نقشه وسيله انتقال فكر طراح به سازنده ميباشد. براي اينكه عمل تفهيم نظريات طراح به سازنده حتي المقدور با سهولت انجام پذيرد و نقشه هايي كه توسط يك طراح يا همكاران او تهيه ميشوند، براي طراحان ديگر و سازندگان مختلف قابل درك باشند، در حد امكان قواعد و ضوابط یکپارچه ای مطرح میگردند.

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری راهنماي تهيه مشخصات فنی، جزئيات و نقشه ها در پل و سازه های راه را برای کمک به طراحی و متره اجزای پل و سازه های راه منتشر نموده است.

🔗 دانود راهنماي تهيه مشخصات فنی، جزئيات و نقشه ها در پل و سازه های راه

نوشتن دیدگاه