پانل هاي سبك ساخته شده از بتن سبك با رس منبسط شده، به عنوان جداكننده هاي داخلي و ديوارهاي غيرباربر خارجي مورد استفاده قرار ميگيرند. در طرح اختلاط ارائه شده براي بتن مصرفي در ساخت اين پانل ها، از سيمان پرتلند معمولي، ماسه، آب و رس منبسط شده استفاده شده  است. به اين ترتيب وزن مخصوص بتن حاصل، در حدود m/kg3 1100 محاسبه شده است، كه تاثير به سزائي در كاهش وزن پانل هاي توليدي دارد. مقطع عرضي يك مدول از پانل هاي مذكور، داراي مقطعي مستطيلي با ضخامت متغير و عرض 600 ميليمتر است كه تعداد 6 حفره با قطر 62 ميليمتر، در فواصل 32 ميليمتري از هم، در آن تعبيه شده است. به اين ترتيب وزن يك متر مربع از پانل به طور تقريبي در حدود 60 تا 90 كيلوگرم خواهد بود. با توجه به وزن مخصوص محاسبه شده، اين پانل ها در زمره جداكننده هاي سبك قرار ميگيرند، به همين دليل نقـش بـه سـزائي در كـاهش وزن كلـي ساختمان و نهايتاً كاهش نيـروي زلزلـه و بهينـه شـدن مقـاطع مـورد نيـاز در اسكلت سازه خواهند داشت. همچنين ايـن پانل ها در مقايـسه بـا برخـي از پركننـده هـا، بـدليل اسـتفاده از بـتن سـبك و تـسليح بوسـيله 2 تـا 6 مفتـول گالوانيزه با قطر 3 ميليمتر، كه به فرم سينوسي شكل داده و در داخل سـطح مقطع عرضي قرار داده شـده انـد، مقاومـت مطلـوبي در برابـر ضـربه خواهـد داشت. استفاده از الياف پلي پروپيلن در مخلوط بتن نيـز، كمـك زيـادي بـه جلوگيري از بروز shrinkage ميكند كه بسيار حائز اهميت است. در اتصال پانل ها به يكديگر و به سازه از جزئيات آئـين نامـه ACI اسـتفاده ميشود و تمهيدات لازم به منظور تامين پايداري ديوار حاصـل و هـم چنـين عـدم مـشاركت آن در تغييرمكـان جـانبي سـازه بـه خـوبي در نظـر گرفتـه ميشود. براي تامين ضوابط مندرج در مقررات ملي ساختمان در زمينـه آكوسـتيك، لازم است، با توجه به نوع كاربري پانل در جداره هاي داخلـي يـا خـارجي، ضخامت پانل ها به نحوي انتخاب شود كـه بـه كمـك انـدود و نمـاي روي كار، پاسخگوي الزامـات مبحـث 18 مقـررات ملـي سـاختمان ايـران باشـد . همچنين نماي پلاسترهاي گچـي، پلاسـترهاي سـيماني، صـفحات گچـي و صفحات سيماني براي اجرا روي اين پانل ها توصيه ميشود. ايـن زيـر سيـستم در زمينـه هاي مختلـف سـازه و زلزلـه، انـرژي، حريـق و آكوستيك در اين مركز مورد بررسي قـرار گرفتـه و كـاربرد آن در حيطـه الزامات تدوين شده مجاز ميباشد.

الزامات پانل هاي ديواري ساخته شده از بتن سبك با رس منبسط شده

1-كاربرد پانل هاي ساخته شده از بتن سبك بـا رس منبـسط شـده، در ديوارهاي غير باربر داخلي مجاز ميباشد.

2-اتصال اين پانل ها به يكديگر و به عناصر سازه اي بايد به گونـه اي باشد كه ضمن تامين پايداري ديوارهاي حاصل در برابر بارهـاي خارج از صفحه، از اندركنش ديوار و سازه اصلي، تا حد امكان جلوگيري شود.

3-بتن مورد استفاده براي توليد اين پانل هـا بايـد داراي مشخـصات فني-مكانيكي اعم از مقاومت فشاري، درصد جذب آب، ميزان جمع شدگي، وزن مخصوص و … بر اساس استاندارد ملي ايـران به شماره 7782 باشد.

4-رس منبـسط شــده مــورد اســتفاده در ســاخت بــتن مــورد نظــر، ميبايست داراي ويژگي هاي فني-مكانيكي مطابق بـا اسـتاندارد ملي ايران به شماره 7657 باشد.

5-رعايت تمهيدات لازم جهت محدود نمودن جمع شدگي و تغيير شكل هـاي ناشـي از انبـساط و انقبـاض حرارتـي، در حـد مجـاز مطابق آئين نامه هاي مربوطه، الزامي است.

6-ويژگي هاي فني و مكانيكي چسب يا ملات بكار بـرده شـده بـراي اتصال پانل ها به يكديگر و به سازه، بايد منطبق بر استاندارد ملي ايران به شماره 2-706 و سـازگار بـا بـتن سـبك بـا رس منبـسط شده باشد.

7-انجام يك لايه عايق كاري تكميلي، متناسب با گروه سـاختمان و مقاومـت پانـل، بـه منظـور پاسـخگوئي بـه انتظـارات مبحـث 19 مقررات ملي ساختمان ايران الزامي است.

8-لازم است پيش بيني هاي لازم (براي مثال پيش بيني لايه بخاربند) براي جلوگيري از بروز ميعان در داخل پانل صورت گيرد.

9-رعايــت مبحــث ســوم مقــررات ملــي ســاختمان و مــسكن در خـصوص حفاظـت سـاختمان هـا در مقابـل حريـق و هـمچنـين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقـات سـاختمان و مـسكن، مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريـق، بـا در نظـر گــرفتن ابعــاد ســاختمان، كــاربري و وظيفــه عملكــردي عنــصر ساختماني الزامي است.

10-صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مـستقل و پوسـته خارجي ساختمان ميبايستي مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران تأمين گردد.

11-استفاده از پانل ها براي جداكننـده هـاي داخلـي، ديوارهـاي بـين واحــدهاي مــسكوني مجــاور و نمــاي ســاختمان، بــا احتــساب اندودهاي به كار گرفته شده، ميبايست بر اساس الزامات مبحث 18 مقررات ملي ساختمان ايران باشد.

12-تأمين تمهيدات لازم جهـت اجـراي انـدودهاي تـر و خـشك از حيث مقاومت و دوام الزامي است.

13-كليه مصالح و اجزاء در ايـن سيـستم از حيـث دوام، خـوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره مـي بايـستي بـر مبنـاي مقـررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملـي يـا معتبـر بـين المللـي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود.

14-اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

نوشتن دیدگاه