سیستم های نوین ساختمانی, مقالات

دیوارهای غیر باربر بتنی سبک با دانه‌های پلی‌استایرنی و روکش سیمان الیافی (Q-Panel)

ديوارهاي غيرباربر بتني سبك با دانه هاي پلي استايرني و روكش سيمان اليافي متشكل از يك لايه بتن سبك فومي مياني و دو لايه روكش سيمان اليافي در طرفين ميباشد كه صرفاً به عنوان ديوارهاي جداكننده داخلي ساختمان قابل استفاده ميباشد. اين ديوارها به كمك runner و trackهاي در نظر گرفته شده به كف و سقف سازه متصل ميشوند. ابعاد اين پانل ها 3 متر ارتفاع و 0.6 متر عرض ميباشد و در ضخامت هاي مختلف توليد ميشوند. وزن هر متر مربع اين پانل ها تقريباً بين 40 و 60 كيلوگرم بر متر مربع است. اتصال پانل هاي كناري به يكديگر به كمك كام و زبانه هاي تعبيه شده در لبه طولي انجام ميشود. اين پانل ها به عنوان ديوارهاي غير باربر و جداكننـده داخلـي در زمينـه هـاي حريق، آكوسـتيك و سـازه در مركـز تحقيقـات سـاختمان و مـسكن مـورد بررسي قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

الزامات ديوارهاي غير باربر بتني سبك با دانه هاي پلي استايرني و روكش سيمان اليافي

1-استفاده از اين پانل ها صـرفاً بـه عنـوان ديوارهـاي جداكننـده غيـر بـاربر داخلي ساختمان ها مجاز است.

2-در نصب و اجرا، اين پانل جهت تحمل بارهاي حين اجرا كنترل شود.

3-اتصال اين ديوارهاي غيرباربر به سيستم سازه اي بايد به نحوي باشـد كـه ضمن تامين پايداري آنها در برابر بارهاي وارده، از انـدركنش آنهـا و سـازه اصلي تا حد امكان جلوگيري شود.

4-كنترل پايداري ديوارهاي غيرباربر در مقابل نيروي زلزلـه ناشـي از جـرم ديوار، مطابق استاندارد 2800 ايران انجام شود.

5-حداكثر ارتفاع خالص مجاز ديوارهاي غيرباربر 3.2 متر ميباشد.

6-كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معمـاري و سـازه اي از حيـث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيـره بايـد بـر مبنـاي مقـررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شـده و مورد تاييد بكار گرفته شود.

7-صدابندي هوابرد جداكننـده هـاي بـين واحـد هـاي مـستقل بايـد مطـابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين شود.

8-رعايت مبحث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان حفاظـت ساختمانها در مقابل حريـق و همچنـين الزامـات نـشريه شـماره 444 مركـز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجـزاي سـاختمان در مقابـل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفـه عملكـردي اجـزاء ساختماني الزامي است.

9-چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئـين نامـه در خـصوص ايـن محصول توسط اين مركز انتشار يابد، شركت هاي توليد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران ملزم به رعايت آن ميباشند.

10-اخذ گواهينامه فني بـراي محـصول توليـدي، پـس از راه انـدازي خـط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع :مركز تحقيقات راه و مسكن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *