سیستم های نوین ساختمانی, مقالات

سیستم نوین سازه ای-قاب ساده فولادی سرد نورد شده تا 2 طبقه

اين سيستم ساختماني براي ساختمان هاي با ارتفاع يك الي دو طبقه طراحي شده اسـت. ايـن سيـستم متـشكل از قـاب هـاي سـاختماني سـاده بـا اعضاي فلزي سرد نورد شده شامل اعضاي قائم با مقـاطع مختلـف ماننـد : L شكل، Ω شكل و …، تيرهاي قوطي شكل و بادبندي هاي ضـربدري كـه در ديوارهاي ساختمان نصب ميشوند، ميباشد. سقف ايـن سيـستم متـشكل از لوله هاي فلـزي متـالوگ بـه همـراه دال بـتن آرمـه فوقـاني اسـت . لولـه هـاي متالوگ، لوله هاي فلزي گـالوانيزه بـا قطـر 206 ميلـيمتـر و ضـخامت 0.53 ميليمتـر بـوده كـه بـه عنـوان پركننـده سـقف طراحـي شـده اسـت و نقـش قالب بندي براي دال بتنـي سـقف را ايفـا مـي كنـد. در ديوارهـاي داخلـي و خارجي اين ساختمان، لازم است تمهيدات كافي جهت تامين مباحث سوم، هجــدهم و نــوزدهم مقــررات ملــي ســاختمان ايــران بــا عنــوان حفاظــت ساختمان ها در برابـر حريـق، عـايق بنـدي و تنظـيم صـدا و صـرفه جـويي در مصرف انرژي در نظر گرفته شود.  ايــن روش اجــرا، در مركــز تحقيقــات ســاختمان و مــسكن، مــورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز ميباشد.

الزامات سيستم قاب ساده فولادي سرد نورد شده تا 2 طبقه

1-کـاربرد لولـه هـاي فـولادي در ديوارهـاي سـاختمان بـه علـت اثـرات نامناسب در فيزيك ساختمان قابل تاييد نمي باشـد و پيـشنهاد مـي شـود بـا پيروي از روش ساخت سازه هاي LSF نسبت بـه طراحـي ديوارهـا اقـدام شود.

2-با توجه به بند 1 الزامات، سيستم باربر جانبي همانند سازه هاي LSF با مهاربند همگرا خواهد بود.

3-مهاربندي هاي تسمه اي مورد استفاده در اين سيستم بايد فاقـد هرگونـه افتادگي و لقي اوليه باشند.

4-استفاده از اين سيستم براي ساختمان هاي با اهميت متوسط تا 2 طبقه و آموزشي 1 طبقه بلامانع است.

5-به كارگيري حداكثر دهانه باربر ثقلي 4 متر و حداكثر ارتفاع ناخالص (با احتساب ضخامت سقف) 6/3 متر براي هر طبقه در ايـن سيـستم مجـاز است.

6-طراحي سازهاي كليـه اجـزا و اتـصالات سيـستم بـر اسـاس اسـتاندارد AISI و طــرح لــرزه اي آن بــر اســاس اســتاندارد 2800 و بــا اســتفاده از ضريب R مساوي 5 انجام شود.

7-كنتـرل سـازه در مقابـل بـار بـاد مطـابق مبحـث شـشم مقـررات ملـي ساختمان ايران با عنوان بارهاي وارد بر ساختمان با در نظر گرفتن سيـستم مقاوم در مقابل بار جـانبي زلزلـه كـه در بنـد 2 آورده شـده اسـت، انجـام شود.

8-رعايت محدوديت حـداكثر بـار زنـده و مـرده بـه ترتيـب 250 و 400 كيلوگرم برمترمربع براي سقف ها الزامي است.

9-رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس اسـتاندارد ASTM الزامي است.

10-تامين ضوابط ديافراگم صلب براي كليه سقفها الزامي است

11-رعايت ضوابط مبحث نهم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه در طرح و محاسبه سقف هـا الزامـي است. 12-به منظور تامين يكپارچگي بين سقف بتن مـسلح و تيرهـاي فـولادي سرد نورد شده، بـه كـارگيري برشـگير مطـابق آيـين نامـه AISC الزامـي است.

13-كليه اتصالات اعضاي قائم به اعضاي افقي مي بايد به گونـه اي باشـد كه يكپارچگي اعضا در ارتفاع سازه تامين شود.

14-ضوابط مربوط به اجزا اتصالي شامل پيچ خودكار، پيچ و مهـره بايـد مطابق آئين نامه AISC و استاندارد AISI تامين شود.

15-در صورت استفاده از اتصالات جوشي، رعايـت ضـوابط و مقـررات مربوط به جوشكاري اعضاي سرد نـورد شـده مطـابق اسـتاندارد AISI و آئين نامه هاي AWS و AISC الزامي است.

16-لازم اســت تمهيــدات لازم متناســب بــا شــرايط مختلــف اقليمــي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.

17-كليه مصالح و اجزا در اين سيستم اعم از معماري و سازه اي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي و … بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شـده و مـورد تاييـد به كار گرفته شود.

18-در خـصوص ايـن سيـستم، رعايـت مبحـث نـوزدهم مقـررات ملـى ساختمان ايران با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي الزامى است.

19-ضوابط و مقررات مربوط به محافظت ساختمانها در برابرآتـش بايد مطابق بـا مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان حفاظت ساختمانها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شـماره 444 مركــز تحقيقــات ســاختمان و مــسكن (آيــين نامــه محافظــت ساختمانها در برابر آتش) رعايت شود. مقاومت اجزاي ساختمان در برابر آتش بايد مطابق با ضوابط مذكور تأمين شود كه با توجه به نوع سازه، براي اين منظور نياز به استفاده از پوشش هاي محافظـت كننـده ميباشد. از جمله رعايت ضـوابط فـصل هـاي 3 و 8 از نـشريه شـماره 444 در رابطه با مقاومت اجزاي ساختمان در برابر آتش الزامي است . همچنين حداكثر ارتفاع مجاز سـاختمان بـستگي بـه مقاومـت ا جـزاي ساختمان در برابر آتش دارد كه بايد در مطابقت با فـصل 4 از نـشريه 444 تعيين شود.

20-صدابندي هوابرد جداكنندههاي بين واحدهاي مـستقل و پوسـته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايـد مطـابق مبحـث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايـران بـا عنـوان عـايق بنـدي و تنظـيم صدا تامين شود.

21-اخذ گواهينامه فني براي محـصول توليـدي پـس از راه انـدازي خط توليد از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *