در بتن سـبك CLC يكـي از انـواع بـتن سـبك بـوده كـه بـه وسـيله ايجـاد حبابهاي هوا با اندازه هـاي مختلـف در درون بـتن ايجـاد مـي شـود . روش توليد اين نوع بتن يك روش بدون اتوكلاو است. ايجاد حباب هـوا در ايـن نوع بتن با يكي از دو روش مختلـف فيزيكـي يـا اسـتفاده از مـواد افزودنـي شيميايي صورت ميگيرد. به عنوان مثال، اين محصول ميتوانـد از تركيـب سيمان ، ماسه بادي ، آب و ماده شيميايي توليد كننده كف تشكيل شود. اين نــوع بــتن داراي مصــارف مختلفـي در صـنعت سـاختمان اســت ماننــد جداكننده هاي داخلي و خارجي ساختمان و….

این گروه از بتن های سبك داراي طرح های اختلاط متفاوت با بتن معمـولي بوده نیازمند افزودنی هاي خاصي در طرح اخـتلاط اسـت سیمان در این نوع بتن، نقش سيمان در بتن های معمولي را داشته و به عنوان ماده چسباننده به كار مي رود. براي توليد اين بتن از ، مواد اولیه سبك اسـتفاده نمـيشـود و تمام مواد اولیه داراي وزن معمولي هستند . ولی فرایند تولید به گونه ای است كه يك عامل ايجـاد حبـاب هـوا وارد عمـل شـده و در حین فرایند توليد، تخلخل در بافت بتن بـه وجـود مـي آيـد. تخلخـل بـتن مـي توانـد بـه صورت فيزيكي و با ميكسرهاي با دور بالا يا با استفاده از مـواد شـيميايي از قبيل پودر آلومينيم به وجـود آيـد . عمـل آوري آنهـا در محـيط معمـولي يـا حداكثر در گرمخانه انجام مي شود. خواص فيزيكي اين محصول بتني سبك به گونه اي است كه عايق در برابـر انتقال حرارت و صوت بـوده و داراي مقاومـت مناسـب و كيفيـت مطلـوبي است. اين بتن سبك داراي وزن مخصوصي بـين 300 تـا 900 كيلـو گرم بـر متر مكعب ميباشد.

الزامات ديوار غير باربر ساخته شده از بتن CLC

1-در بلوك هاي بتني سبك CLC ،قابليت اسـتفاده در ديوارهـاي غيـر بـاربر داخلـي و خـارجي را دارنـد. شـايان ذكـر اسـت كـه محدوديت هاي كاربري اين بتن ها، با توجه به رده مقاومتي آنها تعيين مي شود.

2- بتن هاي CLC از نظر رده مقاومتي به سه دسته بـا مقاومـت هـاي 7.5و 2.5 ،5 مگاپاسكال تقسيم مي شوند . همچنـين از نظـر جرم حجمي خشك، اين بتن ميتواند داراي جرم حجمي اسمي 400 تا 900 كيلوگرم بر متر مكعب باشد.

3- جهت جلوگيري از تغييرشكل هاي نسبي در ديوار و انـدود و در نهايت، كاهش احتمال ترك خوردگي، بايد جمع شدگي ناشـي از تغييرات رطوبت به حداكثر 0.02 درصد محدود شود..

4- ملات هاي به كار گرفته شده جهت اجراي ديوار با بلوك هاي بتني سبك CLC بايد داراي مشخصات فني مطابق استانداردهاي ملي ايران به شماره 1- 706و 2-706 باشند.

5- اتصال ديوارها غیر باربر داخلي و خارجي حاصله بـه اسـكلت يا سازه باید به نحوي باشد كه ضمن تحمل تمامي بارهاي وارده ماننـد طوفـان، زلزلـه و …، مشـاركتي در سـختي جـانبي سـازه نداشته باشند.

6- دیوارهای مذكور بايد طبق ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره 11272 ،مقاومت لازم در برابر آزمونهاي ضربه را دارا باشند.

7-تــأمين الزامات مربـوط بـه نفوذپـذيري، دوام، سـيكل هـاي ذوب شدگي و يخ زدگي و تشعشـات ماوراء بـنفش جهت ديوارهاي خارجي ضروري است.

8- با توجه به جذب آب اين محصول، رعايـت ضـوابط مربـوط بـه محافظت ديوارها از تماس مستقيم با آب و يا چرخـه هـاي تـر و خشك شدن الزامي ميباشد.

9- كليه مصالح و اجزاء در ايـن سيسـتم از حيـث دوام، بهداشـتي و زيست محيطي بايد بر مبناي مقررات ملـي سـاختمان ايـران و يـا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي بكار گرفته شوند.

10- ضخامت ديوارهاي خارجي بايد بـه گونـه اي باشـد كـه الزامـات مربوط به انرژي مطابق مبحث نـوزدهم مقـررات ملـي سـاختمان ايران با عنوان “صرفه جويي در مصرف انرژي” براي ديوارهاي خارجي رعايت شود.

11-رعايـت مبحـث سـوم مقـررات ملـي سـاختمان ايـران بـا عنـوان “حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق” و همچنين الزامات نشريه شــماره 444 مركــز تحقيقــات ســاختمان و مســكن مربــوط بــه مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعـاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاي ساختماني الزامـي است.

12- صدابندي هوابرد جداكنندههاي بين واحدهاي مسـتقل و پوسـته خارجي ساختمان ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان “عايق بندي و تنظيم صدا” تامين شود .

13- در تمامي مراحل تولید، طراحي و اجرا، مسووليت نظارت عالیه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضی مي باشد.

14- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليـدي، پـس از راه انـدازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه