از طرف ديگر، در دال بتنـي بـالاي قالـب، يك شبكه آرماتور پيش بيني شده است.

سقف بيگيت همانند سقف هاي كامپوزيت متداول اجرا مـيشـود بـا اين تفاوت كه به جاي قالب بندي سنتي، از قالب بيگيت استفاده شده و ايـن قالب از دو طرف بر روي نبشي هاي نشيمن كه به تيرچـه هـا و تيرهـاي قـاب اصلي سازه جوش شده، قرار گرفته و در جاي خود محكم ميشود. از مزاياي ايـن سيسـتم سـقف مـيتـوان بـه اجـراي سـاده و ايمـن و همچنين سرعت بالاي اجرا آن اشاره نمود.

به طور كلي اين سيستم مشمول ضوابط سقف هاي مختلط فـولادي- بتني مطابق با ضوابط فصل 10-1-9 مقررات ملي ساختمان ايران بوده اما بـا توجه به قوسي بودن شكل قالب فولادي مـورد اسـتفاده در اجـراي سـقف، ضوابط ويژه اي برآن حاكم است. سيستم سقف بيگيت در مركز تحقيقـات راه، مسكن و شهرسازي مورد ارزيابي قـرار گرفتـه و كـاربرد آن در حيطـه الزامات فني تدوين شده، مجاز ميباشد.

الزامات فني سيستم سقف بيگيت

1-ورق هاي قوسي شكل بيگيت تنها نقش قالب بتن را ايفا ميكند و مقاومت فولاد آن نبايد در محاسبات منظور شود.

2-بـه منظـور اسـتقرار قالـب بيگيـت، ضـروري اسـت دو پروفيـل نبشـي 3×30×L30 به لبه هاي تيرچه ها و تيرهاي قاب اصـلي سـازه بـا زاويـه مناسب به عنوان نشيمنگاه قالب با جوش متصل شود.

3-ضخامت ورق قالب بايد حداقل 0.6 ميليمتر باشد.

4-حداقل ضخامت بتن موجود در راس قالب 50 ميليمترميباشد.

5-حداقل پوشش زير ميلگردها در محل راس قالب به اندازه 1 سانتيمتر ميباشد.

6-حداكثر فاصله محور تا محور تيرچه ها در اين روش 150 سانتيمتر ميباشد.

7-حداقل ضخامت بتن در محل تيرچه ها كه از سطح روي تيرچه تا سطح تمام شده بتن اندازه گيري ميشود، 17 سانتيمترميباشد.

8-عرض موثر دال بتني رويه كه در محاسبات منظور ميشود (be) برابر است با نصف عرض موثر محاسباتي حاصل از ضوابط بند 10-1-9 -1 مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران.

9-ارتفاع برشگيرها بايد طوري در نظر گرفته شود كه سطح فوقاني آن حداقل 2 سانتيمتر بالاتر از راس قالب قرار گيرد.

10-به منظور بهبود عملكرد تيرهاي كناري در برابر كمانش جانبي- پيچشي، ضروري است تيرچه هاي متعامد به فواصل حداكثر 2.5 متر در چشمه هاي كناري به تيرچه هاي سقف جوش شود.

11-در طراحي و اجراي سقف، تامين ضوابط ديافراگم صلب با توجه به مفاد بند 2-9 و پيوست 6 استاندارد 2800 ايران الزامي است.

12-قالب ماندگار بيگيت بايد مقاومت لازم در برابر وزن شبكه ميلگردي، بتن تازه و بارهاي حين اجرا را داشته باشد.

13-ضوابط مربوط به محافظت در مقابل خوردگي به خصوص در مناطق مرطوب و حاشيه درياها بايد رعايت شود.

14-در اجرا با قالب بيگيت بايد تمهيدات مناسب براي بستن ابتدا و انتهاي قالبها و جلوگيري از خروج بتن و يا شيره بتن در نظر گرفته شود.

15-درصورت عدم استفاده از شمع بندي زير سقف در حين اجرا، بايد تنش هاي حاصل از وزن شبكه ميلگردي، بتن تازه و بارهاي حين اجرا به تنش هاي حاصل از بارگذاري پس از گيرش بتن اضافه شده و مقطع تيرچه بر اساس مجموع تنش ها محاسبه شود.

16-رعايت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران جهت صرفه جويي در مصرف انرژي الزامي است.

17-رعايت الزامات مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران در خصوص حفاظت ساختمانها در برابر حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركزتحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري ووظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.

18-صدابندي هوابرد و كوبه اي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران تامين شود.

19-در نظر گرفتن جزئيات دقيق مسير و محل نصب كليه اجزاي تاسيسات مكانيكي و برقي در مرحله طراحي و اجراي سقف، ضروري است.

20-ساير ضوابط و ملاحظات طراحي و اجرا منطبق بر ضوابط فصل 10-1-9 مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران ميباشد.

نوشتن دیدگاه