اين سيستم از نوع قاب هاي ساده فولادي سرد نورد شده با مهاربندي هاي هم محور فولادي است. اين نوع ساختمان هاي پيش ساخته فولادي سبك (Frame Steel Weight Light )به صورت اجراي خشك و عمدتاً با استفاده از اتصالات پيچي و به روش توليد صنعتي بكار گرفته ميشوند. اين سيستم ساختماني در زمينه هاي سازه، انرژي، حريق و آكوستيك در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن بررسي شده و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوين شده مورد تأييد ميباشد.

الزامات سيستم خانه هاي پيش ساخته فولادي سرد نورد شده 1 طبقه

استفاده از اين سيستم به عنوان قاب ساده فولادي سرد نورد شده با مهاربندي هاي هم محور فولادي، به شرط رعايت كليه الزامات زير براي ساختمان هاي يك طبقه با حداكثر ارتفاع 4.5 متر از تراز پايه در كليه پهنه هاي لرزه خيزي كشور، بلامانع است.

1-رعايت مشخصات فـولاد سـرد نـورد شـده بـر اسـاس اسـتاندارد ASTM الزامي است.

2-بارگذاري ثقلي و كنترل سازه در مقابـل بارهـاي جـانبي مطـابق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “بارهاي وارد بر ساختمان” انجام شود.

3-طراحي سازه اي كليه اعضا و اتصالات بر اساس آخرين ويرايش استاندارد AISI و طرح لرزه اي آن بـر اسـاس آخـرين ويـرايش آئين نامه 7 ASCE و استاندارد 2800 ايران انجام شود. در ساير موارد مانند: طراحي شالوده رعايت مقررات ملي ساختمان ايران الزامي است.

4-لازم است سقف ها تنها به صورت شيبدار با رعايـت تمهيـدات لازم از نظر مهاربندي جانبي ديافراگم سقف اجرا شوند.

5-كليه اتصالات سازه اي در محل نصب اسـكلت، بـا پـيچ و مهـره انجام شوند.

6-براي جوشكاري اعضاي سرد نورد شده، رعايـت اسـتانداردهاي AISI و آئين نامه هاي AWS و AISC الزامي است.

7-ضوابط مربوط به اجزاي اتـصالي شـامل پـيچ خودكـار و پـيچ و مهره بايـد مطـابق آئـين نامـه AISC و اسـتاندارد AISI در نظـر گرفته شود

8-رعايـت تمهيـدات لازم جهـت محـدود نمـودن جمـع شـدگي و تغييرشـكل هـاي انقباضـي ناشـي از انبـساط و انقبـاض حرارتـي مربـوط بـه بـتن سـبك مـورد اسـتفاده در جـداره هـا، مطـابق بـا استانداردهاي معتبر ملي يا بين المللي الزامي است.

9-در شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنـده ايـران، رعايـت تمهيدات لازم از نظر دوام و پايايي اعضاي فلزي ضروري است.

10-دراجراي پوشش هاي نازك كاري ونماسازي بايـد تمهيـدات لازم جهت اتصال آنها بها جزا و قطعات فلزي زيركاردرنظر گرفته شود.

11-كليه مصالح و اجزا در اين سيستم اعم از معمـاري و سـازه اي از حيث دوام و مسائل زيست محيطي بايد بر مبنـاي مقـررات ملـي ساختمان ايران و يا آئين نامه هـاي معتبـر بـين المللـي بكـار گرفتـه شوند.

12-الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي سـاختمان ايـران بـا عنـوان “صـرفه جـويي در مـصرف انـرژي” رعايت شود.

13-لازم است لايه اي مـستقل بـراي هوابنـدي جـدار در نظـر گرفتـه شود. براي بخاربندي نيـز بايـد لايـه اي در نظـر گرفتـه شـود . در برخي موارد، در صورت استفاده از لايه اي با مشخصات مناسب، هوابندي و بخاربندي ميتواند به صورت همزمان تامين گردد.

14-بين تخته سيماني و عايق حرارتي بايد حداقل 25 ميليمتر فاصـله هوايي در نظر گرفته شود. در اين لايه هوا بايد امكان تهويه هـوا از پايين به بالا پيش بيني شود.

15-استفاده از جداره هـاي معرفـي شـده در ايـن سيـستم فقـط بـراي ساختمان هاي يك طبقه مسكوني، در صورت محافظت به وسيله تخته هاي گچي با حداقل ضـخامت 1.25سـانتيمتر (نـيم ايـنچ)، بلامانع است. رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران بـا عنــوان “حفاظــت ســاختمان هــا در مقابــل حريــق” و همچنــين الزامات نشريه شماره 444 مركـز تحقيقـات سـاختمان و مـسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابـل حريـق بـا در نظـر گـرفتن ابعـاد سـاختمان، كـاربري و وظيفـه عملكـردي اجـزاي ساختماني نيز الزامي است. خصوصاً رعايت الزامـات ديوارهـاي خـارجي از نظـر ايمنـي در برابـر آتـش بـا توجـه بـه فاصـله بـا ساختمانهاي مجاور مطابق با الزامـات نـشريه 444 مركـز تاكيـد ميشود

16-صدابندي هوابرد در پوسته خارجي سـاختمان و جداكننـده هـاي بين واحدهاي مستقل، ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقـررات ملي ساختمان ايران با عنوان “عايق بنـدي و تنظـيم صـدا ” تـامين شود. اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه