در اين سيستم سازه اي بتني، اتصال قطعات پيش ساخته بتن مسلح ديواري در امتدادهاي افقي و قائم، عمدتاً توسط قلاب هاي U شكل كه در كناره هاي اين قطعات تعبيه شده است صورت ميگيرد. بعد از نصب اين قطعات، با افزودن آرماتورهاي طولي (موازي لبه قطعه و رد شده از حلقه قلاب ها)، قلاب هاي U شكل ياد شده به يكديگر دوخته شده و سپس فضاي بين اين قطعات كه بايد به يكديگر متصل شوند، با بتن كاملاً پر ميشود. بارهاي مرده و زنده از طريق دال هاي بتن آرمه كف به ديوارهاي بتني منتقل شده و ديوارها، نيروهاي ناشي از بارهاي وارده را به شالوده منتقل مينمايند. در اين سيستم، پانل هاي ديواري علاوه بر تحمل بارهاي ثقلي ساختمان، بارهاي جانبي اعمالي را نيز به صورت ديوار برشي تحمل مينمايند در نتيجه اين نوع سيستم در دسته بندي سازه اي، يك سيستم ديوارباربر از نوع ديوار برشي بتن مسلح ميباشد. بدليل اتصالات ويژه، اين سيستم قابل كاربرد در كليه پهـنه هاي لرزه خيزي كشور مي باشد. اين سيستم سازه اي در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن بررسي شده و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوين شده مورد تاييد است.

الزامات سيستم ديوار باربر بتن مسلح پيش ساخته ويژه

1-در اين سيستم سازه اي بتني، اتصال قطعات پيش ساخته بتن مسلح ديواري در امتدادهاي افقي و قائم، عمدتاً توسط قلاب هاي U شكل كه در كناره هاي اين قطعات تعبيه شده است صورت ميگيرد. بعد از نصب اين قطعات، با افزودن آرماتورهاي طولي (موازي لبه قطعه و رد شده از حلقه قلاب ها)، قلابهاي U شكل ياد شده به يكديگر دوخته شده و سپس فضاي بين اين قطعات كه بايد به يكديگر متصل شوند، با بتن كاملاً پر ميشود..

2-مشخصات و محدوديت هاي لرزه اي مربوط به سيستم پيش ساخته ديوار باربر بتن مسلح ويژه حاصله مانند: ضريب رفتار، حداكثر ارتفاع مجاز (تعداد طبقات) از تراز پايه، استفاده در مناطق با خطر لرزه خيزي بالا و … بر اساس آيين نامه 05-7 ASCE تعيين ميشود.

3-مشخصات مصالح، ضوابط اجرايي و طرح سازه اي و لرزه اي اين سيستم سازه اي بايد بر اساس آيين نامه 08-318 ACI و راهنماي طراحي PCI انجام گيرد.

4-رعايت ضوابط مربوط به شكل پذيري ويژه در اين سيستم مطابق آيين نامه 08-318 ACI الزامي است.

5-مشخصات مصالح، ضوابط اجرايي و طرح سازه اي قسمت پيش ساخته پيش تنيده سقف بر اساس آيين نامه 08-318 ACI و راهنماي طراحي PCI انجام گيرد.

6-لازم است پيوستگي بين قسمت سازه اي پيش ساخته و درجاي سقف مطابق تمهيدات در نظر گرفته شده در 08-318 ACI تامين شود.

7-تامين ضوابط ديافراگم صلب مطابق استاندارد 2800 ايران براي كليه سقف ها در اين سيستم الزامي است.

8-ضروري است براي تامين پيوستگي در سيستم، اتصالات بين انواع قطعات پيش ساخته سازه اي مورد استفاده، جهت تحمل انواع نيروهاي وارده مطابق 08-318 ACI كنترل شود. به جاي استفاده از قلاب هاي U شكل در محل اتصالات، استفاده از ساير روش هاي مورد تاييد مطابق 08-318 ACI نيز مجاز ميباشد.

9-تامين يكپارچگي سازه اي در كل اين سيستم با تعبيه انواع كش هاي (Ties )عرضي، طولي، قائم و پيراموني مورد نياز مطابق ACI 08-318 ضروري است.

10-در طرح سازه اي و لرزه اي اين سيستم سازه اي و اتصالات آن، راهنماي 01-1R.550 ACI مورد توجه قرار گيرد..

11-بارگذاري ثقلي و لرزه اي اين سيستم، به ترتيب بر اساس مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “بارهاي وارد بر ساختمان” و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.

12-كنترل سازه در مقابل بار باد بر مبناي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران انجام شود.

13-ساختمان در مقابل واژگوني كنترل شود.

14-كنترل خيز قائم و تغيير شكل جانبي مطابق آيين نامه هاي مربوطه ضروري است.

15-ديوارهاي غير باربر داخلي و خارجي و جدا كننده ها بايد براي بارهاي خارج از صفحه مانند طوفان، زلزله و … طراحي شوند. در اتصال اين عناصر به اعضاي سازه اي لازم است كه ضوابط استاندارد 2800 ايران در ارتباط با انتقال نيروها و تاثيرآنها بر حركت جانبي سازه رعايت شود.

16-در قالب بندي و قالب برداري و اجراي اين ساختمان بتني، رعايت مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “ايمني و حفاظت كار در حين اجرا” الزامي است.

17-لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.

18-كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سازه اي از حيث دوام، بهداشتي و زيست محيطي بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئيننامه هاي ملي يا معتبر بين المللي بكار گرفته شوند..

19-الزامات مربوط به انرژي در پوسته خارجي ساختمان بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “صرفه جويي در مصرف انرژي” رعايت شود.

20-رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق” و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاي ساختماني الزامي است.

21-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “عايق بندي و تنظيم صدا” تامين شود. 22-در تمامي مراحل توليد، طراحي و اجرا، مسئوليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد.

23-اخذ گواهينامه فني براي محصولات توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و ساختمان

نوشتن دیدگاه