ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با قاب‌های ساده مرکب فولادی- بتنی به همراه دیوار برشی بتن‌آرمه

ساختمان هاي نيمه پيش ساخته متشكل از قاب هاي ساده مركب و ديوار بتن مسلح ، نوعي سيستم سازه اي ميباشد كه در آن قاب ساختماني ساده متشكل از ستون هاي مركب بتني – فولادی، تيرهاي گرم نورد شده و ديوارهاي برشي بتن مسلح ميباشد. در اين سيستم، قاب هاي ساختماني ساده، وظيفه باربري ثقلي و ديوارهاي برشي بتن مسلح نقش باربري جانبي را به عهده دارند . ستون ها داراي مقطع لوله اي شكل بوده و با خم كاري ورق هاي فولادي و جوشكاري مختص ورق هاي سرد نورد شده ساخته مي شوند. داخل ستون هاي لوله اي شكل، با بتن پر شده و مقطع مركب فولادي- بتني حاصل خواهد شد . تمامي اتصالات در اين سيستم از نوع اتصالات ساده پيچي ميباشند. در گره اتصال پاي ستون و اتصالات تير – ستون طبقات، لازم است با تقويت جداره ورق فولادي ستون، تمهيدات لازم جهت جلوگيري از لهيدگي يا چروكيدگي ورق ستون در اين ناحيه به عمل آيد. سقف هاي اين سيستم سازه اي، نوعي سقف مركب بتني – فولادي مشتمل بر تيرچه هاي فلزي كرميت، بلوك پلي استايرن منبسط شونده و دال بتن مسلح ميباشد. در تمام تيرهاي سقف، با تعبيه برشگيرهاي فولادي از نيمرخ نبشي شكل بر روي بال فوقاني و در فواصل مناسب، پيوستگي لازم جهت پكپارچگي دال مركب بتني – فولادي و انتقال نيروي برشي زلزله از طريق ديافراگم صلب سقف به سيستم قائم باربر جانبي (ديوار برش ي بتن مسلح) تامين خواهد شد. اتصال تيرچه هاي كرميت به تيرهاي پيراموني به صورت پيجي ميباشد. آرماتورگذاري دال بتن مسلح مطابق با ضوابط مربوط به سقفهاي تیرچه – بلوك طراحي ميشوند . ديوارهاي برشي بتن مسلح، با توجه به شكل پذيري مورد انتظار، طراحي شده و در صورت لزوم، اعضاي مرزي نيز بايد در ديوار تعبيه شود. اين سيستم در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز ميباشد.

الزامات سيستم ساختمان هاي نيمه پيش ساخته با قاب هاي ساده مركب فولادي – بتني به همراه ديوار برشي بتن آرمه

1-اجراي اين نوع سيستم به عنوان قاب ساختماني ساده به همراه ديوار برشي بتن آرمه براي ساختمان هاي مسكوني، در همه انواع زمين ها و كليه پهنه هاي لرزه خيزي ايران بر اساس آخرين ويرايش استاندارد 2800 ايران بلامانع است.

2- بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد .

3- طراحي كليه اجزاء و اتصالات فلزي و كليه اعضاء مركب بتني – فولادي براساس آيين نامه 2005 AISC و طراحي كليه اجزا بتن آرمه براساس آيين نامه 05-ACI318 الزامي است .

4- رعايت ضوابط فصل 21 آيين نامه 05-ACI318 و ويرايش هاي پس از آن براي طراحي ديوارهاي برشي بتن آرمه الزامي است .

5- رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده براساس استاندارد ASTM الزامي است . رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكاري اعضاي سرد نوردشده مطابق استاندارد AISI و آيين نامه هاي AWS و AISC الزامي است .

6- رعايت تمهيدات لازم جهت عملكرد كامل مقطع مركب در ستون هاي بتني – فولادي و در محل پاي ستون ها با توجه به تعبيه ميلگرد انتظار، الزامي است .

7- تأمين ضوابط ديافراگم صلب و رعايت تمهيدات لازم جهت انتقال برش از سقف به اعضاء مقاوم باربربراي كليه سقف ها الزامي است .

8- كليه اتصالات اعم از نوع مكانيكي، جوشي و يا به واسطه پيوستگي بتن و فولاد، ميبايستي به گونه اي طراحي واجرا شوند تا ضمن رعايت كليه ضوابط طراحي مطابق آيين نامه هاي فوق الذكر، تامين كننده يكپارچگي اعضاء و سيستم باربر ساختماني باشند .

9- رعايت تمهيدات لازم جهت عدم مشاركت پانل هاي غيرباربر و جداكننده ها در سختي جانبي سازه الزامي است .

10-رعايت تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران الزامي است .

11- رعايت تمهيدات لازم جهت عمل آوري بتن در ستون هاي مركب بتني – فولادي الزامي است .

12- كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيث دوام، خوردگي و زيست محيطي، بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فني در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .

13- تمهيدات لازم براي مقاومت در برابر حريق بايد در طراحي و اجرا در نظر گرفته شود .

14- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه