سیستم بتنی قاب خمشی پیرامونی و دال تخت ، مبتني بـر بكـارگيري تيرهاي با ارتفاع بلند و ستونهاي عـريض در پيرامـون سـاختمان بـه منظـور جذب و انتقال نيروهاي ناشي از زلزله به فونداسيون است كه از دال تخت و ستونهاي مياني براي انتقال نيروهاي ثقلي استفاده ميشـود . بـه ايـن ترتيـب سـطح زيـرين دال سـقف يكپارچـه و تخـت شـده و اهـداف زيـر حاصـل مي شود:

– حذف تيرهاي مياني، استفاده از قالب هـاي يكپارچـه بـا ابعـاد بزرگ را مقدور ساخته و سرعت اجرا را افزايش ميدهد .

– آرماتورگذاري تيرها فقط در پيرامون ساختمان صورت ميگيرد .

– دال تخت سقف به وسيله شبكه هايي از ميلگردهاي فولادي به سرعت آرماتورگذاري مي شود.

 -سطح صيقلي زير دال ها، عمليات نازك كاري را به ميزان قابل توجهي كاهش ميدهد.

 اين سيستم ساختماني در مركز تحقيقات سـاختمان و مسـكن بررسـي شده و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوين شده مورد تاييد است.

الزامات طراحي و اجرا براي سيستم بتني قاب خمشي پيراموني و دال تخت

1-در اين سيستم سازه اي بتني، قاب هاي خمشي در پيرامـون سـازه قرار گرفتـه و در بخـش هـاي ميـاني، سـازه از نـوع دال تخـت و ستون ميباشد. در سيستم مذكور، اعضاي باربر جانبي، قاب هاي خمشي پيراموني بـوده و سيسـتم دال تخـت و سـتون در قسـمت مياني، صرفاً وظيفـه تحمـل و انتقـال بارهـاي ثقلـي را بـر عهـده دارند. در اجراي اين سيستم، از روش ميز پرنده (قالب پرنده) يـا قالب مدولار براي قالب بندی یكپارچه سقف استفاده مي شود.

2- مشخصات و محدوديت های لرزه ای مربوط به قاب خمشي بتني حاصله مانند: ضریب رفتار، حداكثر ارتفـاع مجـاز از تـراز پایه، استفاده در مناطق با خطر لـرزه خیزي بـالا و … بسـته بـه ميـزان شكل پذيري ، بر اساس استاندارد 2800 ايران تعیین میشود.

 3- مشخصات مصالح، ضوابط اجرایی و طرح سازه‌ای و لرزه‌ای این سیستم باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان با عنوان طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه انجام گیرد.

4-در صـورت اسـتفاده از قـاب خمشـي متوسـط يـا زيـاد، رعايـت ضوابط مربوط به شكل پذيري مطابق مبحث نهـم مقـررات ملي ساختمان ايران الزامي است.

5-براي جلوگيري از گسيختگي برشـي پـانچ دال در محـل اتصـال دال بــه ســتون، ضــروري اســت در صــورت لــزوم مطــابق بنــد تقويــت محــل آن در، ACI 318-08 آيــين نامــه 21.13.6 برشي صورت گيرد.

6- بارگذار ثقلي و لرزه ای این سیستم، به ترتيب بر اساس مبحـث ششم مقررات ملي سـاختمان ايـران بـا عنـوان “بارهـاي وارد بـر ساختمان” و استاندارد 2800 ايران صورت گیرد.

7-كنترل سازه در مقابل بار باد بر مبناي مبحث ششم مقررات ملـي ساختمان ايران و با در نظر گـرفتن سيسـتم مقـاوم در مقابـل بـار جانبي ناشي از زلزله انجام شود.

8-كنترل خیز قائم و تغییر شكل جانبي مطابق آیین نامه مربوطه ضروري است.

9-تامین ضوابط ديافراگم صلب مطابق استاندارد 2800 ایران براي کلیه سقف ها در این سیستم الزامي است.

 10-در قالب بندي و قالب برداري و اجـراي ايـن سـاختمان بتنـي، رعايت مبحث دوازدهم مقررات ملي سـاختمان ايـران بـا عنـوان “ايمني و حفاظت كار در حين اجرا” الزامي است .

11- بارگذار ثقلي و لرزه ای این سیستم، به ترتيب بر اساس مبحـث ششم مقررات ملي سـاختمان ايـران بـا عنـوان “بارهـا ي وارد بـر ساختمان” و استاندارد 2800 ايران صورت گیرد.

12-كنترل سازه در مقابل بار باد بر مبناي مبحث ششم مقررات ملـي ساختمان ايران و با در نظر گـرفتن سيسـتم مقـاوم در مقابـل بـار جانبي ناشي از زلزله انجام شود.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه