استفاده از قطعات سبك براي پوشش بخش هاي غيرسازه اي مي تواند نقش مهمي در كاهش وزن ساختمان و كاهش خطرات ناشي از زلزله ايفا كند. به همين دليل تلاش مي شود استفاده از اين قطعات در مصارف ساختماني به ويژه ساختمان هاي مسكوني رواج داده شود. از طرف ديگر بهره گيري از منابع و مصالح محلي نقش بسزائي در كاهش قيمت مصالح و قطعات و نيز انطباق محصول با شرايط اقليمي خواهد داشت . پانل هاي ساخته شده از رزين و ساقه گندم و برنج، ضمن سبكي، سازگاري قابل ملاحظه اي با محيط زيست داشته و همچنين استفاده از منابع محلي را ميسر مي سازد . با توجه به اينكه اين پانل ها را مي توان در قاب هاي فولادي منتقل نمود، لذا استفاده از آنها در اسكلت هاي فولادي به ويژه سيستم LSF ساده تر خواهد بود. با اينحال با استفاده از تمهيدات لازم و رعايت ضوابط مربوط به اتصال قطعات، امكان استفاده از آنها در ساير ساختمان ها نيز وجود دارد . اين پانل ها در زمينه هاي انرژي، حريق، آكوستيك و مسائل اجرائي در اين مركز مورد بررسي قرار گرفته است و استفاده از آنها در حيطه الزامات تدوين شده مجاز مي باشد.

الزامات پانل هاي ديواري ساخته شده از رزين و ساقه گندم و برنج

1-استفاده لازم است مصالح ساخته شده از رزين و سـاقه گنـدم و بـرنج، در تمامي موارد از جمله خورندگي، شار تابشي بحرانـي، مقاومـت در برابر قارچ، جذب بخار آب، انتشار بـوي ناخوشـايند، پنهـان سـوزي و مقاومت حرارتي، انطباق كامل با ويژگي هاي استاندارد عايق حرارتـي الياف سلولزي C739 ASTM داشته باشد.

2- اتصال اين پانل ها به يكديگر و به عناصر سازه اي بايد به گونه اي باشـد كه ضمن تامين پايداري ديوارهاي حاصل در برابـر بارهـاي خـارج از صفحه، از اندركنش ديوار و سـازه اصـلي، تـا حـد امكـان جلـوگيري شود.

3-پانل هاي مذكور بايد طبق ضوابط استاندارد 7892 ISO ،مقاومت لازم در برابر آزمونه اي ضربه را دارا باشند.

4- ضخامت پانل ميبايست متناسب با ضريب هدايت حرارتي محصول و مطابق با شرايط ساختمان و گروه بندي آن، براساس ضوابط مندرج در مبحث 19 مقررات ملي ايران به منظور صرفه جوئي در مصرف انرژي انتخاب شود. بديهي است كه در صورت عدم جوابگويي به انتظارات تامين شده در مبحث 19 ،تامين يك لايه عايق حرارتي بـا مشخصـات مندرج در مبحث 19 مقررات ملي سـاختمان ايـران روي جـداره هـاي ساخته شده با اين محصول الزامي است.

5- لازم است پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از بروز ميعان در داخـل پانل و نفوذ آب هاي ناشي از بارندگي صورت گيرد.

6- لازم است شرايط و محدوديت هاي مندرج در گواهينامه -ESR-ICC 1582 ،در مورد رده بندي اهميتي ساختمان و لـرزه خيـزي منطقـه كـه، توسط شركت به اين مركز ارائه شده است، رعايت شود.

7- استفاده از اين پانل ها، طبق آئين نامه محافظت ساختمان هـا در برابـر آتش (نشـريه 444 مركـز )، فقـط در سـاختمان هـاي نـوع V مجـاز است. بنابراين تعداد طبقات و ابعاد سـاختمان محـدود بـه ايـن نـوع (طبـق جـدول 3-4 از آئـين نامـه 444 )مـيباشـد. بـه عنـوان مثـال حــداكثر تعــداد طبقــات مجــاز بــراي اســتفاد ه از ايــن پانل ها در ساختمان هاي مسكوني آپارتماني، 3 طبقه (با شـرط تـامين حـداقل يك ساعت مقاومت در برابر آتش) ميباشد.

8- پانـل مـذكور مـي بايسـت بـه وسـيله يـك پوشـش تختـه گچـي بـا ضخامت حداقل نيم اينچ ( 12.5ميليمتر) با شـرايط اجرائـي اشـاره شده در 1582-ESR-ICC محافظت شود.

9- رعايت كليه مقررات ايمني در برابر آتش، مرتبط با سيستم، مطـابق بـا آئين نامه 444 مركز و مبحث سوم مقـررات ملـي سـاختمان، از جملـه توجه به الزامات مقاومت ديوارهاي خارجي در برابر آتش متناسب بـا فاصله از ساختمانهاي مجاور، الزامي است.

10- صـدابندي هـوابرد جداكننده هاي بـين واحـدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان مـي بايسـتي مطـابق مبحـث هجـدهم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران تـأمين گـردد . بـا توجـه بـه ضـخامت و مشخصـات آكوستيكي پانل ها، كه داراي صدابندي هوابرد برابـر بـا 38 دسـي بـل ميباشد، بر اساس ضوابط مبحث 18 مقـررات ملـي ايـران، اسـتفاده از اين پانله ا به عنـوان جداكننـده هـاي داخلـي در واحـدهاي مسـكوني بلامانع است. به منظور استفاده از اين پانل ها در ساير كاربري هـا، لازم است مدارك كافي براي بررسي و تجديد نظـر بـه ايـن مركـز ارسـال شود.

11- تأمين تمهيدات لازم جهت اجراي انـدودهاي تـر و خشـك از حيـث مقاومت و دوام الزامي است.

12- كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيث دوام، خـوردگي، زيسـت محيطي، بهداشتي و غيره ميبايستي بر مبناي مقـررات ملـي سـاختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بـين المللـي شـناخته شـده و مـورد تأييد به كار گرفته شود.

13- اخذ گواهينامه فني براي محصـول توليـدي، پـس از را ه انـدازي خـط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع:مركز تحقيقات راه و مسكن

نوشتن دیدگاه