ديوارهاي غيرباربر3D ، شامل يك شبكه خرپاي فضايي از ميلگردهاي ساده به قطر 3 الي 5 ميليمتر، يك لايه پلي استايرن و دو لايه بتن پوششي در طرفين هستند و تنها به عنوان ديوارهاي جداكننده مورد استفاده قرار ميگيرند. شبكه خرپاي فضايي به كار رفته، مشخصات مصالح و روند توليد اين پانل ها، مشابه پانل هاي باربر ميباشد. در اين پانل ها، لايه پلي استايرن علاوه بر نقش قالب بندي، در عايق كاري حراراتي، برودتي و صوتي نيز موثر است. پانلهاي 3D در قطعاتي با عرض يك متر و طول سه متر در كارخانه توليد ميشوند. پس از حمل به كارگاه و اجراي زيرسازي مناسب، در موقعيت خود قرار داده ميشوند. پس از برپايي، دو سمت پانل ها با بتن ريزدانه بتن پاشي ميشود. در مواردي براي اطمينان از كيفيت بتن پاششي، پانل ها در محل كارخانه بتن پاشي شده و پس از عمل آوري، به كارگاه منتقل ميشوند. لازم به تاكيد است كه در هنگام اتصال اين پانل ها به سازه، ميبايست تمهيدات لازم براي عدم مشاركت پانل ها در سختي جانبي سازه در نظر گرفته شود. در اين سيستم بايد كليه بازشوها، در زمان توليد در كارخانه، تعبيه شده و گوشه بازشوها با استفاده از شبكه فولادي تقويت شود. همچنين پس از انجام بتن پاشي، لازم است سطح بتن در دو مرحله به وسيله ماله تخته اي و ماله فلزي پرداخت شود. اين پانل ها به دليل حضور لايه  پلي استايرن، عملكرد مناسبي در خصوص انرژي و صوت دارند و نيز به دليل انجام دو لايه بتن پاشي، مقاومت مطلوبي در برابر آتش خواهند داشت. ساير مزاياي اين پانل ها را ميتوان در سه بخش معماري، سازه و اقتصاد، به صورت زير خلاصه كرد: انعطاف پذيري سيستم و امكان ايجاد اشكال مختلف در بازشوها و فضاهاي داخلي ساختمان، افزايش فضاي داخلي مفيد به دليل ضخامت كم پانل ها، كاهش جرم ساختمان و سهولت نصب پانل ها همچنين از نقاط ضعف اين سيستم ميتوان، ترد بودن فولادهاي پيش كشيده، دشواري رعايت رواداري ها به هنگام نصب و شاقول كردن و همچنين دشواري كنترل ضخامت بتن پاشيده را برشمرد. اين پانل ها در زمينه هاي انرژي، حريق، آكوستيك و سازه در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آنها، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است .

الزامات ديوارهاي غيرباربر نيمه پيش ساخته صفحات ساندويچي3D

1-رعايت الزامات زير و اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره 7143 در خصـوص پانلهاي ساندويچي سبك سه بعدي الزامي است .

2- در نظر گرفتن تمهيدات لازم جهت عدم مشاركت اين پانل ها در سختي جانبي سازه الزامي است .

3- طراحـي پانـل هـاي خـارجي و اتصـالات مربوطـه در مقابـل بـار بـاد مطـابق مقررات ملي ايران مبحث ششم انجام گيرد.

4- مشخصات شبكة جوش بايد براساس استاندارد ASTM باشد .

5- تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمي بـراي بـتن مسـلح ماننـد فـولاد گالوانيزه و بتن مقاوم در محيط خورنده لحاظ شود .

6-حداقل تنش تسليم فولادها 240 مگاپاسكال است .

7- عمل سختي زدايي در صورت استفاده از فولاد پس كشيده انجام گيرد .

8- كاربرد پلي استايرن منبسط شونده از نوع كندسوز مطابق با دسـتورالعمل ارائه شده مركز و يا استاندارد ASTM مجاز است .

9- رعايت مباحث مربوط به انرژي، حريق و آكوستيك بر اساس مقـررات ملي ساختمان الزامي است .

10- امكان اجراي نما از نـوع تـر و يـا بـا رعايـت تمهيـدات خـاص از نـوع خشك وجود دارد .

11- چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين نامه در خصوص ايـن سيستم توسط اين مركز انتشار يابد؛ شركتهاي توليد كننـده، كارفرمايـان، مشاوران و پيمانكاران ملزم به رعايت آن ميباشند .

12- كليه مصالح و اجزاء در اين سيسـتم اعـم از معمـاري، سـازه اي و تأسيسـات مكـانيكي و برقـي از حيـث دوام، خـوردگي، زيسـت محيطي،بهداشـتي و غيـره ميبايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هـاي ملـي يـا معتبـر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صـورت اخـذ تأييديه فني در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .

13- اخذ گواهينامه فني بـراي محصـول توليـدي، پـس از راه انـدازي خـط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

منبع: مرکز تحقیقات راه و مسکن

نوشتن دیدگاه