ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با صفحات منفرد ساندویچی سقف و دیوار، شامل لایه میانی پلی‌استایرن و بتن‌پاششی 3D

ساختمانهاي نيمه پيش ساخته با صفحات منفرد ساندويچي 3D ،بنـا بــه ملاحظــات لــرزه اي، انــرژي، حريــق و آكوســتيك بــراي احــداث ساختمان مسكوني تا 2 طبقه مجاز است . پانـل 3D ، شـامل يـك شـبكه خرپاي فضايي از ميلگردهاي ساده، يك لايـه پلـي اسـتايرن و دو لايـه بـتن پوششـي در طـرفين اسـت. شـبكه خرپـاي فضـايي، از اتصـال شـبكه هـاي فولادي ساخته شده به روش جوش نقطه اي اتوماتيك توسط، ميلگردهـاي مورب حاصل ميشود. در توليد ايـن پانـل هـا، ابتـدا لايـه پلـي اسـتايرن بـه ضخامت 4 الي 9 سـانتي متـر، روي شـبكه فـولادي تحتـاني قـرار گرفتـه و ميلگردهاي مورب توسط دستگاه، از داخل لايـه پلـي اسـتايرن عبـور داده شده و به شبكه فولادي تحتـاني جـوش مـي شـوند . در مرحلـه بعـد، شـبكه فولادي فوقاني بر روي مجموعه قرار گرفته و به ميلگردهاي مورب جوش داده مي شود. در اين سيستم بازشوها در زمان توليد در كارخانه و يا قبل از نصب، تعبيه شـده و تقويـت هـاي لازم در گوشـه هـا بـا اسـتفاده از شـبكه فولادي انجام شود. لازم است پانل ها براي تحمل برش و خمش وارده در سقف و تحمل بار محوري و برش عرضي در ديوارها طراحي شوند و جزئيات لازم براي يكپارچه نمودن اجزا سيستم به دقت مورد توجه قرار گيرد. در اين پانل ها، لايه پلي استايرن علاوه بر نقش قالب بندي، در عايقكاري حرارتي، برودتي و صوتي نيز موثر است. پانل هاي 3D در قطعاتي با عرض يك متر و طول سه متر در كارخانه توليد ميشوند. پس از حمل به كارگاه و اجراي زيرسازي مناسب، در موقعيت خود قرار داده شده و به يكديگر متصل ميشوند. پس از نصب و اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي لازم، دو سمت پانل ها به ضخامت 4 الي 7 سانتيمتر با بتن ريزدانه بتن پاشي ميشود. پس از انجام بتن پاشي، سطح بتن در دو مرحله به وسيله ماله تخت هاي و ماله فلزي پرداخت مي شود. مزاياي اين سيستم در سه بخش معماري، سازه و اقتصادي عبارتند از: انعطاف پذيري پانل هاي ساندويچي براي ايجاد اشكال مختلف در بازشوها و فضاهاي داخلي ساختمان، افزايش فضاي مفيد به دليل ضخامت كم ، ها پانل كاهش جرم ساختمان، باز پخش بيشتر نيرو به دليل پيوستگي بين ديوارها و سقف، سهولت نصب پانل، كاهش زمان اجراي پروژه و نيروي انساني مورد نياز ، امكان احداث سريع ساختمان و اسكان آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبيعي . همچنين از نقط ضعف اين سيستم ميتوان موارد زير را برشمرد : ترد بودن فولادهاي پيش كشيده، دشواري رعايت ها رواداري به هنگام نصب و شاقول كردن پانل ها ، دشواري كنترل ضخامت بتن پاشيده، عدم امكان ايجاد حفره در داخل بتن پاشيده شده داخل اتصال، عدم دست يافتن به مقاومت هاي بالاي بتن، امكان ايجاد خوردگي در شبكه فولادي، عدم امكان دسترسي براي تعمير يا اصلاح مسير تأسيساتي . اين سيستم در زمينه هاي انرژي، حريق، آكوستيك و سازه، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

الزامات ساختمان هاي نيمه پيش ساخته با صفحات منفرد ساندويچي سقف و ديوار، شامل لايه مياني پلي استايرن و بتن پاششي (D 3)

1-حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان 7.20 متر از تراز پايه يا دو طبقه مسكوني است .

2-طرح سازه اي و لرزه اي اين سيستم بايد براساس آئين نامه هاي معتبر بين المللي انجام گيرد .

3- امكان اجراي اين نوع سيستم در همة انواع زمين ها و كلية پهنه هاي لرزه خيزي ايران براساس آخرين ويرايش استاندارد 2800 ايران وجود دارد.

 4-حدکثردهانه باربر ثقلي 5 متر وحداكثر طول آزاد و ارتفاع خالص پانل هاي ديواري به ترتيب 6 و 3.2 متر است.

5-تمهیدات لازم در مـورد بـازشـوها بــراس اس آئيـن نــامه 05-318 ACI و ويرايش هاي بعد از آن لحاظ شود .

 6-رعایت مباحث مندرج در آیین نامه 05-318 ACI  ويرايش هاي بعد از آن در اتصالات سازه اي و رعايت مشخصات بتن پاششي براساس R-506 ACI الزامي است .

7-منظم بودن ساختمان در ارتفاع الزامي است .

8- بار زنده قابل اعمال در محدوده 400 -250 كيلوگرم بر متر مربع است.

9- كنترل سازه در مقابل بارباد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران مبحث ششم و با در نظر گرفتن سيستم مقاوم در مقابل بارجانبي ناشي از زلزله انجام شود.

10- مشخصات شبكة جوش بايد براساس استاندارد ASTM باشد .

11- تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمي براي بتن مسلح مانند فولاد گالوانيزه و بتن مقاوم در محيط خورنده لحاظ شود .

12- حداقل تنش تسليم فولادها 240 مگاپاسكال و حداقل قطر آنها 3 ميليمتر باشد.

13-عمل سختي زدايي در صورت استفاده از فولاد پس كشيده انجام شود .

14-كاربرد پلي استايرن منبسط شونده از نوع كندسوز مطابق با دستورالعمل ارائه شده مركز و يا استاندارد ASTM مجاز است .

15-رعايت مباحث مربوط به انرژي، حريق و آكوستيك بر اساس مقررات ملي ساختمان الزامي است.

16- امكان اجراي نما از نوع تر و يا با رعايت تمهيدات خاص از نوع خشك وجود دارد

17- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آيين نامه در خصوص اين سيستم توسط اين مركز انتشار يابد؛ شركت هاي توليد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران ملزم به رعايت آن ميباشند .

18- كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري، سازه اي و تأسيسات مكانيكي و برقي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فني در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .

19-اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

نوشتن دیدگاه