ساختمان هائي كه به اين شيوه توليد مي شوند، از ديوارهاي خارجي، ديوارهاي داخلي و سقف هاي تشكيل يافته از پانل هاي مشبك سه بعدي (مشابه 3D )تشكيل مي شوند. اين پانل هاي مشبك از ورق هاي گالوانيزه با ابعاد 8×120×300 و ضخامت 1.7 ميليمتر كه به روش هاي خاصي برشكاري مي شوند، ساخته مي شوند. در اين پانل ها همچنين، تيرچه هاي فلزي افقي و عمودي بشكل خرپا به طول 300 سانتي متر و ارتفاع 7 و 8 سانتي متر (كه از ميلگردهاي دوبل با قطر 4.5 ميليمتر ساخته شده اند) تعبيه شده است. زماني كه اجزاء فلزي پانل به يكديگر متصل شد و در صورت نياز ميلگردهاي تقويتي نيز بنا به محاسبات در محل هاي مورد نـياز قرار گرفت، نسـبت به تزريق بتن در پانل مشبـك اقـدام مي شود. اين سيستم در مقايسه با سيستم هاي مشابه كه الزامات و محدوديت هاي مشابهي دارند، سبكتر بوده و بتن ريزي همزمان سازه پس از سوار كردن پانل ها در كنار يكديگر، در نهايت به يك سيستم يكپارچه منجر مي شود. اين سيستم سازه در زمينه هاي مختلف انرژي، حريق و آكوستيك و مباحث سازه و زلزله در اين مركز مورد بررسي قرار گرفت و به شرط برآورده كردن الزامات زير مورد تائيد قرار گرفت.

الزامات سيستم ساختماني متشكل از پانل هاي ساندويچي بتن سبک

1-اين سيستم ساختماني يك سيستم تركيبي متشكل از قطعات ديواري سقف و ديوار ساخته شده از دولايه مش (متشكل از فولادهاي گالوانيزه يا مفتول هاي گالوانيزه)، لايه بتن داخلي و لايه بتن پاششي از نوع بتن سبك مي باشد. استفاده از اين سيستم در حيطه الزامات زير و براساس مدارك ارائه شده، تا ارتفاع 7.20متر (دو طبقه بدون پاركينگ)، در مناطق با خطر نسبي كم، متوسط و زياد (براساس پهنه بندي مندرج در استاندارد 2800 ايران ويرايش سوم) مجاز است.

2-استفاده از اين سيستم در مناطق با خطر نسبي بسيار زياد (بر اساس پهنه بندي مندرج در استاندارد 2800 ايران، ويرايش سوم) مجاز نميباشد. در صورت ارائه مدارك كافي و گزارش كاملي از عملكرد و رفتار لرزه اي سازه هاي حاصل از اين سيستم، امكان تجديد نظر در جهت رفع اين محدوديت وجود دارد.

3-رعايت ضوابط مندرج در استاندارد ملي ايران به شماره 7143 با عنوان” پانل هاي ساندويچي سبك سه بعدي ـ ويژگي ها” براي فولاد مصرفي از جمله قطر حداقل مفتول ها، قطر حداقل برشگيرها، فواصل حداكثر مش ها، حداقل ضخامت بتن مياني و بتن پاششي، براي پانل هاي سقفي و ديواري الزامي است.

4-حداكثر دهانه باربر ثقلي 5 متر و حداكثر طول آزاد و ارتفاع خالص پانل هاي ديواري به ترتيب 6 و 20/3 متر است.

5-تمهيدات لازم در مورد بازشوها براساس آئين نامه 05-318-ACI و ويرايش هاي بعد از آن لحاظ شود.

6-بار زنده قابل اعمال در محدوده 250-400 كيلوگرم بر مترمربع است

7-كنترل سازه در برابر بار باد بر مبناي مبحث ششم مقررات ملي كشور الزامي است.

8-بتن مصرفي در پانل ها از نوع بتن سبك بوده و مقاومت مشخصه آن مي بايست حداقل برابر با Kg/cm3  100 باشد.

 9- اجراي يك لايه به ضخامت 4 سانتي متر از بتن معمولي و با مقاومت مشخصه حداقل 250 Kg/cm3  در قسمت فوقاني سقف براي ايجاد ديافراگم صلب و تأمين صلبيت آن الزامي است.

10-بتن مصرفي ميبايست از هر نظر، سنگدانه هاي مورد استفاده، طرح اختلاط و مشخصات فيزيكي-مكانيكي سازگار با فولاد مصرفي، اقليم و شرايط آب و هوائي باشد و باعث سهولت در اجرا و كاهش مشكلات ناشي از نيروي انساني شود.

11-شبكه فلزي به كارگرفته شده ميبايست از فولاد گالوانيزه و با بيشترين همخواني با بتن مصرفي انتخاب شود.

12-با توجه به مدارك ارائه شده، ديوارهاي اين سيستم از نظر مشخصات صدابندي و بر اساس ضوابط مندرج در مبحث 13 مقررات ملي كشور، صرفاً براي استفاده در ديوارهاي جداكننده فضاهاي يك واحد مستقل و جداكننده هاي داخلي مورد تأئيد است. براي ديوارهاي خارجي و ديوارهاي جداكننده واحدهاي مجزا، لازم است از ديوارهاي ديگري با جنس مصالح مشابه و با مشخصات صدابندي منطبق بر الزامات مبحث 18 مقررات ملي كشور استفاده شود. در صورت استفاده از ديوارهايي مشابه با ديوارهاي داخلي، لازم است تمهيدات لازم براي انطباق كامل مشخصات اين ديوارها با ضوابط آكوستيكي ديوارهاي خارجي و جداكننده واحدها درنظر گرفته شود و پيش از نصب يا اجرا، جزئيات اجرائي به اين مركز ارسال و مورد تائيد قرار گيرد.

13-برآورده ساختن ضوابط مندرج در مبحث 19 مقررات ملي كشور با عنوان صرفه جوئي در مصرف انرژي با استفاده از اين سيستم به تنهائي ميسر نمي باشد و لازم است تمهيدات لازم به منظور بهره گيري از يك لايه عايق تكميلي، مطابق با الزامات مندرج در مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ايران، در نظر گرفته شود.

14-رعايت ضوابط مندرج در مبحث 3 مقررات ملي ساختمان كشور و آئين نامه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با عنوان محافظت ساختمانها در برابرآتش الزامي است.

15-با توجه به اينكه نوع بتن مصرفي و سنگدانه هاي آن، نقش بسزائي در تعيين قابليت سوختن ديوارها و سقف دارد، لازم است در روند توليد، اين ميزان مورد آزمايش قرار گرفته و تمهيدات لازم براي برآورده ساختن الزامات مربوط به محافظت ساختمانها در برابرآتش در نظر گرفته شود.

16-كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري، سازه و تاسيسات مكانيكي و برقي، از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تائيد به كار گرفته شود.

17-رعايت مقررات ملي ساختمان در كليه مراحل توليد، ساخت و بهره برداري از اجزاء، قطعات و براي كل ساختمان الزامي است.

18-اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي پس از احداث كارخانه و راه اندازي خط الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه