اين سيستم در دسته بندي سيستم هـاي پـيش سـاخته بـتن مـسلح قـرار ميگيرد. اين سيستم متشكل از ديوارها و سقف هاي بـتن آرمـه پـيش سـاخته توخالي است. در اين سيستم، ديوارها علاوه بر تحمل بارهاي مـرده و زنـده وارده از طريق سقف ها، بارهاي جانبي را نيز تحمل مي نمايند. قطعات پـيش ساخته از كارخانه به كارگاه منتقل شده و به كمك اتصالات تر (درجا) بـه هم متصل ميشوند. اتصال ديوارها به يكديگر در ارتفاع به صورت پيوسـته نبوده و تنها از طريـق المـان هـاي مـرزي تعبيـه شـده در دو انتهـاي ديوارهـا صورت ميگيرد. بخش هاي درجاي سيستم شامل شالوده، كلاف هاي افقي بالاي ديوارها در محل اتصال به سقف ها، كـلاف هاي قـائم تعبيـه شـده در محل تقاطع ديوارها و اعضاي مرزي بـتن مـسلح دو انتهـاي ديوارهـا جهـت اتصال ديوارها در ارتفاع ميباشد. ايــن روش اجرا، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربردآن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز ميباشد.

الزامات سيستم ديوارها و سقف هاي بتن مسلح پيش ساخته توخالي

1-اجراي اين سيستم با رعايت ضوابط سيستم ديوار باربر بـا ديـوار برشي بتن مسلح متوسط پيش ساخته تا حداكثر 4 طبقه يا ارتفـاع 12 متر از تراز پايه در كليه پهنـه هـاي لـرزه خيـزي كـشور مجـاز ميباشد.

2-طراحي سيستم بر اساس آيـين نامه هاي 7 ASCE يـا EC8، 318 ACI و راهنماي طراحي PCI الزامي است.

3-حداكثر طول دهانه سقف ها برابر 5 متر توصيه ميشود. افـزايش طول دهانه ها با ارائه مدارك و محاسبات فني كامل مجاز است.

4-منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامي است.

5-رعايت محدوديت نسبت مساحت ميلگردهاي قائم و افقي به كار رفته در تسليح لايه هاي داخلي و خارجي پيش ساخته ، فواصل ميلگردها و هم چنين كليه ضوابط مربوط به آرماتوربندي مطابق آيين نامه ACI 08-318 يا EC8 و ويرايش هاي بعد از آن الزامي است.

 6-كلاف قائم بايد در گوشه هاي اصلي ساختمان و در طول ديـوار، در فاصله محور تا محور حداكثر 5 متر، در موضع سوراخهـا، همچنـين در محل اتصال ديوارها به يكديگر اجرا شود . سـطح مقطـع كـلاف بتن مسلح درجا، نبايد از 400 سانتيمترمربع كمترباشد

7-اجراي كلاف هاي افقي بر روي ديوارهـاي بـاربر، محـل اتـصال سقف به ديوار و پيرامون ساختمان به منظـور تـأمين يكپـارچگي سازه الزامي است. همچنين عرض و ارتفاع كلاف سـقف نبايـد از 20 سانتيمتر كمتر درنظر گرفته شود.

8-در تراز هر طبقه، كلاف هاي افقي مختلف بايد، به منظور تـامين يكپارچگي و رفتار شبكه مانند، به هم متصل شـوند بـه گونـه اي كه كلاف سقف نبايد در هيچ جا منقطع باشد.

9-لازم است ديوارهـاي برشـي بـتن مـسلح تـوپر در هـر دو امتـداد اصلي و در دو محور جداگانه، جهت تامين مقاومت برشـي لازم در مقابل نيروهاي جانبي طراحي و اجرا شوند..

10-طراحي و اجراي شالوده بـتن مـسلح درجـا و تعبيـه ميلگردهـاي ريشه انتظار براي ديوارها، مطـابق ضـوابط آيـين نامـه هـاي مـورد اشاره در بند 2 الزامي ميباشد.

11-رعايـت تمهيـدات لازم در شـرايط مختلـف اقليمـي و محـيط هـاي خورنده ايران براي دوام و پايايي بتن، ميلگرد فولادي الزامي است..

12-رعايت مبحث سوم مقرارت ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق، همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جـداره هـا در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعـاد سـاختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.

13-رعايت الزامات مبحث نوزدهم مقـررات ملـي سـاختمان جهـت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوارهاي خارجي و سقف بام الزامي است.

14-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مـستقل و پوسـته خارجي سـاختمان و صـدابندي سـقف بـين طبقـات مـي بايـست مطابق مبحث هجدهم مقرارت ملي ساختمان تامين گردد..

15-اخذ گواهينامه فني براي محـصول توليـدي، پـس از راه انـدازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه