برای در صنعت ساختمان سازی پارامترهایی نظیر زمان و هزینه مهندسان را به سمت تواید و استفاده از تکنولوژی های نوینی سوق داد.ساخمان های پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته با قالب های مدولار یکی از این فناوریهاست. قالب مدولار که قابلیت استفاده چندباره را دارد، ظاهری زیبا و صاف در سطح بتن ایجاد میکند. ازآنجاکه از نظر اقتصادی مانند جمع آوری در انبار، نگهداری، هزینه نصب، نیروی ماهر، هزینه های جانبی و قیمت اولیه قالب بسیار مقرون به صرفه هستند. در مواقعی که قالب مدولار به صورت یکپارچه درآمده باشد به راحتی با استفاده از جرثقیل قابل حمل بوده و نمای صاف و یکدستی را به بتن خواهد داد.

در راستای بررسی این سیستم به معرفی 4 نمونه در این سیستم میپردازیم که توسط مرکز تحقیقات راه و مسکن تائیده گرفته اند:

  • روش اجرای سازه‌های بتنی سقف و دیوار با قالب یکپارچه
  •  سیستم قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه
  • روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های آلومینیومی
  • سیستم قالب بندی ساختمان‌های بتن مسلح با استفاده از میز پرنده

روش اجراي سازه هاي بتني سقف و ديوار با قالب يكپارچه

در اين سيستم بتني درجا، از ديوارها به عنوان عناصر باربر استفاده ميشود و سقف ها نيز به صورت دال بتني درجا ساخته ميشود. با توجه به اين نكته كه تمامي ديوارهاي خارجي و داخلي به طور همزمان اجرا ميشوند و به نحو مناسبي با كف و سقف درگير ميشوند، ديوارها و دال هاي بتني كف به صورت يك مجموعه واحد در مقابل نيروهاي جانبي باد و زلزله عمل ميكنند. اين سيستم از شالوده بتني درجا، ديوارها و سقف هاي بتني اجراشده در محل كارگاه، قاب ها يا پيش قاب هاي درها و پنجره ها كه قبل از بتن ريزي در ديوارها نصب ميشود و مدارهاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي كار گذاشته شده در ديوار و سقف، تشكيل مي شود. براي اجراي كليه قسمت ها، قالب هاي يكپارچه فلزي كه در آن تمام پيش بيني هاي لازم براي مسيرهاي توزيع تاسيسات، در و پنجره و غيره به عمل آمده است، طراحي و ساخته ميشود. ديوارها و سقفها به صورت همزمان بتن ريزي ميشود و پس از برداشت قالب، ساختمان، آماده نصب سرويس ها و رنگ و شيشه ميباشد. به طور كلي تمام ديوارها، سقف ها و جداكننده ها از بتن مسلح بوده و پس از قالب برداري از بتن، هيچگونه عمليات بنايي در آن صورت نمي گيرد . اين سيستم همانند يك خط توليد كارخانه اي عمل ميكند، به اين مفهوم كه عمليات ساختماني به بخش هاي كوچكتر تقسيم شده و تا حد ممكن از مزاياي پيش ساختگي در اين بخش ها بهره برده ميشود، به همين دليل تمامي اجزاي كار با دقت، قابل پيشب يني و برنامه ريزي است. در اين روش مراحل مختلف عمليات ساخت همچون آرماتوربندي، قالب بندي، بتن ريزي و غيره، به صورت متوالي انجام ميشود. به منظور هماهنگي هرچه بيشتر جهت افزايش سرعت عمليات، تا حد ممكن بخش هايي از كار به صورت پيش ساخته در كارگاه هاي جداگانه، تهيه و با انتقال به محل كارگاه در موقعيت خود قرار ميگيرد. اين عمل سبب ميشود تا حد امكان از تداخل عملياتي جلوگيري و پيش نيازهاي مراحل اجرايي رعايت شود. سرعت عمليات اجرايي را ميتوان متناسب با اهداف پروژه، با اضافه كردن تعداد قالب ها و نفرات آموزش ديده افزايش داد. به طور كلي يكپارچه بودن سيستم سازه اي، اقتصادي بودن در ساخت پروژه های ميان مرتبه، كنترل كيفيت مناسب در محل كارگاه، تعبيه سيستم تاسيسات مكانيكي و برقي درحين اجراي سازه و تسريع در عمليات اجرايي نسبت به روش هاي اجراي متداول، از برتري هاي اين سيستم به شمار ميروند. در عين حال نياز به تجهيزات خاص و سنگين كارگاهي، محدود بودن دامنه فعاليت كارخانه به دليل سنگيني قطعات، هزينه قابل ملاحظه اوليه در توليد قطعات قالب، زمان نسبتا قابل ملاحظه جهت عمل آوري بتن و باز نمودن قالب ها، نياز به آموزش خاص پرسنل اجرايي و محدود بودن به سيستم هاي ديواري و سقفي را ميتوان از محدوديت هاي اين سيستم برشمرد. اين روش اجرا در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز مي باشد.

الزامات روش اجراي سازه هاي بتني سقف و ديوار با قالب يكپارچه

1-تمهيدات لازم جهت اجراي بتن ريزي يكپارچه ديوارها و سقف ها به عمل آيد.

2- رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان به ويژه موضوعات مربوط به پايداري ساختمان در برابر نيروهاي وارده، صرفه جويي در مصرف انرژي، مقاومت در برابر حریق و صدابندي ساختمان براي سازه هاي حاصل از اين روش اجرايي ضروري ميباشد.

سيستم قالب بندي ساختمان هاي بتن آرمه

سرعت قالب بندي در ساخت ساختمان هاي بتن مسلح، يكي از عوامل مهم و قابل تأمل در ارزيابي سرعت، كيفيت و هزينه يك پروژه محسوب ميشود و هر چه با مديريت و كنترل صحيح در اجراي ساير مراحل پروژه، بتوان قالب بندي را نيز سريع تر، دقيق تر و ساده تر انجام داد، قطعاً ميتوان سرعت اجراي پروژه را بهبود بخشيد . سيستم قالب بندي ساختمان هاي بتن مسلح، يكي از شيوه هاي سيستماتيك در اجراي صنعتي سازه هاي ديوار باربر بتن مسلح به شمار ميرود. در اين سيستم بتني درجا، پس از قالب بندي يكپارچه فلزي، تمام ديوارهاي خارجي و داخلي به طور همزمان بتن ريزي و قالب بندي يكپارچه سقف انجام و سپس بتن دال سقف به صورت درجا اجرا خواهد شد. اين سيستم از اجزاي اصلي شالوده بتني درجا، ديوارها و سقف هاي بتني اجرا شده در محل كارگاه، قاب ها يا پيش قاب هاي درها و پنجره هاي كار گذاشته شده در ديوارها قبل از بتن يزي آنها و مدارهاي تأسيسات مكانيكي و برقي كار گذاشته شده در ديوارها و سقف ها تشكيل مي شود. در اين شيوه اجرايي، مدارهاي توزيع تأسيسات مكانيكي و برقي، بازشوهاي در، سقف و ديوارها، با توجه به نقشه هاي طراحي در هنگام قالب بندي يكپارچه فلزي پيش بيني ميشود، به گونه اي كه پس از بتن ريزي ديوارها و سقف ها به صورت جداگانه و قالب برداري، ساختمان آماده نصب سرويس، شيشه و نقاشي بوده و هيچگونه عمليات بنائي در آن صورت نخواهد گرفت . سازه حاصل از اين روش اجرا، يك سازه بتن مسلح با ديوارهاي باربر و برشي ميباشد كه انطباق و سازگاري كامل با آئين نامه ها و استانداردهاي معتبر شناخته شده ملي يا بين المللي دارد. سازه مذكور را ميتوان در شرايط مختلف لرزه خيزي و اقليمي كشور مورد استفاده قرار داد. اگر چه لازم است ضوابط خاصي را در نحوه ميلگرد گذاري سازه و اتصالات آن، با توجه به ميزان شكل پذيري مورد نياز، در طول مراحل طراحي و اجرا به عمل آورد . شايان ذكر است، با توجه به قابليت هاي بتن مسلح در پاسخگويي به نيازهاي ساختمان از نظر مباحثي مانند حريق، سيستم مذكور، يكي از گزينه هاي بسيار مطلوب به شمار ميرود. ولي به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي حتماً بايد تمهيدات لازم براي عايق كاري حرارتي جداره هاي خارجي ساختمان به عمل آيد. به هر حال كليه ضوابط و الزامات مندرج در تمامي مباحث مقررات ملي ساختمان بايد به طور كامل رعايت شود. همچنين با توجه به صاف و هموار بودن سطح بتن پس از برداشت قالب ها، لازم است در صورت نياز به اجراي نما و نازك كاري هاي متنوع، تمهيدات به خصوص براي اين منظور انجام شود . اين روش اجرا، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

الزامات طراحي و سيستم قالب بندي ساختمانهاي بتن آرمه

1-اين سيستم يك شيوه اجـراي قالـب بنـدي بـراي سـازه هـاي بـتن مسلح با سيستم ديوارهاي باربر و سـقف و دال تخـت، بـه شـمار ميروند.

2- استفاده از اين روش، در كليه پهنه هـاي لـرزه خيـزي ايـران و بـا رعايت سطح شكل پذيري مورد انتظار و حداكثر ارتفـاع مجـاز (مطابق استاندارد 2800) بلامانع است.

3- رعايت ضوابط قالب بندي و قالب برداري اجزاء سازه اي مطابق با مبحث نهم مقرارت ملي ساختمان الزامي است.

4- مشخصات بتن مورد استفاده در اجراي سازه هـاي بـتن مسـلح بـا اين روش، همچنين مشخصـات فنـي و اجرايـي آرماتوربنـدي و بتن ريزي بايد مطابق مبحث نهم مقررات ملي سـاختمان صـورت گيرد.

5- پيش بيني لازم بايد براي اجراي تأسيسـات مكـانيكي و برقـي در مرحلـه طراحـي و اجـراي سـازه بـتن مسـلح صـورت گرفتـه و تمهيدات لازم براي دسترسي به اين تأسيسات به عمل آيد.

6- در صورتيكه ديوارهاي جداكننده از نوع ديوارهاي بتنـي درجـا نبــوده و از ســاير جــداگرها اســتفاده خواهــد شــد، لازم اســت جزييات مناسب در محل اتصال اين ديوارهـا بـه سـازه، مطابق بـا استاندارد 2800 و ساير مراجع معتبر، طراحي و اجرا شود.

7- به علت صيقلي بودن سطح بتني، لازم است تمهيدات لازم براي اجراي نازك كاري و نماسـازي بـر روي ايـن سـطوح صـورت گيرد.

8- تمهيـدات لازم متناسـب بـا شـرايط اقليمـي مختلـف كشـور در اجراي سازه بتن مسلح در نظر گرفته شود.

9- لازم است تمهيدات خاص براي عايقكاري ديوارهـاي خـارجي مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان انجام گيرد.

10- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هـم چنـين الزامـات نشـريه شـماره 444 مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسـكن ، مربـوط بـه مقاومـت جداره هـا در مقابـل حريـق ، بـا در نظـر گـرفتن ابعـاد سـاختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني الزامي است.

11-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات ميبايست مطابق مبحث 18 مقررات ملي ساختمان تأمين شود.

روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های آلومینیومی

ساختمان‌های بتن مسلح  با سیستم دیوار باربر از جمله ساختمان‌هایی هستند که استفاده از آنها بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران در تمام مناطق لرزه خیزی کشور مجاز است. با توجه به گستردگی استفاده از این سازه‌ها تلاش می‌شود تا مشکلاتی که در اجرای این نوع ساختمان‌های ممکن است به وجود بیاید با تدابیر مختلف برطرف شود تا این سیستم ساختمانی علاوه بر مورد تایید بودن از حیث رفتار سازه‌ای از نظر اجرایی نیز مطلوب باشد.

یکی از مشکلات موجود در روش اجرای این ساختمان‌‌ها قالب بندی آنها است که بعضاً فرایند زمانبری است و در کنار آن در اغلب موارد با قالب‌های سنگین سر و کار دارد. بر اساس مطالعات به عمل آمده نوع جدیدی از قالب‌ها به بازار صنعت ساختمان معرفی شدند که علاوه بر مدولار بودن و سهولت در نصب و اتصال از جنس آلومینیوم بوده و به مقدار قابل توجهی در مقابل سایر قالب‌ها سبک هستند.

استفاده از این نوع سیستم قالب بندی در صورت رعایت الزامات مربوطه چه در مورد مسائل اجرایی و چه در مورد مقاومت قالب‌ها مورد تایید این مرکز است.

الزامات روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های آلومینیومی

1- سيستم سازه اي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتني مسلح محسوب مي شود. در صورتيكه ضوابط شكل پذيري بر اساس آئين نامه 2800 و با استناد به بند 9-20-2-5-2 مبحث نهم مقررات ملي ايران كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمانهاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز مي باشد. بديهي است درصورتيكه ضوابط شكل پذيري رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان براساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه ميباشد.

2- بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم سازه اي حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.

3- طرح سازه‌ای سیستم حاصل از این روش باید بر اساس مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان یا آیین نامه ACI 318-05 و ویرایش‌های بعد از آن صورت گیرد.

4-ضخامت دیواره‌های بتنی نباید از ۱۵ سانتیمتر کمتر باشد.

5-بتن مصرفی باید از نوع بتن سازه‌ای و یا حداقل مقاومت ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه مصرفی ۲۰ میلیمتر باشد.

6-مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزا قالب بندی باید مطابق با استانداردهای بین المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد.

7- قالب‌ها‌ باید برای مقاومت در برابر بارهای وارده حین بتن ریزی طراحی و ضوابط مندرج در آیین نامه ACI 347-1 برآورده سازد.

8- مقاومت سيستم در برابر آتش براي ديوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئيات ديوار بتني و …، مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و الزامات نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق تأمين شود.

9- رعايت كليه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملي ساختمان به جهت صدابندي ديوار و سقف، الزامي است.

10- لازم است تمهيدات لازم به منظور تأمين صدابندي مورد انتظار، بخصوص در ديوارهاي بين واحدها، با استفاده از رو شهاي توصيه شده در مقررات ملي ايران، انجام شود.

11- رعايت مباحث مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي مطابق مبحث شماره 19 مقرات ملي ساختمان ضروري است.

12- تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف كشور براي پوشش نهايي جهت مقابله در محيط هاي خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان الزامي است.

13- در تمامي مراحل توليد و اجراء مسووليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي مي باشد.

14- رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي ملي در استفاده از اين سيستم الزامي است.

15- اخذ گواهينامه فني براي قالب هاي اجرائي پس از راه اندازي خط توليد كارخانه از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

سيستم قالب بندي ساختمانهاي بتن مسلح با استفاده از ميز پرنده

سرعت و سهولت قالب بندي، يكي از عوامل مهم در بهبود سرعت اجراي سازه هاي بتن مسلح به شمار مي رود. سيستم قالب بندي با استفاده از ميز پرنده، علاوه بر سرعت بخشيدن به قالب بندي، امكان قالب بندي همزمان و موازي را در كل پروژه ايجاد ميكند . در اين سيستم بتني درجا، قالب بندي ديوارها به صورت معمول و با استفاده از قالب هاي ديواري انجام ميشود. اما براي قالب بندي سقف، پس از اجراي ديوارها، از ميزهاي پرنده استفاده شده و دال بتن مسلح سقف اجرا خواهد شد. اين ميزها پس از قالب برداري توسط جرثقيل، از محل بازشوها، از سازه خارج ميشوند . سازه حاصل از اين روش اجرايي، از نوع ديوار باربر بتن مسلح بوده و جزء سيستم هاي شناخته شده، و منطبق بر آئين نامه ها و استاندارد ملي يا بين المللي است. به علاوه سيستم مذكور داراي عملكرد لرزه اي مطلوبي است و ميتوان آن را در پهنه هاي مختلف لرزه خيزي كشور اجرا كرد . با توجه به اينكه اين روش اجرايي، سيستمي مشابه سيستم تونلي در دو جهت متعامد اصلي ساختمان ايجاد ميكند، لازم است به منظور عملكرد بهتر باربري جانبي، ديوارهاي برشي در هر دو جهت اصلي به ميزان لازم تأمين شوند. قطعاً چنين نحوه توزيع ديوارهاي بتن مسلح در پلان سازه، معماري خاصي را بر سيستم حاكم خواهد كرد. سقف هاي بتن مسلح در اين سيستم نيز ميتواند به صورت دال تخت يا تيرچه و بلوك، طراحي و اجرا شود. در اين سيستم، امكان تعبيه و پيش بيني مسيرهاي توزيع تأسيسات مكانيكي و برقي در زمان ميلگردگذاري و پيش از بتن ريزي سازه وجود دارد . اين روش اجرا، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده مجاز است.

الزامات سيستم قالب بندي ساختمان هاي بتن مسلح با استفاده از ميز پرنده

1-مباني كلي طراحي اين سيستم مطابق با ساختمان هاي بتن آرمه از نوع ديوار باربر صورت گرفته و شيوه اجراي آن به روش قالب هاي يكپارچه ديوار و استفاده از ميز پرنده براي قالب بندي يكپارچه سقف انجام مي شود.

2- اجراي اين سيستم در كليه پهنه هاي لرزه خيزي ايران (مطابق اسـتاندارد 2800 ) حداكثر تا 15 طبقه يا 50 متر از تراز پايه بلامانع است.

3-طراحي سازه هاي ساخته شده با اين روش قالب بندي، بـر اسـاس آخـرين ويرايش استاندارد2800 ايران و آئين نامه آبا (يا آئـين نامـه 05-318 ACI و ويرايش هاي بعد از آن) انجام گيرد .

4- رعايـت ضـوابط مربـوط بـه شـكل پـذيري متوسـط و زيـاد متناسـب بـا لرزه خيزي مناطق مختلف ايران مطابق استاندارد 2800 الزامي است.

5-منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع ضروري است.

6- در اين سيستم، ارتفاع خالص ديوارها در هر طبقه حداكثر 3 متـر (بـدون احتساب ضخامت سقف) و ضخامت ديوار حداقل 15 سانتيمتر ميباشد.

7- سطح مقطع اسمي ديوارهاي سازه اي يك جهت ميبايست حداقل 80٪ جهت ديگر باشد.

8-رعايت حداقل مقاومت فشاري نمونة استوانه اي 25 مگاپاسكال براي بتن سازه اي و حداقل تنش تسليم 400 مگاپاسكال براي فولاد الزامي است.

9- در نظر گرفتن ملاحظات خاص در معماري، جهت بسـتن و بـاز نمـودن قالب هاي ديوارها و ورود و خروج ميزهاي پرنده، براي قالـب بنـدي سـقف ضروري است .

10- تأمين آرماتورهاي اضافي در اطـراف بازشـوها، براسـاس مبحـث نهـم مقرارت ملي ساختمان الزامي است.

11- قالب برداري اجزاء سازه اي ميبايستي مطابق مبحث نهم مقرارت ملـي ساختمان صورت گيرد.

12- استفاده از مـواد افزودنـي شـيميايي (روان كننـده، فـوق روان كننـده و افزودني هاي تسريع كنندة گيرش بتن) بايد مطابق با مقررات ملـي سـاختمان و يا ساير مراجع معتبر بين المللي بوده، همچنين نوع و ميزان مصـرف آن هـا بر مبناي مشخصات اجرايي و اقليمي كشور انتخاب گردد.

13-در شرايط اقليمي مختلـف، بايـد تمهيـدات لازم در طراحـي و اجـراي ساختمان ها در نظر گرفته شود.

14- طراحي و اجراي جزئيات مناسب در محل اتصال ديوارهاي غير سازه اي به منظور عدم مشاركت در سختي جانبي سازه الزامي است. .

15- لحاظ نمودن جزئيات دقيق مسير و محل نصـب كليـه اقـلام تأسيسـات برقي و مكانيكي در مرحله طراحي و اجرا ضروري است

16- تمهيدات لازم در اجراي نازك كاري و نماسازي بر روي سطوح بتني، ميبايستي در مراحل طراحي و اجرا در نظر گرفته شود .

17- سقف هـاي بـتن مسـلح در ايـن سيسـتم، به صـورت دال يـك طرفـه يـا دوطرفه و با استفاده از قالب هاي ماندگار نوع پلـي پـروپيلن اجـرا مـي شـوند . مشخصات فني قالب ماندگار پلي پروپيلن بايد بر مبناي اسـتانداردهاي معتبـر ملي و بين المللي تأمين شود

18- در طراحي و اجراي سـقف هـاي حاصـل از ايـن روش، رعايـت كليـه الزامــات مربــوط بــه طــرح لــرزه اي، مطــابق بــا اســتاندارد -84 2800 و ويرايش هاي بعد از آن، الزامي است .

19- تحليل و طراحي قطعات بتن مسلح سقف، به همراه ميلگردگذاري هاي خمشي و برشي، بايد بر مبناي روش هاي معتبر شناخته شده و آئين نامـه هـاي معتبر بتن مسلح، صورت پذيرد.

20- در محل اتصال سقف با ديوارها، ميلگردگذاري ويژه طولي و عرضـي جهت توزيع يكنواخت تلاشها و ايجاد يكپارچگي سقف و ديوار از حيث اتصالات الزامي است.

21- منظور نمـودن بارهـاي حـين اجـرا در اسـتفاده از قالـب پلـي پروپسـيلن جهت سقف، ضروري است

22- رعايت مشخصات فنـي مربـوط بـه ميـلگـرد و بـتن مـورد اسـتفاده در سقف، هـم چنـين ضـوابط آرماتوربنـدي و بـتن ريـزي، مطـابق مبحـث نهـم مقررات ملي ساختمان الزامي ميباشد .

23- درنظر گرفتن جزئيات دقيق مسير و محل نصب كليـه اقـلام تأسيسـات مكانيكي و برقي در مرحله طراحي و اجراي سقف و ديوار، ضروري است .

24-خذ گواهينامه فني براي محصول قالب مانـدگار نـوع پلـي پـروپيلن، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

25- عايقكاري حرارتي جداره هاي خارجي ساختمان مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان الزامي است

26- رعايـت مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان درخصـوص حفاظـت ساختمانها در مقابل حريـق و همچنـين الزامـات نشـريه شـماره 444 مركـز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريـق بـا درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد سـاختمان، كـاربري و وظيفـه عملكـردي عنصر ساختماني ضروري است.

27- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات ميبايسـت مطـابق مبحـث هجـدهم مقررات ملي ساختمان تامين گردد.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه