سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش سـاخته مـدولار سـه بعـدي يـا سيسـتم خانه سازي مدولار جعبه اي، يك سيستم ساختماني كامل است كـه از مدولهاي جعبـه اي شـامل ديـوار و سـقف تشـكيل شـده اسـت . ايـن مدول ها به دو صورت در كارخانه توليد و به كارگاه منتقل ميشوند و پس از سرهمبندي مدول ها يك ساختمان كامل را تشـكيل مـي دهـد . مدول هاي اصلي اين سيستم عبارتند از مدول ميـاني، شـامل دو ديـوار پيراموني و سقف و مدول انتهائي، شامل سه ديوار پيرامـوني و سـقف . نكته قابل توجه در اين خصوص امكان اجراي سقف شيبدار براي اين ساختمانها ميباشد.

به دليل اينكه مصالح مورد استفاده در ايـن سيسـتم سـاختماني، بـتن و فولاد معمولي ميباشد، لذا عملكرد اين سيسـتم در خصـوص انـرژي، حريق و آكوستيك مشابه عملكرد سازه هاي بتن مسلح مرسوم بـوده و كليه تمهيداتي كه در مورد آنها به كارگرفته ميشود، ميبايسـت در مورد اين سيستم نيز رعايت شود .

سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش ساخته مدولار سه بعدي در زمينه هاي سازه و زلزله، انرژي، حريق و آكوستيك در اين مركز مورد بررسي و تائيد قرار گرفته است و اجراي آن در حيطه الزامات تعيين شده مجاز ميباشد.

الزامات سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش ساخته مدولار سه بعدي

1-سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش ساخته مدولار سه بعدي، به عنـوان سيستم ديوار باربر با ديـوار برشـي بـتن مسـلح پـيش سـاخته متوسـط محسـوب مـي شـود و اجـراي آن در يـك طبقـه و در كليـه منـاطق لرزه خيري ايران (مطابق ويرايش سوم آئين نامـه 2800 ايـران) و بـا شرط رعايت الزامات زير، مجاز ميباشد.

2- طراحي لرزه اي و سازه اي اين سيستم ميبايست به ترتيب بر اسـاس ACI 318-05 وIBC2006   انجام شود.

3-ديوارهاي بتن مسلح بايد مطابق با ضـوابط ارائـه شـده در خصـوص ديوارهاي بتن مسلح پيش ساخته متوسط مندرج در آئين نامـه IBC 2006 طراحي شوند.

4- حداقل ضخامت ديوارهاي بتن مسلح بايد 10 سانتيمتر منظور شود.

5-براساس ضوابط مندرج در آئين نامـه هـاي 41-ATC و FEMA 356 و با توجه به اينكه نوع آرماتورگـذاري در ديوارهـا، بصـورت يك لايه مـش در وسـط، امكـان عملكـرد سـتوني را در بخشـي از ديوار فراهم نميكنـد، لازم اسـت محـدوديت هـاي زيـر در سـاخت ديوارها اعمال شود:

  • در هر وجه ديوار، فاصله افقي بـين بازشـوها از كـنج ديوار، ميبايست بيش از 3.0 ارتفاع ديوار باشد.
  • در هر وجه ديوار، فاصله افقي بازشـوها از يكـديگر، ميبايست بيش از 4.0 ارتفاع ديوار باشد.

6- در اتصال ديوارها به شالوده، لازمست ديوارهـا در تمـام طـول و از طريق ناوداني زير ديوار كه به نحو مقتضي با ديوار درگير شده، بـه تسمه فولادي كه در امتداد طولي شـالوده پـيش بينـي شـده اسـت، جوش شوند. شايان ذكر است اين صفحه ميبايست به نحو مناسب و با زوائد برشي يا بلت گذاري به شالوده متصل شده باشد.

7- در مقاطع سقف و ديوار، لازم است اتصال مدولها از طريـق عبـور آرماتور طولي و درگيري به قلابهاي پيش بيني شـده و هـم چنـين بتن ريزي درجا تامين شود.

8- به منظور اتصـال المـان مـرزي كـه در محـل اتصـال ديوارهـاي دو مدول مختلـف و بـا بـتن ريـزي درجـا ايجـاد مـي شـود مـي بايسـتي ريشه گذاري مناسب در شالوده پيش بيني شود

9- تمهيدات لازم بـه منظـور جلـوگيري از مشـاركت جداكننـده هـاي داخلي و خارجي در سختي جانبي سازه در نظر گرفته شود

10- رعايـت تمهيـدات لازم در شـرايط مختلـف اقليمـي و محـيط هـاي خورنده ايران براي دوام و پايايي بتن، ميلگرد فولادي الزامي است

11- رعايت مبحث سوم مقرارت ملي سـاختمان در خصـوص حفاظـت ساختمانها در مقابل حريق، همچنـين الزامـات نشـريه شـماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جـداره هـا در مقابـل حريـق بـا در نظـر گـرفتن تعـداد طبقـات، ابعـاد سـاختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است. .

12- رعايـت الزامـات مبحـث نـوزدهم مقـررات ملـي سـاختمان جهـت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوارهاي خارجي و سقف بام الزامي است.

13- صدابندي هوابرد جداكننـده هـاي بـين واحـدهاي مسـتقل و پوسـته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات ميبايسـت مطـابق مبحث هجدهم مقرارت ملي ساختمان تامين شود.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه