صفحات ديواري سبك كه از سيستم ساختماني قابهاي سبك سرد نورد شده منشعب ميشوند قابل كاربرد در اكثر سيستم هاي ساختماني ميباشند. اين صفحات ديواري بر اساس كاربرد اجزايي به نام Stud ( وادار ) و Track (تيرچه) ها شكل گرفته است و ساختار اصلي ديوارها از تركيب نيمرخي فولادي گالوانيزه سرد نورد شده، برپا ميشود. مقطع مورد استفاده در اين ديوارها C شكل ميباشد كه معمولا با اتصالات مكانيكي به يكديگر متصل ميشوند. هر ديوار از تعدادي اجزاي عمودي C شكل (وادار) به فواصل تا 40 60 سانتيمتر كه در بالا و پايين به اجزاي افقي ناوداني شكل U يا C شكل (تيرچه) متصل شده اند، تشكيل ميشوند. در صورتي كه از مقاطع C شكل به عنوان تيرچه استفاده شود، لازم است برشكاري در محل نصب وادار انجام شود . اين سيستم، قابليت بالائي براي نصب عايق حرارتي دارد. عايق حرارتي را بـه دو روش ميتوان بين وادارها نصـب كـرد . در روش اول، وادارهـا هـم راسـتا اجرا ميشوند و عايق حرارتي، در فضاي بـين آنهـا قـرار مـي گيـرد . در روش دوم، وادارها هم راستا اجرا نميشوند و عايق حرارتـي بـه صـورت زيگزاگـي بين آنها حركت ميكند. در اين حالت، وادارها به صورت پل حرارتـي عمـل نخواهند كرد و عايق كاري در شرايط بهتري انجـام مـي شـود . يكـي ديگـر از راه هاي عايقكاري ديوارها، نصب يك لايه حرارتي صلب در طرف خارجي قاب فلزي است . عايق صوتي، از افزودن تخته گچي يـا سـيماني در دو طـرف عـايق حرارتـي (پشم شيشه) تامين ميشود. از ديگر روش هاي ايجـاد عـايق صـوتي در يـك طبقـه، اسـتفاده از ديوارهـاي جداكننـده بـا دو قـاب مجـزا از يكـديگر و نيـز استفاده از وادارهاي آكوستيكي ميباشد . ورق هاي نسبتا نازك فـولاد گـالوانيزه در برابـر آتـش داراي مقاومـت كمـي بوده و از اين نظر بايد محافظت شوند. در غير اين صـور ت سـاختارها از نـوع LSF در برابر آتش به سرعت دچار تغيير شكل شده و فرو خواهنـد ريخـت . محافظت اين ساختارها در برابر آتش به وسيله تخته هاي گچـي كـه بـر روي چارچوب فولادي نصب ميشوند قابل تامين است . به طور كلي با توجه به كـاهش قابـل ملاحظـه وزن و اتـلاف انـدك مصـالح نسبت به شـيوه هـاي متـداول و قابليـت انطبـاق ايـن سيسـتم بـا مقـررات ملـي ساختمان، كاربرد اين نوع ديواره هاي سبك غير باربر داخلي براي انبوه سازي مناسب ميباشد . اين پانل ها در زمينه هاي انرژي، حريق، آكوستيك و سازه در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامـات ارائه شده، مجاز ميباشد .

الزامات طراحي و اجرا براي ديوارهاي غير باربر سبك پيش ساخته LSF

1-در نظر گرفتن تمهيدات لازم جهت عدم مشاركت اين پانل ها در سختي جانبي سازه الزامي است .

 2-طراحي پانل هاي خارجي و اتصالات مربوطه در مقابل بـار بـاد مطـابق مقررات ملي ايران مبحث ششم انجام گيرد.

3- حداكثر ارتفاع خالص مجاز پانل ها 3.2 متر ميباشد.

4- حداكثر وزن پانل هاي خارجي به  kg/m2 100 و پانل هاي داخلـي به kg/m2 50 محدود .ميگردد .

5- رعايـت مشخصـات فـولاد سـرد نـورد شـده بـر اسـاس اسـتاندارد ASTM  الزامي است.

6- ضوابط مربوط به اجزاء اتصال شـامل پـيچ خودكـار، پـيچ و مهـره مـي بايسـتي مطـابق آئـين نامـه AISC و اسـتاندارد AISI تـأمين گردد.

7- در صــورت اســتفاده از اتصــالات جوشــي، رعايــت ضــوابط و مقـررات مربـوط بـه جوشـكاري اعضـاء سـرد نـورد شـده مطـابق استاندارد AISI و آئين نامه هاي AWS و AISC الزامي است.

8- لازم اسـت تمهيـدات لازم متناسـب بـا شـرايط مختلـف اقليمـي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.

9- الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقـررات ملـي ساختمان رعايت گردد.

10- در صورتي كه عايق حرارتي بصـورت پركننـده اجـرا شـود، بايـد نوع و ضخامت عايق، مقاومت حرارتي مورد نياز را تأمين كند.

11- به منظور كاهش اثر پل حرارتي، لازم است حد فاصل ستونك هـا (Stud )و لايه خارجي جداره با نوعي عايق حرارتـي متـراكم پـر گردد.

12- لازم اسـت ملاحظـات كامـل هوابنـدي در جـداره هـاي داخلـي و خارجي، بازشوها و همچنين محل نصب اجزاي اتصالي نظيـر پـيچ و مهره، با توجه به اقليم مورد نظر و نيز خطر ميعان به عمل آيد.

13- رعايت مبحث سوم مقررات ملي سـاختمان درخصـوص حفاظـت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شـماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط بـه مقاومـت جـداره هـا در مقابل حريق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، كـاربري و وظيفـه عملكردي اجزاي ساختماني الزامي است.

14- صدابندي هوابرد جداكننده هاي بـين واحـد هـاي مسـتقل و پوسـته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات ميبايست مطـابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تامين گردد.

15- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين نامـه در خصـوص اين سيستم توسط اين مركز انتشار يابد؛ شركت هاي توليد كننده، كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران ملزم به رعايت آن ميباشند.

16-كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيـث دوام، خـوردگي، زيسـت محيطي، بهداشتي و غيره ميبايستي بر مبنـاي مقـررات ملـي سـاختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبـر بـين المللـي شـناخته شـده و مـورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديـه فنـي در ايـن خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

17- اخذ گواهينامه فني بـراي محصـول توليـدي، پـس از راه انـدازي خط توليـد كارخانـه، از مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسـكن الزامـي است .

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه