ضرورت كاربرد سيستمهاي ساختماني پيش ساخته و مدولار كه با تأكيد بر ضوابط معماري و ساختماني كشور و در راستاي بومي سازي و سازگاري با شرايط داخلي طراحي شده باشد، موجب طرح سيستم ساختماني جديدي به نام «نيك سيستم» در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن گرديد . از ويژگي اصلي اين سيستم كه تا كنون براي 1 تا 3 طبقه طراحي شده است و طراحي 5و 4 طبقه آن نيز در حال انجام است، رعايت كليه ضوابط و مقررات ساختماني كشور از جمله استاندارد 2800 ميباشد. اين سيستم به گونه اي طراحي شده است كه ساخت آن قابل آموزش بوده و بدون نياز به ماشين آلات سنگين و روي سطوح صاف و آماده سازي شده قابل اجرا ميباشد . ايده كار بر اساس استفاده از مصالح موجود در كشور مانند پروفيل قوطي بنا شده و طراحي سيستم بر پايه معماري مدولار و ارگونوميك و محاسبه در برابر زلزله براي مناطق مختلف كشور با پهنه خطر نسبي زياد، نيروي باد حداكثر و امكان هماهنگي براي انواع شرايط اقليمي، شكل گرفته است و انرژي و مصالح مصرفي در آنها بهينه شده است.

طي مراحل گوناگون تحقيق، از مرحله بيان ايده و طراحي تا ارائه و اجراي يك نمونه از نتايج حاصل از تحقيقات گذشته در مركز در طراحي اجزا و عملكرد آنها و مرتفع نمودن نيازهاي معماري و آسايشي استفاده شده است، همچنين تلاش بسياري جهت ارائه سيستمي مقاوم در برابر شرايط سانحه خيزي كشور، بهينه سازي اتصال، هماهنگي اجزا در تركيب با يكديگر، رفع مشكلات ساخت، تنظيم ميزان قابل قبول انحراف از اندازه و موقعيت (رواداري)ها، ملزومات برپايي، چگونگي تسهيل عمليات نصب و اجرا، ايجاد ايمني، كاهش ابزارها و تجهيزات مورد نياز در زمان احداث، امكان سبك سازي، چگونگي طراحي اجزا متناسب با شرايط كار و ابعاد آنتروپومتريك انسان صورت گرفته است.

منبع: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

نوشتن دیدگاه