ساختمان‌ها‌با صفحات دولایه ساندویچی 3D با بتن میانی درجا

ساختمان نيمه پيش ساخته با صفحات دولايه ساندويچي 3D و بتن مياني درجا براي ساختمان هاي با كاربري مسكوني تا حداكثر 4 طبقه روي پاركينگ، مورد تاييد است. اين ساختمانها متشكل از پانل هاي ديوار و سقف بوده و پانل هاي ديواري به دو صورت به كار گرفته ميشوند. نوع اول به عنوان ديوارهاي جداكننده و نوع دوم در نقش اعضا سازه اي و باربر ثقلي و جانبي. در اين سيستم پانل هاي سقفي، بارهاي كف را تحمل كرده و آن را بصورت مستقيم (بدون وجود المان تير) به پانل هاي ديواري منتقل مينمايد. پانل ها در قطعاتي با عرض معمول يك متر و طول سه متر در كارخانه توليد و پس از انتقال به كارگاه، در موقعيت خود قرار گرفته و به يكديگر متصل ميشوند. اجزاي پانلي ديوارهاي سازه اي در اين ساختمان ها، شامل يك شبكه خرپايي فضايي چهار لايه از ميلگردهاي ساده، يك لايه بتن مياني درجا، دو لايه ورق پلي استايرن و دولايه بتن پاششي است. در هنگام ساخت شبكه فولادي، دو لايه ورق پلي استايرن به ضخامت 9تا 4 سانتيمتر، در دو وجه بيروني شبكه قرار ميگيرند. لايه پلي استايرن علاوه بر اينكه در عايقكاري حرارتي، برودتي و صوتي موثر است، به عنوان قالب ماندگار براي لايه بتن درجا نيز به كار ميرود. لايه بتن مياني كه پس از استقرار و محكم كردن پانل ها در محل، اجرا ميشود، به صورت مسلح و به عنوان ديوار باربر براي سيستم مذكور عمل خواهد كرد. پس از انجام بتن ريزي درجا و گيرش بتن، دو سمت بيروني به ضخامت 4 الي 7 سانتيمتر بتن پاشي ميشود. ضخامت پانل ها، بر اساس محاسبات سازه اي تعيين شده و لازم است پانل ها براي تحمل برش و خمش در سقف ها و تحمل بار محوري و برش، در ديوارها محاسبه شوند. در حين مراحل نصب پانل ها و قبل از اجراي بتن مياني، لازم است تمهيدات لازم براي تامين اتصالات و تعبيه بازشوها در نظر گرفته شود. تاسيسات مكانيكي و برقي را ميتوان پس از اجراي بتن درجا و قبل از بتن پاشي مجموعه، اجرا نمود. از مزاياي اين ساختمانها ميتوان به انعطاف پذيري پانلها در ايجاد اشكال مختلف در بازشوها و فضاهاي داخلي ساختمان، باز پخش بيش نيرو به دليل پيوستگي بين ديوارها و سقف، سهولت نصب پانل ها،كاهش زمان اجراي پروژه و نيروي انساني مورد نياز، امكان ساخت سريع ساختمان هاي يك طبقه و امكان اسكان آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبيعي با سرعت زياد، اشاره كرد. همچنين، از نقط ضعف اين سيستم ميتوان موارد زير را برشمرد: ترد بودن فولادهاي پيش كشيده، امكان ايجاد خوردگي در شبكه فولادي، عدم امكان دسترسي جهت تعمير يا اصلاح مسير تأسيساتي. اين سيستم در زمينه هاي انرژي، حريق، آكوستيك و سازه، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

الزامات ساختمانهاي نيمه پيش ساخته با صفحات دولايه ساندويچي 3D و بتن مياني درجا

1- در اين سيستم صفحات 3D طرفين به عنوان قالب محسوب و ديوار مياني به عنوان ديوار باربر سازه اي محسوب مي شود.

2- سقف هاي سازه اي در اين سيستم ميتواند تيرچه بلوك و يا دال هاي بتن مسلح است .

3-اجراي ساختمان در حداكثر 4 طبقه مسكوني روي طبقه پاركينگ و يا ارتفاع 16متر مجاز است .

4- الزامات طراحي و اجرا براساس آئين نامه 05-318 ACI و ويرايش هاي بعد از آن صورت گيرد .

5- طرح لرزه اي ميتواند بر مبناي آخرين ويرايش استاندارد 2800 ايران و يا ساير آئين نامه هاي معتبر لرزه اي انجام شود .

6-طراحي و كنترل سازه در مقابل ساير بارهاي وارده بر مبناي مقررات ملي ساختمان گیرد.

7- مشخصات شبكة جوش بايد براساس استاندارد ASTM باشد .

8- تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمي براي بتن مسلح مانند فولاد گالوانيزه و بتن مقاوم در محيط خورنده لحاظ شود.

9- حداقل تنش تسليم فولادها 240 مگاپاسكال و حداقل قطر آنها 3 ميليمتر باشد .

10- عمل سختي زدايي در صورت استفاده از فولاد پس كشيده انجام گيرد .

11-كاربرد پلي استايرن منبسط شونده از نوع كندسوز مطابق با دستورالعمل ارائه شده مركز و يا استاندارد ASTM مجاز است.

12- رعايت مباحث مربوط به انرژي، حريق و آكوستيك بر اساس مقررات ملي ساختمان الزامي است .

13- امكان اجراي نما از نوع تر و يا با رعايت تمهيدات خاص از نوع خشك وجود دارد.

14- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين نامه در خصوص اين سيستم توسط اين مركز انتشار يابد؛ شركت هاي توليد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران ملزم به رعايت آن ميباشند .

15- كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري، سازهاي و تأسيسات مكانيكي و برقي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره ميبايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فني در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .

16- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه