فناوري پانل هاي الياف بتن در زمره اجزاء ساختماني غيرباربر و غير سازه اي قرار ميگيرند و با توجه به مواد تشكيل دهنده، داراي وزن كم و سازگاري زياد با محيط زيست ميباشند. اين پانل ها از مجموعه فرآورده هاي پشم چوب كارخانه اي محسوب مي شود و مواد اصلي تشكيل دهنده آنها، سيمان و چوب ميباشد كه در طول فرآيند توليد، برخي مواد افزودني به آنها اضافه ميشود و نشاسته چوب، كه به عنوان منبع حمله حشرات موذي محسوب ميشود، از آن حذف مي شود. با توجه به مواد تشكيل دهنده و فرآيند توليد، قالب بندي براي توليد اين پانل ها بسهولت انجام ميشود و امكان دستيابي به طرح هاي متنوع براي قالب بندي وجود دارد . ابعاد متداول اين پانل ها به ميليمتر، 25×600×2000 ، 50×600×2000 ، 75×600×2000 ميباشد. بيشترين استفاده از اين پانل ها در ديوارهاي غیرباربر در جداكننده داخلي و یا دیوارهای بین واحدهای مسكوني مجاور هم و نماي ساختمان می باشد. اين پانل ها براحتي توسط اره هاي دستي يا برقي قابل برشكاري و شكل دهي است و براحتي ميتوان براي اتصال قطعات مختلف به اين پانل ها، از پيچ و مهره و يا ميخ استفاده كرد. همچنين اين پانل ها سازگاري كامل با انواع نازك كاري، گچ، ملات سيمان، سنگ، سراميك و رنگ را دارد. تعبيه قطعات و تجهيزات مربوط به تاسيسات نيز براحتي در ديوارهاي حاصل از اين پانل ها، امكانپذير است . سبكي و وزن كم اين پانل ها، ويژگي هاي پانل در برآوردن ضوابط مقررات ملي ايران در زمينه هاي انرژي، حريق و آكوستيك نسبت به محصولات مشابه، سهولت حمل و نقل و نصب و نيز اثر استفاده از اين پانل ها در كاهش مقدار هزينه تمام شده يك ساختمان در مقايسه با ساير مصالح مشابه، از ساير مزاياي اين پانل ها محسوب ميشود. اين پانل ها در زمينه هاي مختلف انرژي، حريق، آكوستيك و سازه و زلزله در اين مركز مورد بررسي قرار گرفته است و استفاده از آنها در حيطه الزامات مربوط به اين فناوري مجاز ميباشد.

الزامات پانل ديواري الياف بتن

1-اين پانل ها از مجموعه فرآورده هاي پشم چوب كارخانه اي محسوب ميشود و استفاده از آن به عنوان پانل غيرباربر در جداكننده هاي داخلـي و يا ديوارهاي بين واحدهاي مسكوني مجاور و نماي ساختمان، بـه شـرط رعايت الزامات زير مجاز ميباشد.

2- الزامات فراورده هاي پشم چوب كارخانه اي بايد مطـابق اسـتاندارد ملـي ايران شماره 10947 :سال 1387 باشد. ويژگـي هـا بـراي تمـام كاربردها بـه شرح زير است:

 1-2- فـراورده هاي پشـم چـوب كارخانـه اي بايـد داراي مقاومـت  حرارتي بيشتر از 0.5 m2k/w و ضريب هـدايت حرارتـي كـم تـر از m2k/w 0.65 در C °10 باشند. ايـن آزمـو ن بايـد مطـابق اسـتاندارد ملي ايران شماره 8621 انجام شود.

 2-2- طول،l ،و عرض، b ،بايد مطابق استاندارد ايـران شـماره 7113 تعيين شود. هيچ نتيجه آزموني نبايد از طـول اسـمي و عـرض اسـمي انحرافي بيشتر از رواداري هاي داده شـده در جـدول 1 بـراي كـلاس اعلام شده داشته باشد.

3-2- ضخامت، d ،بايد مطابق استاندارد ملي ايـران شـماره 7114 تعيين شود. هيچ نتيجه آزموني نبايد از ضخامت اسمي، dN ،انحرافـي بيشـتر از رواداري هاي داده شده در جـدول 2 براي كلاس اعلام شده داشته باشد.

4-2- گونيا بودن، Sb ،بايد مطابق استاندارد ملي ايـران شـماره 7115 تعيين شود. انحراف از گونيا بودن نبايد بيشتر از ويژگي داده شده در جدول 3 براي تراز اعلام شده باشد .

5-2- تخت بودن تنها مربوط بـه فرآورده هاي روكش دار است. تخت بودن، Smax ، بايـد مطـابق اسـتاندارد ملـي ايـران شماره 7116 تعيين شود. انحراف از تخت بودن، نبايد بيشتر از ويژگي داده شده در جدول 4 براي تراز اعلام شده باشد.

6-2- پايداري ابعادي تحـت شـرايط رطوبـت و دمـاي معـين دال هاي پشم چوب بايد مطـابق اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره 7294 تعيين شود. آزمون بايد بعد از قرارگيري آزمونـه هـا بـه مدت 48 h در دمـاي (2 ± 70) °C و رطوبـت نسـبي  (5± 90) % انجام شـود . تغييـر نسـبي ضـخامت، ∆εd ،نبايـد بـيش از 3 % باشد. تغييرات نسبي در طول، ∆εL ، و عرض، ∆εb ، نبايد بـيش از 0.5 %باشد .

 7-2-تـنش فشـاري در % 10 تغييـر شـكل، σ10 ، يـا مقاومـت فشاري، σm ،بايد براساس استاندارد ملـي ايـران شـماره 7117 تعيين شود. هـيچ نتيجـه آزمـوني بـراي تـنش فشـاري در % 10تغيير شكل يا مقاومت فشـاري، هركـدام كـه كـوچكتر اسـت نبايد كمتر از مقدار داده شـده در جـدول 5 بـراي تـراز اعـلام شده باشد .

 براي مقاصد حمل و نقل، همه فـرآورده هـا بايـد حـداقل تـراز CS(10/Y)20 را داشته باشند.

8-2 -چگالي ظاهري دال هاي پشـم چـوب، ρa ، بايـد مطـابق اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره 7118 تعيـين شـود. هـيچ نتيجـه آزموني نبايد از مقـدار اعـلام شـده، بيشـتر از %10 ±تفـاوت داشته باشد .

 9-2-سازگاري دال هاي پشم چوب و لايه هاي پشـم چـوب دال هاي پشم چوب مركب با ساير مصالح ساختماني از طريـق اندازه گيري هاي مقدار كلرايد مطابق استاندارد مربوط ارزيابي ميشوند. هـيچ نتيجـه آزمـوني نبايـد از مقـادير ارائـه شـده در جدول 6 براي تراز اعلام شده بيشتر باشد.

2- 10مقاومت كششي عمـود بـر سـطوح، σmt ، بايـد مطـابق اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره 7119 تعيـين شـود. هـيچ نتيجـه آزموني نبايد كمتر از مقدار ارائه شده در جدول 7 بـراي تـراز اعلام شده باشد.

براي مقاصد حمـل و نقـل، همـه فـرآورده هـاي C-WW بايـد داراي حداقل تراز TR5 باشند. آزمون مقاومت كششي عمـود بر سطوح نبايد بر روي دال هاي پشم چوب انجام شود.

2- 11- طبقـه واكـنش در برابـر آتـش بايـد مطـابق اسـتاندارد استاندارد ملي ايران شماره 8299 تعيين شود.

3- اتصال اين پانل ها به يكديگر و به عناصر سازه اي بايد به گونه اي باشد كه ضمن تامين پايداري ديوارهاي حاصل در برابر بارهاي خارج از صـفحه، از اندركنش ديوار و سازه اصلي، تا حد امكان جلوگيري شود.

 4- ضخامت پانل ميبايست متناسب با ضريب هدايت حرارتـي محصـول و مطابق با شـرايط سـاختمان و گـروه بنـدي آن، براسـاس ضـوابط منـدرج در مبحث 19 مقررات ملي ايـران بـه منظـور صـرفه جـوئي در مصـرف انـرژي انتخاب شود.

5- لازم است پيش بيني هاي لازم براي جلـوگيري از بـروز ميعـان در داخـل پانل و نفوذ آب هاي ناشي از بارندگي صورت گيرد.

6- رعايـت مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان و مسـكن در خصـوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشـريه شـماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مربوط به مقاومت اجـزاي سـاختمان در مقابل حريق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفـه عملكـردي عنصر ساختماني الزامي است.

7- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خـارجي ساختمان ميبايستي مطابق مبحـث هجـدهم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران تأمين گردد.

8- ضخامت پانل ها بـراي استفاده بـه عنوان جداكننده هاي داخلي و يـا ديوارهاي بين واحدهاي مسكوني مجـاور و نماي ساختمان، بـا احتساب اندودهاي بـه كار گرفته شده، مي بايست منطبـق بـر الزامـات مبحـث 18 مقررات ملي ساختمان ايران باشد.

9- تأمين تمهيـدات لازم جهـت اجـراي انـدودهاي تـر و خشـك از حيـث مقاومت و دوام الزامي است.

10- كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيـث دوام، خـوردگي، زيسـت محيطي، بهداشتي و غيره ميبايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايـران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شـناخته شـده و مـورد تأييـد بـه كـار گرفته شود.

 11- اخذ گواهينامه فني بـراي محصـول توليـدي، پـس از راه انـدازي خـط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع:مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه