سقف هاي تيرچه فولادي با جان باز در تركيب با بتن، از اجزاي اصلي به شرح زير تشكيل ميشوند كـه اسـتفاده از ايـن سيسـتم در صـورت رعايت الزامات تدوين شده در اين مركز بلامانع است:

1-تيرچه فولادي با جان باز

2-بلوک

3- ميلگرد افت و حرارت

4-كلاف عرضي

5- بتن پوششي درجا

تيرچه هاي فولادي با جان باز شامل بال تحتاني، اعضاي قطـري و بـال فوقاني ميباشند كه اعضـاي پـيش سـاخته اي هسـتند كـه بـه صـورت خرپاهاي ويژه دو سر ساده اي بـراي توزيـع يكنواخـت بـار سـقف بـه تكيه گاه ها به كار ميروند. بال تحتاني تيرچه كه از تسمه ساخته شـده به عنوان عضو كششي خرپا عمل ميكند. اعضاي قطري تيرچه كـه از ميلگرد ميباشند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نمـوده و بـه كمـك اعضاي فشاري و كششي، ايستايي لازم را براي تحمـل بارهـاي وارده تامين مينمايند. بال فوقاني تيرچه، از نبشي، تسـمه يـا نـاوداني سـاخته شده و در داخل بتن پوششي قـرار مـي گيـرد . در سـقف حاصـله، بـال فوقاني و جان تيرچه ها در بتن محاط بـوده و بـه صـورت يكپارچـه بـه عنوان يك مقطع مركب T شكل بتن آرمه عمل مينمايد . از بلوك هاي توخـالي سـفالي، سـيماني و يـا از انـواع مصـالح سـبك مناسب، براي پر كردن فضاهاي خالي بين تيرچه ها و بـه عنـوان قالـب زيرين بتن پوششي درجا استفاده ميشود بعلاوه قسمت زيـرين بلـوك معمولاً براي تامين سطحي صاف به منظور انجام نازك كـاري سـاخته مي شود. براي مقابله با تنش هاي ناشي از افت و تغييرات دما، ميلگردهـاي افـت و حرارت در جهت عمود بر تيرچه ها در قسمت بالايي سـقف نصـب ميشوند . بـراي تـامين يكپـارچگي سيسـتم، اسـتفاده از كـلاف عرضـي در ايـن سقف الزامي است كه شامل دو ميلگرد بـه قطـر حـداقل 12 ميلـي متـر است. يك ميلگرد روي بال تحتاني و يك ميلگرد در زير يا روي بـال فوقاني به موازات هم به صـورت عمـود بـر تيرچـه هـا بـه آنهـا جـوش می شود.

الزامات طراحي و اجرا براي تيرچه هاي فولادي با جان باز در تركيب با بتن

1-تيرچه هاي فولادي با جان باز شامل بال تحتاني، اعضاي قطري و بال فوقاني ميباشند كه اعضـاي پـيش سـاخته اي هسـتند كـه بـه صورت خرپاهاي ويژه دو سر ساده اي براي توزيع يكنواخت بار سقف به تكيه گاه ها به كار ميرونـد . بـال تحتـاني تيرچـه كـه از تسمه ساخته شده به عنوان عضـو كششي خرپـا عمـل مـي كنـد . اعضاي قطري تيرچه كـه از ميلگـرد مـي باشـند بـه عنـوان عضـو مورب خرپا عمل نموده و به كمك اعضاي فشـاري و كششـي، ايستايي لازم را براي تحمل بارهاي وارده تامين مـي نماينـد. بـال فوقاني تيرچه، از نبشي، تسمه يا ناوداني ساخته شده و در داخـل بتن پوششي قرار ميگيرد. در سقف حاصله، بال فوقـاني و جـان تيرچه ها در بتن محاط بوده و به صورت يكپارچه به عنوان يـك مقطع مركب T شكل بتن آرمه عمل مينمايد.

2- طرح سازه اي اين سـقف مركـب تحـت انـواع بارهـاي وارده در حالت سـرويس و بهـره بـرداري بايـد مطـابق ضـوابط طراحـي و اجرايي آئين نامه هاي AISC ،318 ACI ،مبحث دهم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان طـرح و اجـرا ي سـاختمان هـاي فولادي و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان طرح و اجرا ساختمان های بتن آرمه صورت گيرد.

3- رعايــت ضــوابط بنــد 7-2-1-10 مبحــث دهــم مقــررات ملــي ساختمان ايران در خصوص تيرهاي مختلط براي اين نوع سـقف الزامي است.

4- رعايت ضـوابط طراحـي و اجرايـي نشـريه شـماره 151 سـازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اين نوع سقف الزامي است.

5-استفاده از كلاف عرضي در اين نوع سـقف مطـابق بنـد 4-1-2 نشريه شماره 151 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور الزامـي است.

6- فاصله آزاد تيرچه ها نبايد از 75 سانتيمتر تجاوز نمايد.

7- عرض بال تحتـاني تيرچـه هـا در حالـت اسـتفاده از بلـوك هـاي سفالي يا بتني نبايد كمتر از 12 سـانتي متـر و دو هفـتم ضـخامت سقف باشد. در حالت استفاده از بلوك هـاي پلـي اسـتايرني ايـن عرض نبايد كمتر از 14 سـانتي متـر و دو هفـتم ضـخا مت سـقف باشد.

8- ضــخامت دال بتنــي نبايــد از يــك دوازدهــم فاصــله آزاد بــين تيرچه ها و 5 سانتيمتر كمتر باشد.

9- سطح مقطع اعضاي قطري تيرچه ها نبايـد از 0.0015bmt كمتـر اختيار شود كه در اين رابطه bm عرض متوسـط جـان مقطـع و t فاصله دو عضو قطري متوالي است.

10-قسمتهايي از تيرچه كه داخل بتن قـرار مـي گيـرد نبايـد رنـگ شود.

11-ضــخامت ورق هــا، نبشـي هـا و پروفيـل هايي كــه جوشــكاري ميشوند، نبايد از 3 ميليمتر كمتر باشد.

12- بارگذاري ثقلي اين سقف ها مطابق مبحث ششـم مقـررات ملـي ساختمان ايران با عنوان بارهاي وارد بر ساختمان صورت گيرد.

13- سقف علاوه بر تحمل بارهاي ثقلـي وارده بايـد مطـابق بنـد 9-2 استاندارد 2800 ايـران قـادر بـه انتقـال نيروهـاي ايجـاد شـده در كفها در هنگام بروز زلزله به عناصر قائم باربر جانبي نيز باشد.

14-تامين ضوابط ديافراگم صلب با توجه بـه اسـتاندارد 2800 ايـران الزامي است.

15- در صورت استفاده از بلوكهاي پلي استايرني بـه عنـوان اجـزاي پر كننده بين تيرچه ها، اين بلوک ها باید از نـوع منبسـط شـونده كندسـوز یا خـود خـاموش شـو مطـابق بـا اسـتانداردهاي معتبـر بین المللي مانند ASTM بوده و از مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسكن داراي گواهينامه فني باشد.

16- ميلگردهاي فولادي مورد اسـتفاده در تيرچـه هـا، عـلاوه بـر دارا بودن مدول ارتجاعي كافي، بايد جوشپذير و شكل پذير بوده و حـداقل مجـاز تغييـر طـول نسـبي در مرحلـه گسـيختگي را دارا باشند. همچنين ساير قطعات فولادي مورد استفاده در تيرچـه هـا شامل ورق ها، نبشي ها و ناوداني ها بايد از نوع فولاد ساختماني با قابليت شكل پذيري و جوش پذيري مناسب باشند.

17-مشخصـات مصـالح و نحـوه جوشـكاري و محاسـبات آن بايـد مطابق آيين نامه هاي معتبر داخلي باشد.

18- كنترل خيز مجاز سقف ها در حـين اجـرا و بهـره بـرداري مطـابق مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران صورت گيرد.

19- رعايت ضوابط راهنمـاي طراحـي Floor vibrations due to  activity human منتشر شده توسـط انجمـن AISCو مبحـث دهم مقررات ملي ساختمان ايران جهت كنترل ارتعاش كـف هـا الزامي است.

20-كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سـازه اي از حيث دوام، زيست محيطي و غيره بايد بـر مبنـاي مقـررات ملـي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللـي شـناخته شده و مورد تأييد بكار گرفته شوند.

21- لازم است تمهيدات لازم متناسب بـا شـرايط مختلـف اقليمـي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.

22- رعايـت مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنـين الزامـات نشـريه شــماره 444 مركــز تحقيقــات ســاختمان و مســكن مربــوط بــه مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعـاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاي ساختماني الزامـي است. .

23- صدابندي هوابرد و كوبه اي سقف بين طبقات ميبايسـت مطـابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان عايق بنـدي و تنظيم صدا تامين شود.

24- الزامات مربوط به انرژي براي سـقف هـاي خـارجي بايـد مطـابق مبحث نوزدهم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان صـرفه جويي در مصرف انرژي رعايت شود.

25- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين نامه در خصوص اين سيستم توسـط ايـن مركـز انتشـار يابـد، شـركت هـاي توليـد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكـاران ملـزم بـه رعايـت آن ميباشند.

26- اخـذ گـواهينامـه فنـي بـراي محصـولات توليـدي، پـس از راه انـدازي خـط توليـد كارخانـه، از مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه