سيستم دال مركب فولادي-بتني، يكي از اقتصادي ترين روش هاي سـاخت سقف شناخته شده است. اين سقف از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بـر روي ورق هاي ذوزنقه اي كه بـه تيرهـا و شـاه تيرهاي فـولادي متصـل مـي شـوند، تشكيل شده است . عملكرد مختلط دال بتن مسلح فوقـاني و ورق فـولادي ذوزنقـه اي تحتـاني، نقش به سزائي در تامين صلبيت سـقف و رفتـار برشـي مطلـوب آن خواهـد داشت . چنانچه در اين نوع سقف از تيرچه با جان مشـبك اسـتفاده شـود، مـي تـوان تاسيسات مكانيكي و برقي را به آساني در زير سقف تعبيه كرد. لـذا امكـان دسترسي به تاسيسـات، در مواقـع بـروز مشـكل و خرابـي احتمـالي، ممكـن خواهد شد.

اين سقف ها در مقايسه با سقف هـاي مرسـوم در اسـكلت هـاي معمـولي، از وزن كمتري برخوردار بوده و بويژه با ساختمان هاي سـاخته شـده از فـولاد سرد نورد شده LSF همخواني دارد. لذا عمده ترين كاربرد اين سـقف هـا در سازه هاي فولادي اعم از سرد يا گرم نورد شده ميباشد . اين سقف در مركز تحقيقات سـاختمان و مسـكن مـورد بررسـي و ارزيـابي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

الزامات سيستم دال مركب فولادي – بتني

1-ارتفاع ورق هاي فولادي ذوزنقه اي در ايـن مقـاطع بـه mm 75 محـدود مي شود.

2- تامين ضوابط ديافراگم صلب با توجـه بـه ضـوابط موجـود در فصـل 12 آيين نامه 05-7 ASCE و ضوابط موجـود در اسـتاندارد 2800 ايـران الزامـي است .

3- حداكثر تغييرمكان مجاز ناشي از بار مرده حين اجرا بـه 180/L يـا mm 20 براي هر دهانه محدود مي شود.

4-حداكثر تغييرمكان مجاز ناشي از بار زنده بهره برداري بـه 360/L بـراي هر دهانه محدود مي شود .

5-رعايت الزامات مربوط به بازشو در سقفها، بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان الزامي است .

6-رعايت ضوابط طراحي برشگيرها بر اساس بند 7-2-1-10 مبحث دهـم مقررات ملي ساختمان يا براسـاس ضـوابط موجـود در بخـش I3 آيـين نامـه ASCE 7-05 الزاميا ست.

7- قطر گل ميخ هاي برشگير بايـد mm 20 يـا كمتـر بـوده و حـداقل ارتفـاع آنها بعد از نصب، كه از بالاي ورق ذوزنقه اي اندازه گيري ميشـود، نبايـد كمتر از 40mm باشد .

8-ضخامت دال بتن آرمه در بالاي كنگره ورق ذوزنقه اي نبايد از mm 50 كمتر باشد .

9- رعايت مشخصات فولادهاي بكار برده شده بر اساس اسـتاندارد ASTM با حداقل Fy برابر MPa 230 الزامي است.

10- رعايت مشخصات بـتن سـازه اي بـراي بـتن مـورد اسـتفاده در دال بـتن ، آرمه مطابق با ضوابط موجود در AISC و بـا حـداقلf‘c برابـر MPa 21 و حــداكثر آن برابــر MPa 70 و همچنــين رعايــت ضــوابط مربــوط بــه آرماتورگذاري دال بتن آرمه بر اساس ضـوابط موجـود در آيـين نامـه ACI 05-318 الزامي است .

11- مقاومت تسليم آرماتورهاي مورد استفاده در دال بتن آرمه رويه، مطابق ضوابط AISC ، نبايد از MPa 525 تجاوز كند .

12- رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكاري اعضاي سردنوردشـده مطابق استاندارد AISI و آيين نامه هاي AWS و AISC الزامي است

13-  رعايـت ضـوابط راهنمـاي طراحـي Floor vibrations due to activity human ، منتشر شده توسط انجمن AISC ،براي كنتـرل ارتعـاش كفها الزامي است .

14- رعايـت مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان درخصـوص حفاظـت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنـين الزامـات نشـريه شـماره 444 مركـز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره هـا در مقابـل حريـق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفـه عملكـردي عنصر ساختماني ضروري است .

15- صدابندي هوابرد و كوبه اي سقف بين طبقات ميبايست مطابق مبحـث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين شود .

16- رعايت الزامات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، جهت صرفه جـويي در مصرف انرژي الزامي است

17- درنظر گرفتن جزئيات دقيق مسير و محل نصب كليه اجزاي تأسيسـات مكانيكي و برقي در مرحله طراحي و اجراي سقف، ضروري است .

18- اخذ گواهينامه فني بـراي محصـول توليـدي، پـس از راه انـدازي خـط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه