دال هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح Double Tee همانطور كه از نام آنها مشخص است و در شكل نيز ملاحظه ميشود از يك جفت تير T شكل تشكيل شده اند. اين سقف ها به صورت پيش ساخته در كارخانه توليد شده و به محل اجراي پروژه انتقال مييابند. استفاده از اين دال هاي نيمه پيش ساخته به علت حذف مراحل مربوط به قالب بندي و دوره انتظار به مقاومت رسيدن بتن، مي تواند موجب افزايش سرعت اجراي سقف شود. رفتار سيستم سقف دال هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح Double Tee مشابه سقف هاي دال يك طرفه بوده و از اين رو از نظر سازه اي داراي عملكرد شناخته شده ميباشند. اما مشابه ديگر سيستم ها پيش ساخته لازم است در اتصال اين قطعات به سيستم باربر جانبي و همچنين به يكديگر تمهيدات لازم انديشيده شود. از اين رو به منظور تامين صلبيت و همچنين رفتار يكپارچه در اين سيستم لازم است بتن رويه اجرا شود. اين سقف ها در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد بررسي قرار گرفته و استفاده از آن در محدوده الزامات ارائه شده مجاز است.

الزامات سقف دال هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح Double Tee با بتن رويه

1-رفتار سيستم سقف دال هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح Double Tee مشابه سقف هاي دال يك طرفه ميباشد . در طراحي و اجراي اين سيستم بايد، صلبيت و يكپارچگي سقف با ارائه محاسبات كافي صرفاً به كمك اجراي بتن رويه تامين شود.

2- در اين سيستم، به منظور تامين يكپارچگي در ديافراگم سقف و همچنين تحمل عكس العمل ناشي از تيرچه ها، ميبايست در پيرامون سقف، تيرهاي پيراموني طراحي و اجرا شوند. همچنين در محل اتصال دال نيمه پيش ساخته به تير پيراموني، لازم است، ميلگردهاي تامين كننده يكپارچگي اعضا به طور مناسب طراحي و اجرا شوند.

3- استفاده از اين سيستم با توجه به دو بند فوق، در كليه پهنه هاي لرزه خيزي ايران بلامانع است.

4- لازم است يكپارچگي و كفايت اتصال دال بتن مسلح به عضو باربر جانبي با ارائه محاسبات مناسب در طراحي و اجرا تامين شود.

5- چنانچه در طراحي ها از عملكرد مركب بتن رويه و دال نيمه پيش ساخته استفاده ميشود، لازم است زائده هاي برشي براي انتقال برش ناشي خمش، بين بتن رويه و Double Tee پيش ساخته طراحي و اجرا شوند.

6- ضوابط مربوط به حداكثر ابعاد بازشوها و همچنين تمهيدات لازم در اطراف بازشوها از نظر طراحي و اجراي تيرچه پيراموني، بايد مطابق راهنماي طراحي PCI انجام شود.

7- ضوابط طراحي و كنترل سقف دال هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح Double Tee ،بايد بر اساس آيين نامه 318 ACI و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان انجام شود .

8- جزئيات ساخت، حمل و نصب اعضا و اتصالات قطعات پيش ساخته بايد مطابق آخرين ويرايش آيين نامه ACI318 و راهنماي طراحي PCI انجام شود.

9- رعايت تمهيدات لازم متناسب با شرايط اقليمي و محيط هاي خورنده ايران الزامي است.

10- رعايت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان، جهت صرفه جويي در مصرف انرژي الزامي است.

11- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.

12- صدابندي هوابرد و كوبه اي سقف بين طبقات مي بايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين شود.

13- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

نوشتن دیدگاه